Meklēt

2021.03.14 Angelus 2021.03.14 Angelus 

Dievs piedod vienmēr, ja mēs ar pazemību lūdzam piedošanu

Šai trešajā Gavēņa svētdienā Euharistiskā liturģija sākas ar aicinājumu “Priecājies, Jeruzaleme!” (sal. Is 66,10). Kāds ir šī prieka iemesls, jo īpaši tāpēc, ka atrodamies Gavēņa vidū? Pirms lūgšanas “Kunga eņģelis” uzrunājot uz Svētā Pētera laukumu atnākušos ļaudis un ticīgos visā pasaulē, pāvests norādīja, ka to apliecina šīsdienas Evaņģēlijs: “Jo Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, ka deva tai savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas uz Viņu tic, nepazūd, bet iegūst mūžīgo dzīvību” (Jņ 3,16).

Inese Šteinerte - Vatikāns

“Šī priecīgā vēsts ir kristīgās ticības sirds: Dieva mīlestība sasniedza augstāko virsotni Dēla dāvanā vājajai un grēcīgajai cilvēcei. Viņš davāja savu Dēlu visiem mums,” teica pāvests. Viņš pievērsās Evaņģēlijā aprakstītajam Jēzus un Nikodema dialogam. Nikodems, kā jau visi Izraēļa tautas locekļi, gaidīja Mesiju, domājot, ka tam jābūt stipram vīram, kurš pasauli tiesās ar spēku. Taču, Jēzus šo priekšstatu apgāž, izmantojot trīs aspektus, proti, Cilvēka Dēlu, kurš tiek paaugstināts uz krusta, Dieva Dēlu, kurš nācis, lai atpestītu, un gaismas aspektu, atšķirot tos, kuri seko patiesībai no tiem, kuri seko meliem. Tātad, redzam šos trīs aspektus: Cilvēka Dēlu, Dieva Dēlu un gaismu.

Uz Jēzu visvairāk attiecināms ir Cilvēka Dēls. Šeit ir saskatāma līdzība ar Vecās Derības bronzas čūsku, ko pēc Dieva gribas Mozus paaugstināja tuksnesī, kad Izraēļa tautai uzbruka indīgas čūskas. Tas, kurš tika sakosts, raudzījās uz bronzas čūsku un tika izdziedināts. Analoģiskā veidā, Jēzus tika paaugstināts uz krusta un tas, kurš tic Viņam, tiek izdziedināts no grēka un dzīvo.

Otrs ir Dieva Dēla aspekts. Dievs Tēvs cilvēkus mīl tiktāl, ka “dod” tiem savu Dēlu. Viņš to deva caur Iemiesošanos un deva, atdodot to nāvei. Dieva dāvanas mērķis ir cilvēku mūžīgā dzīve. Dievs sūta savu Dēlu ne jau tāpēc, lai pasauli tiesātu, bet gan tāpēc, lai caur Jēzu pasaule tiktu atpestīta. “Jēzus sūtība ir pestīšana, visu cilvēku pestīšana,” teica pāvests.

Trešais Jēzus vārds tiek saistīts ar “gaismu”. Evaņģēlijā teikts: “Gaisma atnāca pasaulē, bet cilvēki vairāk mīlēja tumsu, nekā gaismu...” (Jņ 3, 19). Jēzus atnākšana pasaulē liek izvēlēties: tas, kurš izvēlas tumsu, iet pretim tiesai un notiesāšanai, bet, kurš izvēlas gaismu, tiks atpestīts. “Tiesa vienmēr ir katra cilvēka brīvas izvēles sekas,” teica Francisks, “tas, kurš rīkojas ļauni, meklē tumsu.” “Ļaunums vienmēr ir apslēpts,” norādīja pāvests. Viņš apliecināja, ka savukārt, tas, kurš rīkojas pēc taisnības, kurš dara labu, iznāk gaismā un apgaismo dzīves ceļus. Kurš staigā gaismā, kurš tuvojas gaismai, nevar darīt neko citu, kā tikai labu. Gaisma liek darīt labos darbus. Pāvests uzsvēra, ka ar jo lielāku apņēmību mēs esam aicināti tos darīt Gavēņa laikā, pieņemt gaismu mūsu sirdsapziņā, lai atvērtu savas sirdis Dieva bezgalīgajai mīlestībai, Viņa žēlsirdībai, kas ir pilna ar maigumu un labumu, un Viņa piedošanai. Svētais tēvs uzsvēra:

“Neaizmirstiet, ka Dievs piedod vienmēr, vienmēr, ja mēs ar pazemību lūdzam piedošanu. Pietiek tikai lūgt piedošanu un Viņš piedod. Tādējādi mēs atradīsim patieso prieku un varēsim priecāties par Dieva piedošanu, kas atjauno un dod dzīvību.”

14 marts 2021, 16:12