Meklēt

Pasaules Luterāņu federācija Pasaules Luterāņu federācija 

Pāvests luterāņiem: "Ekumenisms ir žēlastības ceļš"

Piektdien, 25. jūnijā, pāvests pieņēma audiencē Pasaules Luterāņu federācijas pārstāvjus. Viņš atgādināja, ka, pateicoties dialogam un tam, ka dalāmies liecībā, mēs vairs neesam svešinieki, bet esam brāļi.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Runājot par vienības nepieciešamību, jau apustulis Pāvils Vēstulē efeziešiem rakstīja: “Viena miesa (…), viena kristība. Viens Dievs” (Ef 4, 4.5-6). Svētais tēvs norādīja, ka ir svarīgi kopā apliecināt to, kas mums ticībā ir kopējs.

Viens Dievs. “Confessio Augustana” (Augsburgas ticības apliecības) pirmajā artikulā tiek apliecināta ticība uz vienu Dievu trijās personās – sacīja pāvests, norādot, ka tā ir īpaša atsauce uz Nikejas koncilu. Viņš atzina, ka šī koncila Credo ir ticības formula, kas ir saistoša ne tikai katoļiem un luterāņiem, bet arī brāļiem pareizticīgajiem un daudzām citām kristīgajām kopienām. Tā ir kopīga dārgmanta – viņš atgādināja. Svētais tēvs aicināja tā strādāt, lai koncila 1700 gadu jubilejas atcere, kas iekritīs 2025. gadā, dotu jaunu impulsu ekumenisma ceļā. Ekumenisms ir Dieva dāvana, un mums tas ir neatgriezenisks ceļš.

Viena kristība. Pāvests atgādināja, ka visa, ko Dieva žēlastība mums dod, tas ir, aizvien labākas šķelšanos pārvarēšanas, pakāpeniskas atmiņas dziedināšanas, brālīgas savstarpējas sadarbības pamats ir “viena kristība grēku piedošanai”. Kristība ir Dieva dāvana un tā ir visu mūsu pūliņu pamatā. Ekumenisms ir žēlastības ceļš – piebilda Francisks. Dievs ir tas, kurš šķīstī mūsu atmiņu un sirdi, palīdz uzveikt nocietinātību un ved uz vienotību dažādībā.

Viena miesa. Kad mums sāp par to, ka kristieši ir sašķelti, mūsu sāpes līdzinās tām sāpēm, ko piedzīvo Kristus, redzot, ka Viņa mācekļiem aizvien trūkst vienotības – teica pāvests, norādot, ka mēs piedzīvojam zināmas ciešanas, kurām ir dubulta nozīme. No vienas puses, mēs ciešam, jo vēl nevaram pulcēties ap vienu altāri, ap vienu biķeri; no otras puses, mēs degam par vienotību, par kuru Kungs lūdzās un atdeva savu dzīvību.

Pāvesta tikšanās ar Pasaules Luterāņu federācijas pārstāvjiem noslēdzās ar kopīgu “Tēvs mūsu” lūgšanu par kristiešu pilnīgas savstarpējas vienotības panākšanu.

25 jūnijs 2021, 14:50