Meklēt

Kristīgās Baznīcas Irākā veido lielu un skaistu gobelēnu

Pāvesta vizītes Irākā nākamais pasākums bija tikšanās ar dažādu ritu bīskapiem, priesteriem, konsekrētajām personām, semināristiem un katehētiem. Tā norisinājās Bagdādes sīriešu katoļu rita katedrālē, kur 2010. gada 31. oktobrī, Svētās Mises laikā, notika asiņains atentāts.

Silvija Krivteža - Vatikāns

"Es patiecos Dievam, kurš savā apredzībā dāvājis mums iespēju šodien satikties," uzrunas sākumā teica pāvests. "Esam sapulcējušies Dievmātes katedrālē, kas slacīta ar daudzu mūsu brāļu un māsu asinīm, kuri par savu uzticību Kristum un Viņa Baznīcai samaksāja visaugstāko cenu. Lai viņu piemiņa stiprina mūsu ticību un palīdz sludināt piedošanas, izlīguma un cerības vēsti. Kristietis ir aicināts liecināt par Kristus mīlestību visās vietās un visos laikos. Tas ir Evaņģēlijs, ko ir jāsludina un jāīsteno šajā dārgajā zemē," uzsvēra pāvests. Viņš skaidroja, ka, neskatoties uz kara un pandēmijas radītajām grūtībām, nekad nedrīkst apsīkt apustuliskajai dedzībai.

“Labi zinām, cik viegli varam inficēties ar mazdūšības vīrusu. Taču Kungs mums ir devis arī labu vakcīnu. Tā ir lūgšanā un darbīgā mīlestībā balstīta cerība.”

“Mūsdienu pasaulei ir vajadzīga šī vēsts. Nekad neaizmirsīsim, ka Kristu jāsludina ne tikai ar vārdiem, bet arī ar Evaņģēlija prieka piepildītās dzīves liecību. Dzīva ticība Jēzum ir "lipīga", tā var mainīt pasauli. Svēto piemēri parāda, ka ticēt un sekot Kristum ir "ne tikai pareizi un taisnīgi, bet arī skaisti, ka tas var piepildīt dzīvi ar jaunu spozmi un dziļu prieku, pat smagos pārbaudījumos," atsaucoties uz apustulisko pamudinājumu Evangelii gaudium, teica pāvests.

Francisks atzina, ka grūtības un pārbaudījumi ir kļuvuši par irākiešu ikdienu. Pēdējo gadu desmitu laikā viņi ir piedzīvojuši kara un vajāšanu, personīgās un ekonomiskās drošības trūkuma radītās ciešanas. Daudzi bija spiesti atstāt savas mājas. Pāvests pateicās bīskapiem un priesteriem par to, ka palika kopā ar savu tautu, cenšoties palīdzēt katram cilvēkam. Baznīcu Irākā izglītības un karitatīvās darbības apustulāts ir nozīmīgs gan ekleziālajai kopienai, gan visai sabiedrībai – teica Svētais tēvs.

Kristus mīlestība aicina atmest egoismu un sāncensību, tā mudina veidot brāļu un māsu kopienu, kurā viens par otru rūpējas – uzsvēra pāvests. Baznīcas Irākā ar savu bagāto vēstures, liturģijas un garīgo mantojumu veido lielu un skaistu gobelēnu. Tā autors ir pats Dievs. Viņš rūpējas par to un vēlas, lai mēs būtu vienoti savā starpā. Cik svarīga ir brālīgās vienotības liecība pasaulē, ko sadrumstalo un ievaino sķelšanās! Atbilde Jēzus aicinājumam uz vienotību ir mūsu centieni veidot tiltus starp ekleziālajām kopienām un institūcijām, draudzēm un diecēzēm – teica Svētais tēvs.

Pāvests uzsvēra, ka priesteri un kristīgie laji, konsekrētās personas un katehēti ir līdzatbildīgi par Baznīcas misijas darbību. Nereti var rasties nesaskaņas un saspīlējumi. Tie ir mezgli, kas traucē veidot brālības audeklu. Šie mezgli ir katrā no mums, jo mēs esam grēcinieki. Tomēr tos ir iespējams atraisīt caur mīlestību, piedošanu, dialogu, pacietību un solidaritāti.

Pāvests aicināja bīskapus būt tuvu saviem priesteriem, lai viņi savā bīskapā redzētu mīlošu tēvu, kas rūpējas par saviem bērniem, nevis administratoru vai ierēdni. Svētais tēvs pieminēja pirms desmit gadiem katedrālē notikušo terora aktu, kurā gāja bojā 48 kristieši. Šodien ir uzsākts viņu beatifikācijas process. Viņu nāve atgādina, ka naids, vardarbība un asinsizliešana ir pretrunā ar reliģijas mācību. Pāvests atgādināja, ka Ūrā viņam paredzēta tikšanās ar Irākas reliģisko kopienu vadītājiem, lai no jauna apliecinātu, ka reliģijai ir jāveicina miers un visu Dieva bērnu vienotība. Viņš uzsvēra, ka jaunieši visur, īpaši Irākā, ir apsolījuma un cerības vēstneši. Šīs zemes vislielākā bagātība ir jaunie cilvēki. Viņi ir Irākas nākotne.

05 marts 2021, 17:16