Meklēt

Svētā Pētera laukums Svētā Pētera laukums 

Stipra ticība un nemitīga lūgšana dara brīnumus

Svētdienas, 16. augusta, pusdienlaikā Svētā Pētera laukumā sapulcējās vairāki simti svētceļnieku, lai noklausītos pāvesta uzrunu un saņemtu viņa svētību. Pārdomas pirms lūgšanas "Kunga eņģelis" Francisks balstīja uz Mateja evaņģēlija 15. nodaļu. Tas ir stāsts par Jēzus tikšanos ar svešinieci un Viņa izbrīnu par šīs sievietes nesatricināmo ticību un paļāvību.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Šīs svētdienas Evaņģēlijs apraksta Jēzus un kanaāniešu sievietes tikšanos. Jēzus uzturējās Galilejas ziemeļos, svešā teritorijā, lai būtu kopā ar saviem mācekļiem un mazliet atpūstos no ļaužu pūļiem, kas Viņam seko aizvien lielākā skaitā. Un te pienāk kāda sieviete, kura lūdz palīdzību savai slimajai meitai: "Kungs, apžēlojies par mani!" Tas ir izmisīgs sauciens, kas izlaužas no viņas ciešanu pārņemtās sirds, no bezspēcības, kādu izjūt māte, redzot, ka viņas meitu nomoka ļaunums. Pāvests skaidroja, ka sākumā Jēzus ignorē sievieti, nepievērš viņai uzmanību, bet viņa nemitīgi lūdz un neatkāpjas pat tad, kad Mācītājs saviem mācekļiem saka, ka Viņa misija ir adresēta tikai "Izraēļa nama pazudušajām avīm". Sieviete turpina lūgt, un šajā brīdī Jēzus viņu pārbauda, citējot sakāmvārdu: "Nav labi atņemt maizi bērniem un mest kucēniem." Un viņa tūlīt atbild: "Jā, Kungs, bet arī kucēni ēd drupatas, kas nokrīt no viņu saimnieku galda."

Ar šiem vārdiem māte apliecina patiesību, ka Dieva labestība, kas mājo Jēzū Kristū, ir atvērta visām Viņa radībām. Šī paļāvības pilnā gudrība dziļi aizkustināja Mācītāja sirdi, un Viņš izsaka izbrīnu: "Ak, sieviet! Liela ir tava ticība! Lai notiek tev tā, kā tu gribi!" Cik liela ticība! Francisks skaidroja, ka ticība ir liela, kad Kunga rokās saliekam savu dzīvi ar visām tās brūcēm un ievainojumiem, un lūdzam to dziedināt, piešķirt tai nozīmi un jēgu. Sieviete nešaubās, viņa ir pārliecināta, ka Dievs nevēlas savu radību nāvi. Evaņģēlists Matejs noslēdz stāstu, sakot: "No tā brīža viņas meita bija vesela." Lūk, cerība, kāda šodien atveras arī mūsu priekšā. Ja mēs, sekojot kanaāniešu sievietes piemēram, Kunga priekšā atzīsim savu vājumu, atdosim savu ar asarām un grūtībām piepildīto eksistenci, tad Kungs nevarēs neuzklausīt mūsu lūgšanu. Viņš to darīs ar tēvišķu skatienu un sirdi, piebilda Svētais tēvs.

Šajā notikumā Jēzus mācekļi redzēja, ka, neskatoties uz ierobežojumiem, kādiem bija pakļauta sludināšana, Dieva pestīšana sāk pārsniegt Izraēļa robežas un sasniedz katru cilvēku. Pestīšanas saņemšanai ir būtisks nosacījums: jātic Pestītāja spēkam un jāļaujas iegrimt Viņa žēlsirdīgajā mīlestībā. Šodien Jēzus palīdz mums saprast, ka pazemīgai un atvērtai ticībai nav barjeru. Tā dara brīnumus. "Dievs vēlas, lai visi cilvēki tiktu izpestīti un atzītu patiesību" (sal 1Tm 2,4). Svetā Pāvila vārdi atklāj Baznīcas misijas horizontus. Baznīca ir katoliska, tā neattiecas tikai uz dažiem cilvēkiem vai grupām, tā ir sūtīta pie visas cilvēku ģimenes. Baznīca ir atvērta visiem, bez izņēmuma. Tā apvieno dažādas tautas un kultūras, kas apliecina ticību Kristum, Dieva Dēlam.

Uzrunas noslēgumā pāvests vēlēja, lai ar Vissvētākās Jaunavas Marijas aizbildniecību mūsos pieaugtu ticības prieks un vēlme apliecināt to ar savu dzīvi, lai Dievs būtu cilvēku mīlēts un slavēts. Pateiksimies Viņam par pestīšanas žēlastību, aicināja Francisks.

16 augusts 2020, 12:10