Meklēt

Regina Coeli, 17.05.20 Regina Coeli, 17.05.20 

Pāvests: Lai Svētais Gars apgaismo mūsu soļus!

Lieldienu laika sestās svētdienas pusdienlaikā pāvests Francisks aicināja ticīgos vienoties lūgšanā "Debesu Karaliene". Pirms tās Svētais tēvs teica uzrunu. Viņš uzsvēra, ka mīlestība pret Jēzu neaprobežojas ar sentimentālām sajūtām, bet ir saistīta ar baušļu ievērošanu.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Francisks skaidroja, ka šai svētdienai paredzētajā Evaņģēlija fragmentā (sal. 14,15-21) ir ietverti divi svarīgi vēstījumi: baušļu ievērošana un Svētā Gara apsolījums. Mīlestība pret Jēzu ir saistīta ar baušļu ievērošanu. Savā atvadu runā Viņš saka: «Ja jūs mani mīlat, jūs pildīsiet manus baušļus» un «kam ir mani baušļi un kas tos pilda, tas mani mīl». Jēzus aicina mīlēt Viņu, bet paskaidro, ka šī mīlestība neaprobežojas ar sentimentālām jūtām. Nē, tā pieprasa no mums gatavību veikt ceļu, tas ir, pildīt Tēva gribu. Tas ir savstarpējas mīlestības bauslis, ko mums ir devis pats Jēzus: «Kā es jūs mīlēju, tā arī jūs cits citu mīlējiet!» ( 13,34). Viņš neteica: "Mīliet mani, kā es jūs mīlēju", bet gan "mīliet cits citu, kā es jūs mīlēju". Jēzus mūs mīl, neprasot no mums atbildēt ar to pašu, bet vēlas, lai Viņa nesavtīgā mīlestība kļūtu par konkrētu dzīves veidu mūsu starpā: tāda ir Viņa griba, atgādināja Francisks.

Lai palīdzētu mācekļiem iet pa šo ceļu, Jēzus apsola, ka Viņš lūgs savu Tēvu atsūtīt "citu Paraclito" (16), tas ir, Iepriecinātāju un Aizstāvi, kas ieņems Viņa vietu un dāvās tiem gudrību klausīties un drosmi ievērot Viņa vārdus. Tas ir Svētais Gars – Dieva mīlestības dāvana, kas nonāk kristieša sirdī.

Pēc Jēzus nāves un augšāmcelšanās Viņa mīlestība tiek dāvāta tiem, kas tic Viņam un ir kristīti Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Pats Gars viņus vada, apgaismo un stiprina, lai katrs savā dzīvē, cauri grūtībām un pārbaudījumiem, priekos un bēdās, varētu iet pa Jēzus ceļu. Tas ir iespējams, ja esam paklausīgi Svētajam Garam, lai Viņš ar savu darbīgo klātbūtni, varētu ne tikai mierināt, bet arī pārveidot mūsu sirdis, atvērt tās patiesībai un mīlestībai.

Kļūdu un grēku pieredzes gaismā, ko mēs visi pieļaujam, Svētais Gars mudina nepadoties un palīdz mums pilnībā izprast Jēzus vārdu jēgu: «Ja jūs mani mīlat, jūs pildīsiet manus baušļus». Baušļi mums nav doti kā sava veida spogulis, kurā atspoguļojas mūsu ciešanas un vājums. Nē, Dieva Vārds mums ir dots kā dzīvības Vārds, kas pārveido, atjauno, netiesā un nenosoda, bet dziedina un kura mērķis ir piedošana. Vārds ir gaisma mūsu soļiem. Un tas viss ir Svētā Gara darbs! Viņš ir Dieva dāvana, Viņš ir Dievs, kurš mums palīdz kļūt par brīviem cilvēkiem, par cilvēkiem, kuri vēlas un prot mīlēt, par cilvēkiem, kuri saprot, ka dzīve ir misija sludināt brīnumdarbus, ko Kungs veic tajos, kuri Viņam uzticas, sacīja pāvests.

"Lai Jaunava Marija, Baznīcas paraugs, kura zināja, kā klausīties Dieva Vārdu un pieņemt Svētā Gara dāvanu, palīdz arī mums priecīgi dzīvot saskaņā ar Evaņģēliju, apzinoties, ka mūs atbalsta Gars – dievišķā uguns, kas sasilda sirdis un apgaismo mūsu soļus", teica Svētais tēvs.

17 maijs 2020, 12:19