Meklēt

2021.04.30 Udienza Membri della Fraternità politica e della Comunità Chemin Neuf. 2021.04.30 Udienza Membri della Fraternità politica e della Comunità Chemin Neuf. 

Pāvests tiekas ar "Chemin Neuf" kopienu

Piektdien, 30. aprīlī, pāvests pieņēma audiencē kopienas “Chemin Neuf” locekļus, kuri, neskatoties uz ar Covid-19 pandēmiju saistītajiem ierobežojumiem, no dažādām zemēm ieradās Romā. Francisks pauda atzinību par viņu kalpošanu kopējā labumu un trūkumcietēju labā un iedrošināja nebaidīties veidot tiltus starp cilvēkiem un tautām.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

“Kopā ar jums pateicos Kungam par Viņa Gara darbību, kas izpaužas jūsu cilvēciskajā un garīgajā ceļā, kalpojot kopējam labumam un nabagiem”, sacīja Svētais tēvs, paužot atzinību par to, ka kopiena “Chemin Neuf” darbojas taisnīgākas un brālīgākas pasaules veidošanas labā. Viņš atzina, ka šodienas steigā iegūt, kāpt pa karjeras kāpnēm, plūkt slavas laurus un tikt pie varas, vājākie un mazākie nereti tiek aizmirsti, atstumti vai uzskatīti par nederīgiem. Šajā sakarā Francisks klātesošajiem novēlēja, lai viņi ar savu entuziasma pilno kalpošanu citiem palīdz daudziem, īpaši jauniešiem, atgūt dzīves garšu un cerību nākotnei.

“Laju aicinājums pirmām kārtām nozīmē mīlēt savu ģimeni, kā arī īstenot tuvākmīlestību sociālā un politiskā aspektā” – skaidroja pāvests, citējot savu apustulisko pamudinājumu “Christus vivit”. “Tā ir konkrēta, ticībā saskaņota iesaistīšanās jaunas sabiedrības celšanā, tā ir dzīvošana pasaulē un sabiedrībā, lai visur nestu Evaņģēlija vēsti, lai veicinātu mieru, saskaņu, taisnīgumu, cilvēktiesību ievērošanu, žēlsirdību un tādējādi palīdzētu Dieva valstībai izplatīties šajā pasaulē.” Francisks atzina, ka kopiena jau iet šo ceļu, un to raksturo ekumenisms un atvērtība citām kultūrām un tradīcijām. Tās mērķis – pārveidot mūsu sabiedrības vaigu.

“Dārgie draugi”, sacīja Svētais tēvs, “iedrošinu jūs nebaidīties staigāt brālības ceļus un veidot tiltus starp cilvēkiem, tautām pasaulē, kurā aiz bailēm no citiem joprojām paceļas daudzi mūri. Jūs ar savām iniciatīvām, projektiem un darbību padarīsiet redzamu nabadzīgo Baznīcu, kas ir ar nabagiem un nabagiem, Baznīcu, kas iziet, kas tuvojas tiem, kuri cieš, dzīvo trūkumā, tiek atstumti un izslēgti”. Citējot “Evangelii gaudium”, pāvests piebilda: “No mūsu ticības Kristum, kurš kļuva nabags un vienmēr bija tuvs nabadzīgajiem un atstumtajiem, izriet arī mūsu rūpes par sabiedrības atmesto locekļu visaptverošu attīstību.”

Uzrunā Francisks īpaši pievērsās mūsu kopīgā nama aizsardzībai un ekoloģiskās atgriešanās jautājumam. “Tas, ko mēs šobrīd piedzīvojam līdz ar pandēmiju, mums konkrēti atgādina, ka visi atrodamies vienā laivā un ka varēsim pārvarēt grūtības tikai tad, ja strādāsim kopā”, viņš sacīja. Noslēgumā Svētais tēvs aicināja klātesošos palikt stipriem savā pārliecībā un ticībā, un neaizmirst, ka Kristus ir dzīvs un aicina drosmīgi Viņam sekot.

30 aprīlis 2021, 14:01