Meklēt

Audiences laikā Audiences laikā 

Pāvests pieņem audiencē Pontifikālās Etiopiešu kolēģijas kopienu

Sestdien, 11. janvārī, pāvests pieņēma audiencē Pontifikālās Etiopiešu kolēģijas studentus un garīgtēvus, reliģiskās māsas un lajus, kas ikdienā rūpējas par kolēģijas dzīvi. Uz šo tikšanos bija ieradušies arī bīskapi no Etiopijas un Eritrejas, to skaitā divi metropolīti – kardināls Berhanejesus un bīskaps Tesfamariams, kā arī Austrumu Baznīcu kongregācijas prefekts Leonardo Sandri ar sekretāru, arhibīskapu Cirilu Vasilu, Pontifikālā Austrumu institūta pārstāvji un daudzi kolēģijas labdari.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Uzrunājot Etiopiešu kolēģijas kopienu, pāvests atzīmēja, ka etiopiešu klātbūtni Vatikāna mūru iekšpusē – vispirms ar savu nelielu baznīciņu un svētceļnieku patversmi, vēlāk, nu jau ar 100 gadus vecu kolēģiju, var raksturot vienā vārdā “viesmīlība”. Pie svētā Pētera kapa gadsimtu gaitā viesmīlību ir izbaudījuši ģeogrāfiski tālu, taču ticībā tuvu tautu dēli. Pāvests citēja mūka Tesfas Siona, saukta arī par Pēteri Etiopieti, vārdus. Viņš, kurš atdusas Svētā Stefana Abesīniešu baznīcā, savulaik teica: “Esmu etiopietis, ceļoju no vienas vietas uz citu... Taču nekur, izņemot Romu, neesmu radis mieru dvēselei un miesai. Dvēselei tāpēc, ka šeit ir īstā ticība, bet miesai tāpēc, ka šeit atradu Pētera pēcteci, kuram rūp mūsu vajadzības”. Francisks atgādināja, ka ar savu gudrību Pēteris Etiopietis bagātināja Romas kūriju un parūpējās par Jaunās Derības izdošanu etiopiešu valodā.

“Jūs, priesteri un studenti, kas nākat no Etiopijas un Eritrejas, no divām Baznīcām, kuras vieno tā pati tradīcija, arī šodien mūsu vidū nesat savu zemju vēstures bagātību, senās tradīcijas, sadzīvošanas mākslu starp cilvēkiem, kuri pieder jūdu un islāma reliģijām, kā arī daudzajiem brāļiem no Pareizticīgo Baznīcas Tevahedo,” teica pāvests.

Francisks atzinās, ka tiekoties Vatikānā, viņš domā arī par brāļiem un māsām Etiopijā un Eritrejā, kuru dzīvi iezīmē nabadzība, un vēl pavisam neilgi, pirms dažiem mēnešiem arī karš, par kura beigām ir jāpateicas Kungam un daudziem labas gribas cilvēkiem. Svētais tēvs novēlēja, lai abas zemes, kurām ir kopējas saknes,  nekad vairs nekrīt kārdinājumā karot starp etniskajām grupām. “Jūs, priesteri, vienmēr varat būt labu attiecību kaldinātāji, miera celtnieki,” teica Svētais tēvs, uzrunājot Pontifikālās Etiopiešu kolēģijas kopienas locekļus.

Francisks atzīmēja, ka daudzi cilvēki no abām zemēm – Etiopijas  un Eritrejas, ir pametuši dzimteni, vadoties pēc cerības rast labāku dzīvi. Daudzi, kuri ir devušies ceļā, ir pieredzējuši milzīgas ciešanas un traģēdijas uz zemes un jūrā. Pāvests pateicās etiopiešu un eritrejiešu priesteriem Itālijā un citviet pasaulē, kuri pieņem šos savus brāļus un izrāda tiem pastorālo gādību.

Svētais tēvs novēlēja, lai Katoliskajai Baznīcai abās nācijās tiktu garantēta brīvība, lai tā varētu kalpot kopējam labumam, rūpējoties par izglītības, sanitārajām un sociālo pakalpojumu institūcijām, kā arī sūtot priesterus uz Romu un citām pasaules zemēm, lai tie varētu papildināt savas zināšanas un atgriežoties mājās, efektīvāk kalpot saviem ļaudīm un savu nāciju attīstībai.

11 janvāris 2020, 18:38