Meklēt

Angelus Angelus 

Euharistijas augļi – vienotība ar Dievu un līdzcilvēkiem

Kristus Vissvētās Miesas un Asiņu svētkos, kas Itālijā tiek svinēti svētdien, pāvests pēc Euharistijas svinībām vadīja mariānisko lūgšanu “Kunga eņģelis”. Atsaucoties uz svētā Pāvila mācību (sal. 1 Kor 10, 16-17), uzrunā viņš pievērsās Euharistijas “mistiskajam un kopienas rakstura rezultātam”.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

“Vai tad svētības biķeris, kuru mēs svētījam, nav līdzdalība Kristus Asinīs? Un vai maize, kuru laužam, nav līdzdalība Kristus Miesā?”, raksta apustulis. Francisks skaidroja, ka šie vārdi norāda uz Euharistijas mistisko jeb garīgo rezultātu. Runa ir par vienotību ar Kristu, kurš maizē un vīnā atdod sevi visu cilvēku pestīšanas labā.

“Jēzus ir klātesošs Euharistijas sakramentā, lai būtu mūsu barība, lai [ar mums] asimilētos un kļūtu mūsos par to atjaunojošo spēku, kas atgriež mums enerģiju un atgriež mums gribu pēc katras apstāšanās un pēc katra kritiena atkal no jauna doties ceļā”, sacīja Svētais tēvs, norādot, ka tam tomēr ir vajadzīga mūsu piekrišana, mūsu gatavība ļaut sevi pārveidot, izmainīt savu domāšanas un rīcības veidu. Citādi, Euharistijas svinības, kurās mēs piedalāmies ir tikai tukši un formāli riti. Nereti ticīgais iet uz Misi tāpēc, ka to jādara. Taču noslēpums ir kaut kas cits. Runa ir par Jēzu, kurš tur ir klātesošs, lai mūsu sātinātu. Tas ir Euharistijas pirmais rezultāts.

Otro – kopienas rakstura rezultātu svētais Pāvils apraksta ar šādiem vārdiem: “Tā kā maize ir viena, tad arī mēs, daudzie, esam viena miesa, jo mēs visi dalāmies vienā maizē”. Pāvests paskaidroja, ka runa ir par Euharistijas dalībnieku savstarpēju komūniju. Tie, kuri piedalās Euharistijā, kļūst par vienu miesu. Mēs esam Kristus Miesas un Asiņu sātināta kopiena. Komūnija ar Kristus Miesu ir vienotības un dalīšanās iedarbīgā zīme. Francisks atgādināja, ka mēs nevaram piedalīties Euharistijā bez īstiem centieniem pēc savstarpējas brālības.

Kungs labi zina, ka tas pārsniedz mūsu cilvēciskos spēkus. Viņš zina, ka Viņa mācekļu starpā vienmēr būs rīvēšanās, nenovīdība, aizspriedumi un šķelšanās. Tāpēc Viņš atstāja mums savas reālās, konkrētās un nemitīgās Klātbūtnes Sakramentu, lai mēs, būdami ar Viņu vienoti, varētu visu laiku saņemt brālīgās mīlestības dāvanu – skaidroja pāvests. Jēzus saka: “Palieciet manā mīlestībā” (Jņ 15, 9). Un tas ir iespējams, pateicoties Euharistijai. Pateicoties vienotībai ar Kungu, mēs varam būt pastāvīgi draudzībā un mīlestībā.

Lūk, divi Euharistijas augļi. Pirmais – vienotība ar Kristu, otrais – vienotība ticīgo starpā. Šie divi augļi nemitīgi atjauno kristīgo kopienu. Pāvests piebilda, ka Komūnijas, Euharistijas noslēpums pastāv Jēzus pieņemšanā, lai Viņš mūs no iekšienes pārveido un mūs vieno. “Lai Svētā Jaunava palīdz mums vienmēr ar apbrīnu un pateicību pieņemt lielo dāvanu, ko mums sagādāja Jēzus, atstādams mums savas Miesas un Asiņu Sakramentu”, vēlēja Francisks.

14 jūnijs 2020, 14:33