Meklēt

Jauno bskapu konsakrācija Jauno bskapu konsakrācija 

Pāvests jaunajiem bīskapiem: "Mīliet visus, ko Dievs jums uztic!"

Šī gada 3. septembrī Francisks par apustuliskajiem nuncijiem nominēja priesterus Antuānu Kamilleri, Paolo Rudelli un Paolo Bordžu, vienlaikus piešķirot tiem arhibīskapu titulu. Piektdienas, 4. oktobra pēcpusdienā Svētā Pētera bazilikā pāvests viņus konsakrēja par bīskapiem. Kopā ar viņiem par bīskapu tika konsakrēts arī jezuītu tēvs Maikls Černijs, kurš 5. oktobrī tiks paaugstināts kardināla kārtā.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Svētās Mises homīlijā pāvests aicināja klātesošos uzmanīgi pārdomāt, cik liela atbildība sagaida šīs personas. “Mūsu Kungs Jēzus Kristus, kuru Tēvs sūtīja, lai atpestītu cilvēkus, savukārt, sūtīja pasaulē 12 apustuļus, lai viņi, būdami Svētā Gara spēka piepildīti, sludinātu Evaņģēliju visām tautām un pulcinātu tās ap vienu ganu, lai tās svētītu un vestu uz pestīšanu,” teica pāvests. Viņš paskaidroja, ka, lai veiktu šo misiju, apustuļi izvēlējās sev līdzstrādniekus. Līdz ar roku uzlikšanu viņi tiem nodeva Svētā Gara dāvanu, ko bija saņēmuši no Kristus. Tas tiem piešķīra Ordinācijas sakramenta pilnību. Tā, līdz ar nepārtrauktu bīskapu sukcesiju, Baznīcas dzīvajā tradīcijā ir saglabājies šis kalpojums, un Kunga darbs turpinās un attīstās līdz pat mūsu dienām. “Bīskapa personā, kuram apkārt ir priesteri, jūsu vidū ir klātesošs pats Kungs, augstākais un mūžīgais priesteris,” sacīja pāvests klātesošajiem ticīgajiem.

Kristus ir tas, kurš caur bīskapa kalpojumu turpina sludināt pestīšanas Evaņģēliju un svētdarīt ticīgos ar ticības sakramentu palīdzību. Caur bīskapa paternitāti Kristus liek pieaugt jauniem savas miesas – Baznīcas locekļiem. Ar bīskapa gudrību un apdomību Kristus vada Dieva tautu pa šīszemes ceļiem līdz laimei mūžībā.

Pāvests aicināja ar prieku un pateicību pieņemt jaunos bīskapus, kurus pārējie bīskapi, ieskaitot viņu pašu, ar roku uzlikšanu pievienos episkopālajai kolēģijai. Uzrunājot jaunos brāļus bīskapībā, Svētais tēvs aicināja atcerēties, ka viņi ir izvēlēti cilvēku vidū un cilvēku dēļ. Tie ir iecelti par bīskapiem ne jau sevis dēļ, bet to lietu dēļ, kas attiecas uz Dievu. “Bīskapība,” skadroja Francisks, “ir kalpojuma, nevis pagodinājuma vārds, jo bīskapa uzdevums ir kalpot, nevis uzkundzēties.

Pāvests aicināja bīskapus sludināt patieso Vārdu, nevis teikt garlaicīgas runas, kuras neviens nesaprot. “Sludiniet Dieva Vārdu,” mudināja Francisks. Viņš atgādināja, ka divi galvenie bīskapa uzdevumi ir lūgšana un Vārda sludināšana. Visi pārējie ir administratīvie darbi. Taču lūgšana un Vārda sludināšana ir kolonnas, uz kurām balstās bīskapa kalpojums.

Pāvests uzsvēra, ka bīskapam ir jābūt tuvam vispirms Dievam ar lūgšanu, otrkārt, viņam ir jābūt tuvam priesteriem prezbiteriālajā kolēģijā un treškārt, viņam ir jābūt tuvam Dieva tautai. “Neaizmirstiet savas saknes,” aicināja Francisks, “tos, kas jums ir tālāknodevuši ticību, kas jums ir devuši identitāti. Nenoliedziet Dieva tautu! Ar tēva un brāļa mīlestību mīliet visus, ko Dievs jums uztic! Īpaši mīliet priesterus un diakonus, savus līdzstrādniekus, bet mīliet arī nabadzīgos, neaizsargātos un tos, kam ir nepieciešama pieņemšana un palīdzība! Aiciniet ticīgos sadarboties apustuliskajā kalpojumā un labprāt tos uzklausiet!”

Pāvests rosināja bīskapus vienmēr ievērot arī tos, kuri nepieder Kristus ganāmpulkam, jo arī viņus Kungs tiem ir uzticējis. “Atcerieties, ka Katoliskajā Baznīcā, kas ir saistīta ar tuvākmīlestības saitēm, jūs esat vienoti ar bīskapu kolēģiju,” uzrunas noslēgumā atgādināja Francisks. Viņš aicināja palīdzēt visām Baznīcas kopienām, kurām ir nepieciešama palīdzība.

04 oktobris 2019, 18:57