Meklēt

2021.05.02 Regina Caeli 2021.05.02 Regina Caeli 

Francisks: "Augļi, kas mums jānes, ir mīlestība!"

“Dievmātei veltītā mēneša sākumā vienosimies lūgšanā ar visām svētnīcām pasaulē, ar visiem ticīgajiem un visiem labas gribas cilvēkiem, lai mūsu Mātes rokām novēlētu visu cilvēci, kas ir pakļauta smagiem pārbaudījumiem šai pandēmijas laikā,” svētdien pirms lūgšanas “Debesu Karaliene, priecājies” aicināja pāvests. Svētā Pētera laukumā pirmoreiz kopš vīrusa izplatības sākuma bija sapulcējies nu jau liels skaits cilvēku.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Lūgšanā vēršoties pie Žēlsirdības Mātes, Francisks novēlēja viņai visus, ko skāris vīruss un kuri turpina ciest no tā sekām – sākot no mirušajiem līdz ģimenēm, kas dzīvo neskaidrībā par rītdienu. Pāvests pieminēja slimniekus un mediķus, zinātniekus, brīvprātīgos un profesionālā darba veicējus, kas strādā citu labā, sērojošos tuviniekus, sievietes, kurām šai laikā nācās ciest no vardarbības māju sienās, un visus, kuri ar entuziasmu vēlas atgriezties pie ikdienas dzīves ritma.

Uzrunājot ticīgos no Vatikāna pils bibliotēkas loga, Francisks pievērsās šīsdienas Evaņģēlijam, kurā Kungs sevi stāda priekšā kā patieso vīna koku un ticīgos kā tā zarus (sal. Jņ 15, 5). Pāvests uzsvēra, ka nav vīna koka bez zariem un otrādi. Zari nav pašpietiekami, bet tie ir pilnībā atkarīgi no koka. Koks ir zaru eksistences avots.

Septiņas reizes šīsdienas Evaņģēlija lasījumā atkārtojas vārds “palikt”. “Palieciet manī un es jūsos,” saka Jēzus, pirms atgriezties pie Tēva. Pāvests skaidroja, ka “palikt” nenozīmē būt pasīviem, “atdusēties Kungā”, bet tieši pretēji, tas nozīmē “palikt aktīviem”, lai līdzīgi zariem, kas izaug no koka, ticīgie varētu nest augļus.

“Taču, arī Jēzum mēs esam vajadzīgi tāpat kā kokam ir vajadzīgi zari,” teica Francisks. Kādā veidā mēs Viņam esam vajadzīgi? Pāvests paskaidroja, ka Viņam ir vajadzīga mūsu liecināšana – liecināšana par mūsu kristīgo dzīvi. Pēc tam, kad Jēzus uzkāpa pie Tēva, mācekļu uzdevums ir turpināt Evaņģēlija sludināšanu ar vārdu un ar darbiem. Mums kā Jēzus mācekļiem ir jāliecina par Viņa mīlestību.

“Augļi, kas mums jānes, ir mīlestība. Esot vienoti ar Kristu, mēs saņemam Svētā Gara dāvanas un tādējādi varam darīt labu savam tuvākajam, darīt labu sabiedrībai, Baznīcai. No augļiem pazīst koku. Patiesi kristīga dzīve liecina par Kristu,” teica pāvests.

Ko darīt, lai mums tas izdotos? “Ja jūs paliksiet manī un mani vārdi paliks jūsos, tad, ko vien jūs vēlēsieties un lūgsiet, tas jums tiks dots,” (7) teikts Evaņģēlijā. Pāvests atgādināja, ka tas, vai mūsu dzīve būs auglība, ir atkarīgs no lūgšanas.  Francisks teica: “Mēs varam lūgt, lai domātu kā Viņš, rīkotos kā Viņš, redzētu pasauli un lietas ar Jēzus acīm. Un tādā veidā mīlētu mūsu brāļus un māsas – sākot no visnabadzīgākajiem un cietošajiem, kā to darīja Viņš. Un mīlētu viņus ar Viņa sirdi, un nestu pasaulē labestības augļus, žēlsirdības augļus, miera augļus.”

Pirms lūgšanas “Debesu Karaliene” pāvests aicināja uzticēt sevi Jaunavas Marijas aizbildniecībai un atgādināja, ka viņa vienmēr palika pilnībā vienota ar Jēzu un nesa daudz augļu. Lai viņa mums palīdz palikt Kristū, Viņa mīlestībā, Viņa Vārdā, lai mēs liecinātu pasaulei Augšāmcēlušos Kungu!

02 maijs 2021, 14:19