Meklēt

Bērnu aizsardzībai veltītā tikšanās Bērnu aizsardzībai veltītā tikšanās 

Izmantošanas upuris: "Nepārstājiet mīlēt Baznīcu. Tā ir mana ģimene"

Bērnu aizsardzībai veltītās tikšanās otrā diena Vatikānā iesākās ar lūgšanu, kurā izskanēja lūgums pēc žēlastības spēt izdzīvot savu ticību neliekuļoti. Klātesošajiem tika nolasīta arī kāda cietušā liecība: "Kad priesteris mani izmantoja, mana māte baznīca atstāja mani vienu pašu…, visi paslēpās un es jutos vēl vientuļāks, nezinot, pie kā griezties".

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Minētajā saietā piedalās arī pāvests Francisks. Rīta lūgšanu lasīja Jeruzalemes latīņu rita apustuliskais administrators, arhib. Pjērbatista Picaballa. Pēc lūgšanas "Nāc, Svētais Gars" māsa Aurora Kalvo Ruiza nolasīja fragmentu no apustuļa Pāvila Vēstules romiešiem, kurā izskan aicinājums būt patiesiem ticībā un turēties tālu no ikvienas liekulības: "Jūsu mīlestība lai ir neliekuļota. Nīstiet to, kas ļauns, pieķerieties tam, kas labs. Brāļu mīlestība jūsu starpā lai ir sirsnīga. Centieties cits citu pārspēt savstarpējā cieņā. Savā darbā neesiet kūtri, esiet dedzīgi garā, gatavi kalpot Kungam" (Rom 12, 9-11).

Uzreiz pēc tam tika nolasīta arī kāda cietušā liecība. Viņš saka: "Kad Jēzus mira pie krusta, Viņa Māte bija ar Viņu. Kad priesteris mani izmantoja, mana māte Baznīca atstāja mani vienu pašu. Kad man Baznīcā bija vajadzīgs kāds, ar ko parunāt par manu izmantošanu un manu vientulību, tad visi paslēpās un es jutos vēl vientuļāks, nezinot, pie kā griezties".

Tāpat kā iepriekšējā dienā, arī šodien pēc liecības noklausīšanās sekoja ilgs klusuma brīdis. Noslēguma lūgšanā arhib. Picaballa lūdzās, lai vairs nekad nevienam nebūtu jābīstas, ka Baznīcā varētu piedzīvot vardarbību un apspiešanu. Tā vietā, lai Baznīcā varētu atrast pilnīgu drošību un palīdzību. Viņš lūdzās, lai Kungs dara Baznīcas ganus pazemīgus, ka tie tāpat kā Jēzus mācekļi nesavtīgi kalpotu citiem.

Pēc lūgšanas bērnu aizsardzībai veltītās tikšanās moderators, jezuītu tēvs Federiko Lombardi atgādināja, ka šodien Baznīca svin Svētā apustuļa Pētera katedras svētkus, kuros visa Baznīca lūdzas par Svēto tēvu un viņa kalpojumu. "Kopā ar visu Baznīcu sveiksim arī mēs viņu no visas sirds", mudināja pr. Lombardi.

Pēc tam jezuītu tēvs klātesošajiem atgādināja, ka pāvests vēlējās, lai visi tikšanās dalībnieki saņemtu Apvienoto Nāciju oficiālos dokumentus par cīņu ar vardarbību pret bērniem. Līdz ar to starp izdalītajiem dokumentiem ir pēdējais Apvienoto Nāciju globālais raports ar nosaukumu "Toward a world free from violence. Global survey on violence against children" un Unicef 2017. gada ziņojums "A familiar face", tas ir, "Pazīstama seja". Tēvs Lombardi paskaidroja, ka ar to tiek norādīts, ka bērni piedzīvo vardarbību bieži vien no kāda pazīstama, viņiem tuva cilvēka puses.

Piektdienas priekšpusdienā tikšanās dalībniekus uzrunāja Bombejas arhibīskaps, kard. Osvalds Grasias no Indijas un Čikāgas arhibīskaps, kard. Blēzs Džozefs Kupičs. Pirmais ieteica bīskapiem vadīties pēc trīs tēmām – taisnība, dziedināšana, svētceļojums. Viņš runāja par Baznīcas koleģialitāti un sinodalitāti, uzsverot, ka neviens bīskaps nedrīkstētu mēģināt tikt galā viens pats ar šīm problēmām. Tāpat viņš atgādināja, ka neviens bīskaps nedrīkstētu teikt, ka šī problēma Baznīcā viņu neuztrauc, jo uz viņa apgabalu tā neattiecas. "Mēs visi Baznīcā esam atbildīgi", viņš uzsvēra. Bombejas arhibīskaps aicināja arī nekad nenovērtēt par zemu cietušajiem nodarītā zaudējuma lielumu. Dažreiz upuriem ir tikusi nodarīta fiziskā skāde un vienmēr – psiholoģiskā un garīgā skāde. Daži cietušie ir teikuši, ka ir pazaudējuši ticību Baznīcai. Sniedzis dažus konkrētus ieteikumus, kā rīkoties, 74 gadus vecais indiešu arhibīskaps noslēdza uzrunu ar kāda cietušā vārdiem: "Nepārstājiet mīlēt Baznīcu. Tā ir mana ģimene".

Čikāgas arhibīskaps Kupičs lika uzsvaru uz atgriešanās procesa nepieciešamību un atgādināja, ka sinodalitātes princips, kas attiecas uz visiem Baznīcas locekļiem, ļaus klajā nākt patiesības, gandarīšanas un kultūru atjaunotnes elementiem, kas ir būtiski, lai varētu pasargāt jauniešus gan Baznīcā, gan arī plašākā sabiedrībā. "Mums jātiecas pēc visu vīriešu un sieviešu atgriešanās visā Baznīca", viņš sacīja. Tas attiecas uz bērnu vecākiem, priesteriem, katehētiem, reliģisko ordeņu locekļiem, draudžu vadītājiem un bīskapiem. Baznīcai jābūt kā sērojošai mātei. Tai jākļūst par īstu "Pietà", par Sāpju Māti, kura ir ciešanu satriekta, bet spējīga mierināt un ietīt mīlestības apmetnī, palīdzot visiem ciešanu nomāktajiem atklāt Dieva maigumu un mīlestību.

Lai Baznīca varētu kļūt par "mīlošu māti", amerikāņu arhibīskaps piedāvāja ņemt vērā četrus principus. Pirmkārt, Baznīcai ir jāuzklausa upuri un nemitīgi jāatveras traģiskajai bērnu īstenībai, kuru ievainojumi nekad nesadzīs. Otrkārt, vairāk jāņem vērā laju liecības. Treškārt, bīskapiem jāturas pie koleģialitātes principa. Ceturtkārt, ir vajadzīga līdzgaitniecība.

22 februāris 2019, 15:01