Meklēt

Svētā Krēsla norādes par Dieva Vārda svētdienas svinēšanu

Dievišķā kulta un sakramentu disciplīnas kongregācija izdeva “Piezīmi par Dieva Vārda svētdienu”. Tās mērķis – palīdzēt atmodināt apziņu par Svēto Rakstu nozīmi ticīgo dzīvē. Dokuments parakstīts 2020. gada 17. decembrī.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Dieva Vārda svētdiena tika iedibināta ar 2019. gada 30. septembrī publicēto pāvesta Franciska apustulisko vēstuli Motu proprio formā “Aperuit illis”. Svētais tēvs noteica, ka Parastā liturģiskā laika 3. svētdiena turpmāk būs veltīta Dieva Vārda svinēšanai, pārdomāšanai un izplatīšanai. Šī vēstule tika izdota sv. Hieronīma liturģiskās piemiņas dienā. Viņš ir tulkojis Veco Derību no ebreju valodas uz latīņu valodu. Kopš šī svētā nāves ir pagājuši gandrīz 1600 gadi, bet joprojām ir aktuāls viņa vēstījums. Hieronīms reiz sacīja: “Nepazīt Rakstus nozīmē nepazīt Kristu”.

Dievišķā kulta un sakramentu disciplīnas kongregācijas izdotajā piezīmē lasām, ka Dieva Vārda svētdiena ir atgādinājums visiem – gan garīgajiem ganiem, gan ticīgajiem – par Svēto Rakstu nozīmi un vērtību kristīgajā dzīvē, kā arī par attiecībām starp Dieva Vārdu un liturģiju. Šī svētdiena ir lieliska iespēja, lai pārlasītu dažus Baznīcas dokumentus, kuros atrodam ar Dieva Vārdu, kas tiek sludināts Misē, saistīto teoloģisko, svinēšanas un pastorālo principu sintēzi – teikts piezīmē. Šie principi attiecas arī uz ikvienu citu liturģiju – uz sakramentu svinēšanu, sakramentālijām vai Stundu liturģiju. Piezīmes turpinājumā seko uz dažādiem Baznīcas dokumentiem balstīti 10 punkti.

Kongregācija atgādina, ka caur Svēto Rakstu lasījumiem liturģijas laikā Dievs uzrunā savu tautu un pats Kristus sludina savu Evaņģēliju. Dieva Vārda liturģijas kulminācija ir Evaņģēlija klausīšanās. To raksturo īpaša godināšana. Viens no šai Svētdienai piemērotiem rituāliem varētu būt ievada procesija ar Evaņģēlija grāmatu vai tās vietā – grāmatas novietošana uz altāra – lasām Svētā Krēsla dokumentā.

Norāžu autori runā arī par lasījumu secības nozīmi, par to, ka ir jāizmanto norādītie lasījumi – nedrīkst tos aizvietot vai izlaist, un jāizmanto tās Bībeles versijas, kas ir apstiprinātas lietošanai liturģijā. Vārda liturģijas struktūras un nozīmes izpratne palīdz ticīgo tautai pieņemt pestījošo Dieva vārdu.

Bez tam kongregācija iesaka dziedāt psalma dziedājumu, kas ir lūdzošās Baznīcas atbilde. Tādēļ katrā kopienā ir jāattīsta psalmu lasītāja un dziedātāja kalpojums.

Homīlijās liturģiskā gada laikā, izejot no Bībeles lasījumiem, ir jāizklāsta ticības noslēpumi un kristīgās dzīves normas. Baznīcas ganu uzdevums – skaidrot un palīdzēt ticīgajiem izprast Svētos Rakstus.

Jaunizdotajā dokumentā lasām, ka liela nozīme ir arī klusumam, kas, veicinot meditāciju, ļauj iekšēji klausīties Dieva Vārdu.

Kas attiecas uz Vārda sludinātājiem – priesteriem, diakoniem un lektoriem, dokumentā tiek norādīts, ka šim kalpojumam ir vajadzīga specifiska – iekšēja un ārēja sagatavošanās, lasāmā teksta laba iepazīšana, kā arī treniņš, lai izvairītos no jebkādas improvizēšanas.

Ņemot vērā Dieva Vārda vērtību, Baznīca aicina parūpēties arī par ambonu, no kuras tas tiek sludināts. Ambona ir domāta lasījumu lasīšanai un psalma dziedāšanai. No tās var teikt homīliju un lasīt vispārējo lūgšanu, taču nebūtu labi, ja turp dotos, lai pateiktu kādas piezīmes, nolasītu paziņojumus vai diriģētu dziesmas.

Grāmatas ar Svēto Rakstu lasījumiem izraisa klausītājos godbijību pret Dievu, kurš uzrunā savu tautu. Tādēļ tiek prasīts par tām rūpēties un labi tās izmantot. Būtu nepiemēroti liturģisko grāmatu vietā izmantot lapiņas vai fotokopijas.

Tuvojoties Dieva Vārda svētdienai vai pēc tās, būtu noderīgi sarīkot izglītojošās tikšanās, lai uzsvērtu Svēto Rakstu nozīmi liturģijas svinībās un iepazīstinātu ticīgos ar lasījumu izkārtojumu jeb to, pēc kādiem kritērijiem liturģiskā gada laikā tiek izvēlētas noteiktas Svēto Rakstu grāmatas.

Visbeidzot, Dieva Vārda svētdiena ir arī laba izdevība, lai dziļāk iepazītu saikni, piemēram, starp Svētajiem Rakstiem un Stundu liturģiju, psalmu lūgšanu un dziedājumiem. Kongregācija iesaka ticīgajiem kopā vairāk lūgties Laudes un Vesperes.

No daudziem svētajiem, kas ir Jēzus Kristus Evaņģēlija liecinieki, kā paraugu var piedāvāt svēto Hieronīmu, kurš ļoti mīlēja Dieva Vārdu. Kā nesen atgādināja pāvests Francisks, viņš bija nenogurstošs pētnieks, tulks, ekseģēts, izcils Svēto Rakstu pazinējs un dedzīgs to izplatītājs. Klausoties, Hieronīms atrod sevi, saskata Dieva un savu brāļu vaigu, kā arī izkopj savu īpašo mīlestību uz kopienas dzīvi.

Dievišķā kulta un sakramentu disciplīnas kongregācijas izdotās “Piezīmes par Dieva Vārda svētdienu” noslēgumā lasām vārdus no pāvesta Franciska apustuliskā pamudinājuma “Evangelii gaudium”: “Dieva Vārds, ko klausāmies un svinam, sevišķi Euharistijā, dzīvina un iekšēji stiprina kristiešus un padara tos spējīgus būt par autentiskiem Evaņģēlija lieciniekiem ikdienas dzīvē”.

19 decembris 2020, 13:22