Meklēt

US-ECONOMY-IMF US-ECONOMY-IMF 

Pēc pandēmijas būs vajadzīgs globāls attīstības plāns

Pāvests nosūtījis vēstuli Pasaules Bankas un Starptautiskā Valūtas fonda pavasara tikšanās dalībniekiem. Viņš atgādina, lai laikā, kas sekos pēc pandēmijas, valdītu solidaritāte un iekļaušana un visām tautām tiktu nodrošināta pieeja vajadzīgajiem labumiem un pakalpojumiem.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Vēstulē, ko parakstījis Cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastērija prefekts, kardināls Pīters Turksons, Francisks plaši pievēršas virknei dažādu krīžu, kas šobrīd skar pasauli, un atgādina, ka tās visas ir savstarpēji saistītas, tāpat kā ir saistīti to risinājumi. Atsaucoties uz savām enciklikām Laudato si’ un Fratelli tutti, pāvests iestājas par iekļaujošāka, ilgtspējīgāka un vienlīdzīgāka atveseļošanās modeļa izstrādi.

Viņš īpašu uzmanību velta trūcīgajiem un atstumtajiem. Pandēmijas laiks ir pierādījis, ka neviens nevar izglābties, paliekot viens. Šajā kontekstā Svētais tēvs runā par jaunu un radošu sociālās, politiskās un ekonomiskās līdzdalības formu veidošanu, lai sadzirdētu nabagu balsi, un sanāksmes dalībniekiem atgādina, ka visa stūrakmens ir savstarpēja uzticēšanās. “Jūs (…) zināt”, viņš raksta, “cik ļoti uzticēšanās, kas rodas no cilvēku savstarpējās saiknes, ir visu attiecību stūrakmens”.

Tāpēc ir jārada jaunas pasaules pārvaldes institūcijas, kas būtu vērīgas pret trūcīgajām valstīm, lai veidotu jaunu starptautisko attiecību tīklu – iesaka pāvests un atgādina, ka galīgais mērķis ir konkrēta tiekšanās pēc vispārējā kopējā labuma. Šajā sakarā viņš min, piemēram, parāda atvieglošanu nabadzīgajām valstīm, kā arī iesaka, lai nodrošinātu šīm valstīm iespēju piedalīties lēmumu pieņemšanā. Parādu nastas atvieglošana daudzām zemēm un sabiedrībām būtu šodien īsts cilvēcības žests, kas ļautu cilvēkiem attīstīties, pavērtu pieeju vakcīnām, veselības aprūpes un izglītības saņemšanai, kā arī darbam – norāda Francisks.

Noslēgumā Svētais tēvs tikšanās dalībniekiem novēl auglīgu darbu tādas nākotnes labā, kur finanses kalpotu kopējam labumam, vistrauslākajiem un atstumtajiem tiktu ierādīta centrālā vieta, un kur valdītu rūpes par zemi – mūsu kopējām mājām. Viņš lūdz pār visiem no Dieva gudrības, sapratnes, laba padoma, miera un spēka dāvanu.

09 aprīlis 2021, 15:34