Meklēt

Ilustratīvs attēls Ilustratīvs attēls  

Jaunas rīcības normas Baznīcā pastrādāto noziegumu gadījumos

Vatikāns publicējis pāvesta Franciska vēstuli "Motu proprio" formā, kas ir veltīta cīņai ar garīdznieku un reliģisko ordeņu locekļu pastrādātajiem noziegumiem, kā arī jautājumam par bīskapu un reliģisko ordeņu priekšnieku rīcību vai nolaidībām. Tās nosaukums "Vos estis lux mundi", ņemts no Mateja evaņģēlija, tulkojumā nozīmē "Jūs esat pasaules gaisma".

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Līdz ar minēto dokumentu tiek noteiktas jaunas procedūras un garīdzniekiem un reliģisko ordeņu locekļiem uzlikts pienākums ziņot par seksuālajiem noziegumiem – uzmākšanos un vardarbību. Katrai diecēzei nāksies izveidot tādu "sistēmu", kas būtu visiem viegli pieejama, lai varētu pieņemt ziņojumus.

"Vos estis lux mundi, Jūs esat pasaules gaisma…. Mūsu Kungs Jēzus Kristus aicina katru ticīgo būt par spožu tikumu, integritātes un svētuma paraugu", raksta pāvests Motu proprio sākumā. Viņš atgādina, ka, pastrādājot seksuālos noziegumus, tiek apvainots mūsu Kungs, radītas fiziskās, psiholoģiskās un garīgās traumas šo noziegumu upuriem un ietekmēta ticīgo kopiena. Francisks arī atgādina, ka apustuļu pēcteči ir īpaši atbildīgi par preventīvajiem pasākumiem, lai tādējādi šie noziegumi nemaz netiktu pieļauti. Svētā Krēsla mediju programmu direktors Andrea Tornielli norāda, ka tās ir universālas normas, kas ir jāievieš visā katoļu Baznīcā.

Katrā diecēzē jābūt "lodziņam" sūdzību iesniegšanai

Viens no jauninājumiem ir tas, ka tiek izvirzīta obligāta prasība, lai līdz 2020. gada jūnijam visās diecēzēs tiktu izveidota stabila un visai sabiedrībai viegli pieejama sistēma, lai varētu tikt iesniegti ziņojumi par garīdznieku un reliģisko ordeņu locekļu pastrādātajiem seksuālajiem noziegumiem, pedopornogrāfisko materiālu lietošanu un minēto noziegumu piesegšanu. Dokumentā netiek paskaidrots sīkāk, kādai būtu jāizskatās šai "sistēmai", tādējādi dodot katrai diecēzei brīvas izvēles iespēju, ņemot vērā vietējo kultūru un vietējos apstākļus. Galvenais, lai cietušajiem būtu iespēja griezties vietējā Baznīcā un lai tie būtu droši, ka tiks pieņemti, aizsargāti un ka viņu iesniegumi tiks izskatīti ar vislielāko nopietnību.

Pienākums ziņot

Otrs jauninājums ir tas, ka visiem garīdzniekiem un reliģisko ordeņu locekļiem tagad ir obligāts pienākums laikus ziņot Baznīcas vadībai par viņiem zināmajiem seksuālajiem noziegumiem, kā arī iespējamajām nolaidībām un noziegumu piesegšanām. Ja līdz šim šis pienākums zināmā mērā attiecās tikai uz katra individuālo sirdsapziņu, tad no šī brīža tas kļūst par universālu likuma priekšrakstu. Pat ja tas attiecas uz garīdzniekiem un reliģisko ordeņu locekļiem, tomēr arī laji ir aicināti izmantot jauno sistēmu un ziņot Baznīcas vadībai par viņiem zināmajiem noziegumiem.

Runa nav tikai par nepilngadīgo izmantošanu

Dokuments attiecas ne tikai uz uzmākšanos nepilngadīgajiem un vardarbību pret viņiem, kā arī – ne tikai uz trauslo pieaugušo personu izmantošanu, bet arī – uz ļaunprātīgu varas izmantošanu seksuālo noziegumu jautājumā. Šai sakarā runa ir arī par jebkādu vardarbību pret klostermāsām no garīdznieku puses un uzmākšanos semināristiem vai pieaugušajiem novičiem.

"Piesegšana"

Motu proprio uzliek pienākumu ziņot arī par tiem, kuri ieņem Baznīcā atbildīgus amatus un ir slēpuši citu pastrādātos seksuālos noziegumus – par tiem, kuri tā vietā, lai iestātos cietušā labā, ir pieseguši iespējamo vaininieku.

Vājāko personu aizsardzība

Dokuments Vos estis lux mundi liek īpašu uzsvaru uz nepilngadīgo (tas ir, personu, kuras ir jaunākas par 18 gadiem) un uz ievainojamāko personu aizsardzību. Tajā tiek paplašināts jēdziens "ievainojamā jeb trauslā persona", attiecinot to vairs ne tikai uz cilvēkiem ar ierobežotām prāta lietošanas spējām, bet arī uz tiem, kuriem ir pārejoša nespēja saprast un likt lietā savu gribu, kā arī uz cilvēkiem ar fizisko invaliditāti. Šajā sakarā jaunais Motu proprio atsaucas uz jauno Vatikāna likuma normu (2019. gada 26. marts, 297. n.).

Citi jauninājumi

Piebildīsim, ka jaunajā dokumentā tiek runāts arī par vietējās valstīs spēkā esošo normu ievērošanu, sūdzības iesniedzēja un cietušo aizsardzību, izmeklēšanu, ko pienākas veikt bīskapiem, kardināliem, reliģisko ordeņu priekšniekiem, metropolīta lomu, sadarbību ar lajiem un nevainības prezumpciju. "Līdz ar šo jauno, Franciska gribēto, juridisko instrumentu, katoļu Baznīca sper jaunu un izšķirošu soli, lai ar konkrētu rīcību izvairītos no seksuālo noziegumu pieļaušanas un tos apkarotu", raksta Andrea Tornielli. Savukārt pāvests dokumenta sākumā uzsver: "Lai šādi fenomeni nekādā veidā nekad vairs netiktu piedzīvoti, ir vajadzīga nemitīga un dziļa siržu atgriešanās, kas būtu apliecināma ar konkrētām un efektīvām darbībām, kurās tiktu iesaistīta visa Baznīca".

09 maijs 2019, 14:26