Meklēt

Pāvests Francisks Pāvests Francisks 

Būt kristietim nozīmē pieņemt Jēzus ceļu līdz krusta nāvei

"Kristietis akceptē ceļu, ko Jēzus veica mūsu pestīšanas dēļ, tas ir, pazemojuma ceļu", – ceturtdienas, 20. februāra, rīta dievkalpojumā teica pāvests Francisks.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Svētās Martas viesu nama kapelā sapulcējušos ticīgos pāvests aicināja pārdomāt apustuļa Pētera ticības apliecinājumu, ka Jēzus ir Mesija, dziļi izdzīvot savu ticību, kā arī brīdināja no kārdinājuma izmantot kristietību karjeras veidošanā. Francisks skaidroja, ka Svētie Raksti norāda uz ceļa posmiem, kādus bija pieredzējuši apustuļi. Arī mēs esam aicināti meklēt, atklāt, apliecināt un pieņemt šo ceļu. Jēzus pazīšana notiek caur Svēto Rakstu lasīšanu, katehēzi, lūgšanu, piedalīšanos dievkalpojumā.

“Un šo soli, ticības apliecināšanu Jēzum, mēs paši nespējam veikt. Mateja evaņģēlijā Jēzus saka Pēterim: «Miesa un asinis tev to neatklāja, bet Mans Tēvs, kas debesīs» (Mt 16,17). Ticību Jēzum mēs varam apliecināt tikai ar Dieva palīdzību, ar Svētā Gara spēku. Neviens nevar pateikt Jēzus ir Kungs un atzīt Viņu bez Svētā Gara, saka Pāvils. Tāpēc kristiešu kopienai vienmēr ir jāmeklē Svētā Gara spēka avots, lai spētu atzīt Jēzu, sakot, ka Viņš ir Dievs, ka Viņš ir Dieva Dēls.”

Turpinot sprediķi, Francisks norādīja, ka Jēzus savus mācekļus radina pie domas, ka Viņam būs daudz jācieš un jākļūst tautas vecāko, augsto priesteru un Rakstu zinātāju atmestam un nonāvētam un, ka trešajā dienā Viņš augšāmcelsies. Ticības Jēzum apliecināšana nozīmē Viņa izvēlētā ceļa pieņemšana. Nepieņemot pazemojumu ceļu, mēs neesam patiesi kristieši, piebilda Francisks.

“Apliecināt ticību Jēzum nozīmē atzīt Viņa nāvi, atzīt Viņa augšāmcelšanos. Mēs nevaram tikai pateikt: «Tu esi Dievs» un apstāties. Nē, tā ir ticība, kas saka: «Tu esi atnācis mūsu dēļ un esi nomiris par mums. Tu esi augšāmcēlies, un Tu dāvā mums dzīvību, un Tu esi mums apsolījis, ka Svētais Gars mūs vadīs». Atzīt Jēzu nozīmē pieņemt ceļu, kuru Tēvs bija izvēlējis Viņam: pazemojumu ceļu, - atgādināja pāvests. Pāvils, rakstot filipiešiem, saka: «Dievs sūtīja savu Dēlu, kurš atteicās no Sevis, pieņemdams kalpa veidu, Viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei». Ja mēs nepieņemam Jēzus ceļu, pazemojumu ceļu, kuru Viņš bija izvēlējies mūsu atpestīšanai, tad mēs ne tikai neesam kristieši, bet arī būsim pelnījuši to, ko Jēzus bija teicis Pēterim: «Atkāpies no manis, sātan!» ”

Pāvests atzina, ka sātans labi zina, ka Jēzus ir Dieva Dēls, bet Jēzus atmet tā apliecinājumu, tāpat kā atstumj no sevis Pēteri, kurš nepieņem Jēzus izvēlēto ceļu. Atzīt Jēzu nozīmē pieņemt pazemības un pazemojumu ceļu. Ja Baznīca neiet pa šo ceļu, tā maldās un kļūst pasaulīga. Nemeklēsim sevi, bet Jēzu! – aicināja Francisks.

“Kad mēs redzam daudzus labus kristiešus, kuriem ir labā griba, bet kuri jauc reliģiju ar labestības sociālo koncepciju, ar draudzību. Kad mēs redzam daudzus garīdzniekus, kuri apgalvo, ka seko Jēzum, bet tajā pašā laikā meklē pagodinājumus, greznību, iet pa pasaulīguma ceļiem un necenšas meklēt Jēzu. Viņi meklē paši sevi. Viņi nav kristieši, tikai saka, ka ir kristieši, viņi tādi ir vārda dēļ, jo viņi nepieņem Jēzus ceļu, nepieņem pazemojumu ceļu. Kad lasām Baznīcas vēsturē par daudziem bīskapiem, kuri tā ir dzīvojuši, kā arī par daudziem pasaulīgajiem pāvestiem, kuri nav iepazinuši pazemojumu ceļu, nav to pieņēmuši, mums ir jāatceras, ka tas nav īstais ceļš.”

Sprediķa noslēgumā pāvests Francisks aicināja ticīgos lūgties, lai Dievs palīdz mums īstenot savu aicinājumu uz svētumu un drosmīgi sekot Viņam.

21 februāris 2020, 09:22