Meklēt

Vispārējā audience Vispārējā audience 

Francisks aicina būt izturīgiem pārbaudījumos

Trešdienas, 11. decembra, katehēzes mācībā pāvests turpināja skaidrot Apustuļu darbu grāmatu, kurā aprakstīts Evaņģēlija "ceļojums" pa pasauli. Šoreiz Francisks pievērsās apustuļa Pāvila ciešanām un vajāšanām, ar ko viņam nācās saskarties, sludinot Kristu. Moceklība ir zīme, ka ejam pa Jēzus ceļu – atgādināja Svētais tēvs.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Svētā Pāvila liecību aizvien vairāk apzīmogo ciešanu zīmogs – sacīja pāvests. Pāvils ir ne tikai dedzības pilnais evaņģelizētājs, bezbailīgais pagānu misionārs, kurš izveido jaunas kristīgās kopienas, bet arī Augšāmcēlušā Kristus cietošais liecinieks (sal. Apd 9, 15-16). Kad viņš ierodas Jeruzalemē, ļaudis viņam neuzticas un izturas naidīgi. Viņš taču bija kristiešu vajātājs! Templī viņš tiek atpazīts un izvests ārā nolinčošanai. Par mata tiesu viņu izglābj romiešu karavīri. Apsūdzēts par to, ka savā mācībā vēršoties pret Likumu, Pāvils tiek arestēts, un sākas viņa kā gūstekņa "svētceļojums". No sinedrija viņš tiek vests pie romiešu pārvaldnieka, līdz beidzot nonāk ķēniņa Agripas priekšā (sal. Apd 26, 22-23).

Svētais tēvs norādīja, ka Lūkasa aprakstā redzama līdzība starp Pāvilu un Jēzu. Ienaidnieki viņus abus ienīda. Jēzu ienīda un Pāvilu arī ienīda. Viņi tika publiski apsūdzēti, bet impērijas valdības viņus atzina par nevainīgiem. Tātad, Pāvils cieta tāpat kā viņa Mācītājs, un viņa ciešanas kļuva par "dzīvu evaņģēliju".

Šajā kontekstā pāvests vispārējās audiences dalībniekiem pastāstīja, ka tikko Svētā Pētera bazilikā tikās ar ukraiņu svētceļniekiem, un atgādināja, cik daudz ukraiņi tika vajāti un cieta. "Viņi cieta Evaņģēlija dēļ, bet nenoliedza savu ticību", uzsvēra Francisks.

“[Šodien pasaulē, Eiropā, daudzi kristieši tiek vajāti un atdod par ticību savu dzīvību, vai arī tiek vajāti ar "baltiem cimdiem", tas ir, atstumti malā, marģinalizēti…. Moceklība ir kristieša dzīves, kristīgās kopienas telpa. Mūsu vidū vienmēr būs mocekļi, un tā ir zīme, ka ejam pa Jēzus ceļu. Tā ir Kunga svētība, ka Dieva tautas vidū ir kāds vai kāda, kas sniedz liecību ar moceklību.]”

Katehēzes turpinājumā pāvests norādīja, ka Pāvils aizstāvas pret viņam izvirzītajām apsūdzībām un beigās, ķēniņa Agripas II priekšā, viņa apoloģija pārvēršas par efektīvu ticības liecību. Pēc tam Pāvils stāsta par savu atgriešanos, sakot, ka Augšāmcēlies Kristus viņu padarīja par kristieti un uzticēja viņam misiju starp pagāniem, "lai tie no tumsas atgrieztos gaismā un no sātana varas pie Dieva, lai tie ticībā [uz Kristu] saņemtu grēku piedošanu un mantojumu svēto pulkā" (26, 18). Francisks piebilda, ka Pāvils paklausīja, uzņēmās viņam uzticēto misiju un mācīja tikai to, ko jau iepriekš bija pasludinājuši pravieši un Mozus. Viņš mācīja, ka Kristum bija jācieš un ka Viņš pirmais augšāmcēlās no miroņiem, lai sludinātu gaismu savai tautai un pagāniem (sal. 26, 23). Pāvila dedzības pilnie vārdi tik ļoti aizkustināja ķēniņa Agripas sirdi, ka tas pateica: "Tu mani gandrīz pārliecini kļūt par kristieti" (26, 28). Apustulis tika atzīts par nevainīgu, bet tā kā viņš bija piesaucis ķeizaru, tad netika atbrīvots. Tādā veidā Dieva Vārda ceļojums turpinājās. Pāvils, važās iekalts, nonāca Romā.

No šī brīža Pāvilu redzam kā cietumnieku, kura važas ir viņa uzticības Evaņģēlijam un par Augšāmcēlušos Kristu sniegtās liecības zīme. Važas Pāvilam noteikti ir pazemojošs pārbaudījums – atzina Svētais tēvs. Pasaules acīs apustulis izskatās kā "ļaundaris" (2 Tim 2, 9). Taču viņa mīlestība uz Kristu ir tik stipra, ka pat šīs važas tiek uzlūkotas ar ticības acīm. Atsaucoties uz Benedikta XVI vārdiem, Francisks norādīja, ka ticība Pāvilam nav "teorija, viedoklis par Dievu un pasauli", bet ir "Dieva mīlestības nospiedums viņa sirdī, […] mīlestība uz Jēzu Kristu".

Katehēzes noslēgumā pāvests atgādināja, ka Pāvils mūs māca būt izturīgiem pārbaudījumos un spēt uz visu skatīties ticības acīm. "Šodien caur apustuļa aizbildniecību lūgsim Kungu atdzīvināt mūsu ticību un palīdzēt mums būt līdz galam uzticīgiem savam kristiešu, Kunga mācekļu, misionāru aicinājumam", mudināja Francisks.

11 decembris 2019, 14:30