Meklēt

Pandēmijas sakarā tiek piešķirtas pilnas atlaidas un pieļauta kolektīva absolūcija

Vatikāns publicējis Apustuliskā penitenciārija 19. martā izdoto Dekrētu par pilnu atlaidu piešķiršanu koronavīrusa slimniekiem, tiem, kuri viņus aprūpē, un visiem ticīgajiem visā pasaulē, kuri par viņiem lūdzas. Dokumenta pielikumā tiek minēta arī iespēja šajā smagajā laikā saņemt kolektīvo absolūciju.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Kādi ir atlaidu saņemšanas nosacījumi?

Lai saņemtu pilnas atlaidas, koronavīrusa slimnieki, tie, kuri atrodas karantīnā slimnīcā vai mājās, kā arī veselības aprūpes darbinieki un ģimenes locekļi, kuri, aprūpējot Covid-19 slimniekus, ir pakļauti saslimšanas riskam, varēs saņemt atlaidas, vienkārši noskaitos “Es ticu”, “Tēvs mūsu” un kādu Dievmātei veltītu lūgšanu.

Dekrētā paskaidrots, ka minētajām personām tiek piešķirtas pilnas atlaidas, ja tās, “būdamas brīvas no jebkādas pieķeršanās grēkam, izmantojot komunikācijas līdzekļus, garīgi pievienosies Svētās Mises svinēšanai, Rožukroņa lūgšanai, Krusta ceļam vai citām dievbijības formām, vai arī, ja vienkārši noskaitīs ‘Credo’, ‘Tēvs mūsu’ un kādu Dievmātei veltītu lūgšanu, un šo pārbaudījumu upurēs ticības uz Dievu un tuvākmīlestības pret brāļiem garā, apņemoties, tiklīdz tas būs iespējams, izpildīt ierastos nosacījumus (pieiet pie sakramentālās grēksūdzes, pieņemt Svēto Komūniju un lūgties Svētā tēva nodomos)”.

Dokumenta turpinājumā norādīts, ka atlaidas varēs saņemt arī visi ticīgie, kuri lūgsies par koronavīrusa slimniekiem. Arī viņiem ir dotas vairākas izvēles iespējas.

“Bez tam, šis Apustuliskais penitenciārijs”, lasām dekrēta turpinājumā, “šīs pasaules līmeņa epidēmijas sakarā labprāt piešķir ar tādiem pašiem nosacījumiem pilnas atlaidas arī tiem ticīgajiem, kuri apmeklēs Vissvētāko Sakramentu vai piedalīsies euharistiskajā adorācijā, vai vismaz pusstundu lasīs Svētos Rakstus, vai skaitīs Svēto Rožukroni vai dievbijīgi piedalīsies Krusta ceļā, vai arī skaitīs Dieva Žēlsirdības kronīti, lai izlūgtu no Visvarenā Dieva epidēmijas izbeigšanos, mierinājumu saslimušajiem un mūžīgo mieru tiem, kurus Kungs pasauca pie sevis.”

Tālāk teikts, ka pilnas atlaidas var saņemt arī ticīgais, kuram, atrodoties uz nāves sliekšņa, nav iespējams saņemt Slimnieku svaidīšanas sakramentu. Šajā gadījumā tiek ieteikts izmantot krucifiksu vai krustu.

Šajā sakarā dekrētā lasām: “Baznīca lūdzas par tiem, kuriem nav iespējams saņemt Slimnieku svaidīšanas sakramentu, svēto sadraudzības spēkā novēlot visus un katru [cilvēku] dievišķajai Žēlsirdībai, un piešķir mirstošajam ticīgajam pilnas atlaidas. Pietiek, lai viņš būtu pienācīgi atvērts un dzīves laikā būtu ieradis skaitīt kādu lūgšanu (…). Lai saņemtu šīs atlaidas, ir ieteicams izmantot krucifiksu vai krustu.”

Kas attiecas uz kolektīvo absolūciju, “priesterim pienākas, iespēju robežās, iepriekš pabrīdināt diecēzes bīskapu”, skaidro penitenciārijs. Ja viņam nebūtu bijis iespējams iepriekš informēt bīskapu, tad tas ir jāizdara pēc tam pie pirmās izdevības. To, vai drīkst dot kolektīvo absolūciju, pienākas izvērtēt bīskapam, ņemot vērā pandēmijas apmērus un situācijas nopietnību. Šādu absolūciju var piešķirt, piemēram, pie ieejas slimnīcas nodaļā, kur aplipinātie slimnieki atrodas nāves briesmās. Iespēju robežās un ievērojot vajadzīgo piesardzību, jācenšas to izdarīt paceltākā balsī, lai slimnieki dzirdētu, ka viņiem tiek piešķirta absolūcija.

Bez tam Apustuliskais penitenciārijs pieprasa izvērtēt nepieciešamību un iespējas veidot, kur tas būtu nepieciešams un vienojoties ar veselības aprūpes iestādes vadību, ārkārtējas slimnīcas kapelānu grupas. Tas var notikt arī uz brīvprātības pamata un ievērojot visas piesardzības normas, lai tādā veidā slimajiem un mirstošajiem nodrošinātu nepieciešamo garīgo palīdzību.

Ko darīt tiem, kuriem nav iespēju saņemt sakramentālo grēku piedošanu? Šajā sakarā, atsaucoties uz Katoliskās Baznīcas katehisma mācību, tiek norādīts, ka ticīgais saņem grēku atlaišanu, tai skaitā arī piedošanu par nāvīgiem grēkiem, ja viņam ir pilnīga grēku nožēla (nožēlo Dieva mīlestības dēļ), viņš no visas sirds grib saņemt piedošanu un stingri apņemas pie pirmās izdevības pieiet pie sakramentālās grēksūdzes.

Dekrētam pievienotajā dokumentā tiek arī norādīts, ka šajā laikā, kad valda bailes, nedrošība un fiziskās un morālās ciešanas, Baznīca vairāk nekā jebkad agrāk piedzīvo svēto sadraudzības spēku, vērš savas lūgšanas uz savu krustā sisto un augšāmcēlušos Kungu, īpaši ik dienas upurējot Svētās Mises upuri, un kā labā māte lūdzas, lai Kungs atbrīvo cilvēci no šī posta. Tā piesauc Vissvētākās Jaunavas Marijas, Žēlsirdības Mātes un Slimnieku veselības, aizsardzību, kā arī lūdz Marijas līgavaiņa, svētā Jāzepa, aizbildniecību. Viņam aizbildinot, Baznīca soļo pa pasauli kopš tās pirmsākumiem.

20 marts 2020, 16:45