Meklēt

Lekcijas laikā Pontifikālajā  Gregora universitātē Lekcijas laikā Pontifikālajā Gregora universitātē 

Spēt atbildēt uz dzīves jēgas krīzi, ko pārdzīvo pasaule!

Šogad aprit 50 gadi, kopš Pontifikālajā Gregora universitātē darbojas Psiholoģijas institūts. Atskatoties uz akadēmiskā darba pusgadsimtu, šeit ir sarīkota starptautiska konference ar nosaukumu “Ādam, kur esi? Antropoloģijas jautājums šodien” (Adamo dove sei? La questione antropologica oggi).

Inese Šteinerte - Vatikāns

Konferences dalībniekus ar vēstījuma starpniecību uzrunā arī pāvests. Viņš atzīmē, ka Psiholoģijas institūts ir izveidots Vatikāna II koncila laikā līdz ar ekleziālo atjaunotni. Pastorālajā Konstitūcijā “Gaudium et spes” koncila tēvi ir ierakstījuši aicinājumu, lai Baznīca pastorālajā aprūpē pazītu un izmantotu ne tikai teoloģijas principus, bet arī laicīgo zinātņu, vispirms jau psiholoģijas un socioloģijas atklājumus, lai ticīgos vestu pie lielāka ticības dzīves brieduma (sal.62).

Pāvests atzinīgi novērtē Psiholoģijas institūta darbu, sniedzot atbildi uz šo izaicinājumu un drosmīgi izmantojot starpdisciplināro pieeju gan pētījumos, gan daudzajās publikācijās, gan pastorālajā un formācijas praksē. “Sekojot ignāciskajam “cura personalis” principam, jūs esat sagatavojuši speciālistus, kas spēj integrēt garīgumu un psiholoģiju apustuliskajās un izglītības aktivitātēs dažādos Baznīcas ģeogrāfiskajos un kultūras kontekstos,” raksta pāvests.

Pontifikālās Gregora universitātes Psiholoģijas institūts ir sagatavojis vairāk nekā pustūkstoti vīriešu un sieviešu no dažādiem pasaules kontinentiem. Viņi, savukārt, sadarbībā ar šo institūtu, ir nodibinājuši ap 15 specializācijas centru dažādos Āfrikas, Latīņamerikas, Āzijas un Eiropas reģionos. Taču, kā atzīmē Francisks, Gregoriānā notiekošā konference lieki nekavējas pie pagātnes, bet raugās nākotnē un tās izaicinājumos. No Radīšanas grāmatas aizgūtais jautājums “Ādam, kur esi?” (3,9) ar lielu spēku skan pašreizējā pasaules situācijā, tas aicina veikt nopietnu sirdsapziņas izmeklēšanu un iekšēji atgriezties.

Pāvests atgādina, ka pasaule šodien pārdzīvo dziļu antropoloģisku krīzi, dzīves jēgas krīzi, uz kuru Baznīcai ir pienākums adekvāti un efektīvi atbildēt. “Mūsu acu priekšā atkal norisinās kara traģēdija, kas ir cilvēka individuālas un sistēmiskas destrukcijas ļaunākās sekas,” vēstījumā atzīmē Francisks. Viņš norāda, ka šī destrukcija netiek pietiekami ievērota, novērsta un izskausta saknē. “Tāpēc, lai iemācītos teikt “nē” ļaunumam, pieceltu tos, kas ir ievainoti savā cieņā, un steidzami izglītotu cilvēkus, kuri paši spētu sniegt antropoloģisko izglītību citiem, Baznīca no Psiholoģijas institūta turpina gaidīt kvalitatīvu kalpojumu, kas balstīts uz psiholoģijas zināšanām ar teoloģijas un filozofijas pienesumu,” raksta pāvests. Viņš pateicas par institūta līdzšinējo devumu un novēl, lai 50 gadu jubileja tam kalpo par pamudinājumu atjaunot dedzību pētnieciskajā un mācību darbā, kā arī personu aprūpē.

19 maijs 2022, 13:27