Meklēt

Šešenas Dievmāte Šešenas Dievmāte 

Pāvests aicina lūgties par katoļticīgajiem Ķīnā

Svētā Gara nosūtīšanas svētkos, pēc lūgšanas “Debesu Karaliene”, pāvests atgādināja, ka 24. maijā katoļticīgie Ķīnā svinēs Vissvētākās Jaunavas Marijas – “Kristīgo Palīdzības” un savas zemes aizbildnes svētkus.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

“Kunga un Baznīcas Māte ar īpašu dievbijību tiek godināta Šešenas sanktuārijā, Šanhajā, un viņu dedzīgi piesauc kristīgās ģimenes gan ikdienas dzīves pārbaudījumos, gan arī cerībās” – sacīja Francisks. “Cik tas ir labi un nepieciešami, lai vienas ģimenes un vienas kristīgās kopienas locekļi būtu aizvien vairāk vienoti mīlestībā un ticībā! Tādā veidā vecāki un bērni, vecvecāki un mazbērni, garīgie gani un ticīgie var sekot pirmo mācekļu piemēram, kuri Vasarsvētkos bija vienoti lūgšanā kopā ar Mariju, gaidot Svēto Garu”.

Pāvests aicināja pavadīt ar dedzīgu lūgšanu Kristum ticīgos Ķīnā – “mūsu dārgos brāļus un māsas”. Viņš novēlēja, lai Svētais Gars, kurš ir Baznīcas misijas pasaulē galvenais varonis, vada viņus un palīdz viņiem būt par priecīgās vēsts nesējiem, labestības un tuvākmīlestības lieciniekiem, un taisnīguma un miera veicinātājiem savā zemē.

Runājot par Marijas, Kristīgo Palīdzības, svētkiem, Svētais tēvs pieminēja Jāņa Bosko dibinātās saleziāņu kongregācijas locekļus un locekles, kas Baznīcā ļoti daudz strādā to, kuri atrodas vistālāk, labā, atstumto un jauniešu labā. “Lai Kungs viņus svētī un ved uz priekšu ar daudziem svētiem aicinājumiem”, novēlēja Francisks.

23 maijs 2021, 16:13