Meklēt

Bērnu aizsardzībai veltītā tikšanās Bērnu aizsardzībai veltītā tikšanās 

Andrea Tornielli: Četras dienas, kas atstās savu iezīmi

Saistībā ar šo dienu pasākumiem Vatikānā, Svētā Krēsla mediju programmu direktors Andrea Tornielli raksta:

No 21. līdz 24. februārim Vatikānā notiek bērnu aizsardzībai veltītā tikšanās: apzināšanās, upuru uzklausīšana, bīskapu atbildība un caurspīdīgums.

Bērnu aizsardzībai veltītajam saietam, kas notiek Vatikānā, ir jāatstāj iezīme. Bērnu un jauniešu, kuri kļuva par šīs kaunpilnās vardarbības upuriem, balss nepaliks nesadzirdēta. Viņu saucienam ir jāpārrauj klusuma barjera, kas pārāk ilgi neļāva saprast.

Turpinot sekot divu pēdējo pāvestu personīgās liecības paraugam, kuri sistemātiski tikās ar cietušajiem, viņus uzklausīja un kopā ar viņiem raudāja un lūdzās, par pirmo mērķi tika izvirzīta nepieciešamība apzināties, ka nepilngadīgo ļaunprātīgā izmantošana no garīdznieku un reliģisko ordeņu locekļu puses ir pretīga rīcība. Tā ir darbība, kuras rezultātā uz visiem laikiem tiek ievainota bērnu dvēsele, kurus viņu vecāki bija uzticējuši priesteriem, lai tie viņus audzinātu ticībā. Vispirms nav runa ne par likumiem, ne normām, ne par birokrātiju, ne arī par statistiskām. Runa ir par to, lai uzklausītu upurus, dalītos ar viņiem viņu sāpīgajā traģēdijā, izprastu, cik postoši ir viņu ievainojumi. Tā ir mentalitātes maiņa, kas tiek prasīta, lai vairs nekad neviens neizliktos, ka neredz, lai neaprok problēmu, nepiesedz un nenovērtē to par zemu.

Šī tēma pirmo reizi tiks aplūkota globāli, vadoties no dažādu pieredžu un kultūru perspektīvas. Pirmās dienas galvenais temats – bīskapu atbildība, veicot savus pastorālos, garīgos un tiesiskos uzdevumus. Otrajā dienā īpaša uzmanība tiks pievērsta "norēķiniem", accountability, un tiks diskutēts par risinājumiem saskaņā ar Kanoniskajām tiesībām, lai izvērtētu gadījumus, kas saistīti ar pienākumu neizpildīšanu un nolaidīgu rīcību no ganu puses. Visbeidzot, trešā diena būs veltīta caurspīdīgumam Baznīcas iekšējās procedūrās, attiecībās ar civilajām autoritātēm un, jo īpaši, Dieva tautas priekšā. Dieva tautas ieguldījumam tanī, lai padarītu drošākas vietas, ko apmeklē bērni, ir būtiska nozīme. Darbu noslēgšana ir uzticēta pāvestam Franciskam. Tie noslēgsies svētdien, pēc Svētās Mises.

Šis Vatikānā notiekošais pasākums vispirms ir ekleziāls pasākums, dialogs ar Pētera pēcteci vienoto Baznīcas ganu starpā. Tāpēc katra tikšanās mīsies ar lūgšanām un cietušo uzklausīšanu. Pirmās trīs darbu dienas noslēgsies ar gandarīšanas liturģiju tieši tāpēc, ka ticīgie grēka bezdibeņa, turklāt tik smaga un briesmīga grēka priekšā, ir aicināti pazemīgi lūgt piedošanu par Baznīcas miesā iecirsto brūci un par ticamības evaņģēliskajai liecībai iedragāšanu.

Šis jaunais solis ir pēdējais Baznīcas solis no visiem tiem, kas tiek sperti jau gandrīz divdesmit gadu garumā, sākot ar aizvien stingrāku un efektīvāku likumu ieviešanu, lai apkarotu ļaunprātīgās izmantošanas sērgu. Kā to apliecina visi pēdējā laikā publicētie ziņojumi, ieviestās procedūras ir ļāvušas radikāli samazināt noziegumu skaitu. Patiešām, apsūdzības, kas nāk klajā, vairumā gadījumu attiecas uz pirms daudziem gadiem – vēl pirms jauno normu stāšanās spēkā – pastrādātajiem noziegumiem.

Līdz ar šo tikšanos, kas sākas Vatikānā, Baznīca parāda ceļu ne tikai saviem garīdzniekiem un savām kopienām, bet arī sniedz sāpīgu liecību visai sabiedrībai un precīzi atklāj tai savus pūliņus, jo bērnu aizsardzība, kā par to liecina iespaidīgie skaitļi attiecībā uz viņu izmantošanu visā pasaulē, ir jautājums, kas attiecas uz visiem.

21 februāris 2019, 15:23