Meklēt

20200221_160438.jpg

Pāvests ievieš izmaiņas Baznīcas soda sankcijās: bez labošanas nav žēlsirdības

Ar apustulisko konstitūciju “Pascite Gregem Dei” Francisks ievieš izmaiņas Kanonisko Tiesību kodeksa VI Grāmatā. Revīzijas darbu bija iesācis jau Benedikts XVI. Sankcijas paredzētas par jauniem noziedzīgiem nodarījumiem. Jaunievedumi ļaus laicīgi rīkoties, lai izvairītos no lielākiem ļaunumiem un dziedētu cilvēciskā vājuma radītās brūces.

Jānis Evertovskis - Vatikāns

“Ganiet Dieva ganāmpulku, rūpēdamies par to nevis piespiesti, bet labprātīgi saskaņā ar Dievu” (sal. 1 Pēt 5, 2). Ar šiem svētā Pētera vārdiem iesākas apustuliskā konstitūcija “Pascite Gregem Dei”, ar kuru pāvests Francisks ievieš izmaiņas Kanonisko Tiesību kodeksa VI Grāmatā par soda sankcijām Baznīcā. Izmaiņas stāsties spēkā šī gada 8. decembrī.

Svētais tēvs norāda, ka jaunais teksts būs “elastīgāks glābiņa un korekcijas rīks”, ko pastorālās mīlestības garā varēs laicīgi pielietot, lai izvairītos no lielākiem ļaunumiem un dziedētu cilvēciskā vājuma radītās brūces. Viņš atzīst, ka Baznīcā pastāvošās ciešās saistības starp mīlestības kalpojumu un sankciju piemērošanu, kur to pieprasa apstākļi un taisnīgums, neņemšana vērā, ir izraisījusi lielu kaitējumu. Tāpēc tika ieviestas dažāda veida izmaiņas spēkā esošajās normās un iekļauti jauni noziedzīgi nodarījumi.

Turklāt teksts – skaidro pāvests – ir uzlabots arī no tehniskās puses, it īpaši attiecībā uz tādiem soda likuma pamata aspektiem kā tiesības aizstāvēties, noziedzīgas darbības noteikšana, precīzāka sodu noteikšana, piedāvājot objektīvus kritērijus, lai konkrētajā gadījumā uzliktu vispiemērotāko sankciju. Ar to tiek samazināta vadītāju brīvība rīkoties saskaņā ar saviem autonomajiem kritērijiem un vienlaikus izcelta Baznīcas vienotība sodu piemērošanā, it īpaši par tādiem noziegumiem, ar kuriem tiek nodarīts lielāks kaitējums un izraisīts skandāls kopienā.

Atzīmējot, ka bīskapiem pienākas rūpēties par šo normu ievērošanu, Francisks uzsver, ka tuvākmīlestība un žēlsirdība prasa, lai tēvs arī apņemtos iztaisnot to, kas reizēm kļūst greizs to labā, kuri pieļauj kļūdas, upuru un visas Baznīcas kopienas labā.

Pontifikālās Likumdošanas tekstu padomes prezidents Filips Jannone norāda, ka ir paredzēti jauni sodi, piemēram, naudas sods, zaudējumu atlīdzināšana, pilnīga vai daļēja Baznīcas atalgojuma atņemšana saskaņā ar dažādu Bīskapu konferenču noteiktajiem noteikumiem. Kas attiecas uz tiesību aktiem par vardarbību pret bērniem, ir kāds jaunums, kas norāda uz vēlmi izcelt šo noziegumu smagumu un arī uzmanību, kas jāpievērš upuriem: šie noziegumi ir pārvietoti no nodaļas “Noziegumi pret garīdznieku īpašajiem pienākumiem” uz nodaļu “Noziegumi pret cilvēka dzīvību, cieņu un brīvību”. Noziedzīgo nodarījumu, kas attiecas uz bērnu izmantošanu, sarakstā ir iekļauts ne tikai garīdznieku noziegums, bet arī konsekrētās dzīves institūtu locekļu un citu ticīgo noziegums. Kas attiecas uz īpašumiem, ir vairāki jauninājumi, kuru mērķis ir ieviest praksē principus, pie kuriem pastāvīgi atgriežas pāvests Francisks. Runa ir par caurspīdīgumu un materiālo labumu pareizu pārvaldīšanu.

Minētās padomes sekretārs Huans Iņasio Arieta uzsver, ka ar šīm izmaiņām tiek precīzāk noteikts, kā rīkoties tiem, kuri ir pie varas, bīskapiem, priekšniekiem, kad tiem nākas piemērot normas un kritērijus, kam jāseko, lai izvēlētos to vai citu sodu. Izmaiņas noteiktas arī par labu ticīgo kopienai, kā arī ar mērķi palīdzēt Baznīcas vadībai jau laicīgi pieņemt attiecīgus mērus, lai nepieļautu nozieguma izdarīšanu.

01 jūnijs 2021, 11:32