Meklēt

Svētais tēvs turpina Lielā gavēņa rekolekcijas

Pāvests Francisks turpina Lielā gavēņa rekolekcijas. Taču kā jau minēts iepriekš, šogad saaukstēšanās dēļ viņš nedevās kopā ar Romas kūrijas institūciju darbiniekiem uz Romas piepilsētu Ariču, bet seko turienes meditācijām, atrodoties savās mājās, Vatikānā.

Jānis Evertovskis - Vatikāns

Atbildot uz žurnālistu jautājumiem par pāvesta veselības stāvokli, Vatikāna preses biroja vadītājs Matteo Bruni norādīja: "Svētajam tēvam iepriekš diagnosticētā saaukstēšanās turpina savu gaitu bez jebkādiem ar citām patoloģijām saistītiem simptomiem. Tajā pašā laikā pāvests Francisks ik dienas celebrē Svēto Misi un seko Dievišķā Mācītāja mājā, Aričā, notiekošajiem garīgajiem vingrinājumiem".

Lielā gavēņa rekolekciju vadītāja, pr. Pjetro Bovati, trešās dienas pārdomu galvenais temats bija ticības trūkums. Uzrunājot Romas kūrijas institūciju darbiniekus, viņš atzina, ka arī mēs sevī varam sastapt akluma un elkdievības fenomenus, kam pamatā ir nekas cits kā ticības uz Kungu Jēzu trūkums, nespēja patiesi Viņam uzticēties. Kā to varam pārvarēt?

Meditācijā priesteris Bovati pievērsās Izceļošanas grāmatas epizodei par zelta teļu. Viņa uzrunas galvenais temats bija grēks nevis tik daudz kā Dieva likuma pārkāpšana, kā to visbiežāk saprotam, bet kā "ticības trūkums". Uz to norāda jau Dekaloga pirmais bauslis, kurā ir ietverta prasība neaizvietot vienīgo īsto Dievu ar citiem dieviem.

Visu ļaunumu avots ir tieši elkdievība – uzsvēra sprediķotājs. Aiz tās slēpjas samaitātība, Dieva neatzīšana. Kamēr Mozus atrodas Sinaja kalnā, Dievs viņam saka, ka tauta samaitājās. Bībelē tiek lietots vārds, kas norāda uz samaitātību. Tieši tas ir visa ļaunuma avots, jo cilvēks vairs neklausās Dieva balsi, bet seko pats saviem likumiem, saviem dieviem, iet pats savu laimes ceļu. Arī apustulis Pāvils Vēstulē romiešiem parāda, ka vienīgā patiesā Dieva neatzīšana, novēršanās no Viņa ir iemesls visiem sairumiem gan mūsu savstarpējās attiecībās, gan seksuālajās attiecībās, gan arī visām lielajām nekārtībām sabiedrības dzīvē.

Šajā kontekstā pr. Bovati norādīja uz briesmīgo garīgo aklumu, kāds var piemeklēt ticīgo. Tā iemesls ir samaitātība. Cilvēks vairs neredz un neatzīst savu aklumu. Jēzus šajā sakarā norāda: "Tā kā jūs sakāt 'Mēs redzam', tad jūsu grēks paliek". Tas ir grēks, no kura nevaram tikt dziedināti, ja to neatzīstam un pat noliedzam – paskaidroja rekolekciju vadītājs. Šis grēks līdzinās grēkiem pret Svēto Garu, par kuriem ir teikts, ka tie nevar tikt piedoti. Ne velti Jēzus nosoda farizeju un Rakstu zinātāju liekulību, kuri izvirza sevi kā priekšzīmi tautai, bet paši neievēro to, ko prasa no citiem. "Liekulība ir meli, jo labā rīcība tiek aizvietota ar šķietamu labumu", uzsvēra priesteris. Tā vietā, lai cilvēks visu darītu par godu Dievam, viņš meklē savu godu un slavu. Liekulība ir akla. Tā nezina, kas ir taisnība, žēlsirdība, uzticība. Liekulīgais labo saista ar tīri materiālām darbībām un mehānisku pienākumu izpildīšanu.

Kā pārvarēt savu liekulību, garīgo aklumu un elkdievību? Izeju mums parāda Jēzus. Viņš pārvar kārdinājumus tuksnesī, gūst uzvaru un rāda arī mums, kā tikt galā ar savu aklumu. Šis ceļš, ko Viņš rāda, ir kalpošanas ceļš. Pr. Bovati piebilda, ka, lai mēs spētu pa īstam sadzirdēt Dievu, ir vajadzīga autentiska lūgšana. Svētie Raksti liecina, ka Dievs vienmēr iesaistās cilvēku dzīvē un darbojas viņu pestīšanas labā. "Tas paplašina mūsu sirdi", sacīja rekolekciju vadītājs. "Pateicoties Kunga labestībai un Viņa mūžīgajai mīlestībai, mēs ieejam žēlastības apritē". Jēzus saka: "Esiet droši. Es uzvarēju pasauli." "Lūk, Viņš uzvarēja arī mūsu dēļ. Līdz ar to, atzīstot arī savu mazticību, mēs tomēr varam ieskandināt slavas dziesmu un pievērst mīlošu skatienu Viņam – mūsu vienīgajam Dievam, mūsu Glābējam", piebilda pr. Bovati. 

04 marts 2020, 17:49