Meklēt

Vispārējā audience Vispārējā audience 

Evaņģelizācijas galvenais varonis ir Svētais Gars

Nepietiek tikai lasīt Svētos Rakstus, bet ir jāizprot arī to saturs, teksta nozīme – sacīja pāvests trešdienas, 2. oktobra, vispārējās audiences laikā. Turpinot katehēžu ciklu par Apustuļu darbiem un Dieva Vārda "ceļojumu" pa pasauli, šoreiz Francisks pievērsās fragmentam par diakona Filipa darbību Samarijā un viņa satikšanos ar kādu augstu Etiopijas ierēdni, kuram viņš izskaidro Svētos Rakstus.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Minētais vīrs bija Etiopijas ķēniņienes pilnvarnieks, kurš pārvaldīja viņas mantu. Šis augstais ierēdnis – "lielais baņķieris", "ekonomikas ministrs" – atzina, ka viņam ir vajadzīgs kāds, kas palīdzētu izprast Dieva Vārdu. Viņš bija varens, bet pazemīgs.

Komentējot Apustuļu darbu grāmatu (sal. 8), pāvests atgādināja, ka pēc diakona Stefana nāves izcēlās liela Jeruzalemes Baznīcas vajāšana, kā rezultātā daudzi kristieši izklīda pa citiem Jūdejas un Samarijas apgabaliem. Minētā grāmata atklāj, ka Kristus mācekļi visu laiku tiek vajāti. Jēzus to jau bija pateicis: "Ja viņi mani vajāja, tie vajās arī jūs" (Jņ 15, 20). Taču tā vietā, lai vajāšanas apdzēstu evaņģelizācijas uguni, tās to vēl vairāk kvēlina – norādīja Francisks.

Diakons Filips evaņģelizē Samarijas pilsētas, sludinādams Dieva Vārdu, atbrīvodams cilvēkus no ļaunajiem gariem un dziedinādams slimos. Šai brīdī Svētais Gars iezīmē jaunu Evaņģēlija "ceļojuma" etapu. Viņš pamudina Filipu iziet pretī kādam etiopietim, kuram bija Dievam atvērta sirds. Filips ar lielu dedzību dodas tuksnešainajā un bīstamajā ceļā un ierauga šo etiopieti, kurš, sēdēdams ratos, lasa pravieša Isaja grāmatu.

Filips piebiedrojas viņam un jautā: "Vai tu domā, ka saproti, ko tu lasi?" (Apd 8, 30). Etiopietis atbild: "Kā lai es saprotu, ja man neviens nepaskaidro?" (8, 31). Šis varenais vīrs atzīst vajadzību pēc kāda, kurš tam palīdzētu saprast Dieva Vārdu. Viņš bija liels baņķieris, ekonomikas ministrs, viņam bija vara pār naudu, bet viņš zināja, ka bez paskaidrošanas nesapratīs. Viņš bija pazemīgs.

Atsaucoties uz šo dialogu, pāvests uzsvēra, ka nepietiek tikai lasīt Rakstus, bet ir jāizprot to nozīme, jāizurbjas cauri "garozai", jāiet tālāk un jāatrod "sula", jāsmeļas no Gara, kurš dzīvina burtu. Īsta Svēto Rakstu lasīšana nav tikai literārs fenomens, bet ir manas eksistences kustība. Iedziļināties Dieva Vārdā nozīmē būt gataviem iziet no saviem ierobežojumiem, lai satiktu Dievu un līdzinātos Kristum, kurš ir Tēva dzīvais Vārds.

Francisks paskaidroja, ka Filips sniedz savam sarunu biedram Rakstu izpratnes atslēgu, atklājot, ka šis cietošais un pazemīgais kalps, par kuru runā pravietis Isajs, ir Kristus, ko sludina Filips un visa Baznīca. Tas ir Kristus, kurš ar savu nāvi un augšāmcelšanos mūs visus atbrīvoja. Etiopietis atzīst Kristu, apliecina ticību un lūdz Kristību.

Pāvests uzsvēra, ka Svētais Gars bija tas, kurš Filipu pamudināja doties tuksnesī un iziet pretī šim etiopietim. "Svētais Gars ir evaņģelizācijas galvenais varonis", viņš sacīja. Ja es mēģinu sludināt Evaņģēliju, stāstīt, kas ir Jēzus, un pārliecināt cilvēkus, ka Jēzus ir Dievs, tā var arī nebūt evaņģelizācija. Tas var būt prozelītisms, reklāma. Ja nav Svētā Gara, nav evaņģelizācijas – skaidroja pāvests. Evaņģelizēt nozīmē ļaut sevi vadīt Svētajam Garam, ļaut, lai Viņš mani mudina sludināt ar savu dzīves piemēru, pat ar moceklību, un arī ar vārdiem.

Etiopietis satiek augšāmcēlušos Jēzu tāpēc, ka izprot Dieva Vārdu. Savedis etiopieti ar Kristu, Filips pazūd. Gars viņu aizrauj projām un sūta pie cita darba. Kāda ir zīme tam, ka tu, kristiete, kristietis, esi evaņģelizētājs? – noslēgumā jautāja Francisks. Šī zīme ir prieks. Tas var būt pat moceklībā. Filips, prieka pilns, dodas citur sludināt Evaņģēliju.

Pāvests novēlēja, lai Svētais Gars palīdz ticīgajiem sludināt Evaņģēliju, lai tie nevis pievilktu cilvēkus sev, bet Kristum, lai ticīgie ierādītu savā dzīvē vietu Dieva darbībai, lai tie prastu darīt citus brīvus un atbildīgus Kunga priekšā.

02 oktobris 2019, 13:43