Meklēt

Uzlūkot pasauli ar Dieva skatienu

Sestdien, 5. oktobrī, pāvests pieņēma audiencē Jēzus-Marijas kongregācijas rīkotā ģenerālkapitula dalībnieces. Tā temats: "Ceļā ar cerību kā apustuliska ģimene". Svētais tēvs mudināja māsas vienmēr "atrasties ceļā", iet ar prieku un cerību, lai atklātu visiem cilvēkiem Dieva labestību un mīlestību.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Minētā kongregācija jau pastāv 200 gadus. Šodien tā darbojas 28 valstīs, 4 kontinentos. Uzrunājot māsas, Francisks pieskārās trīs punktiem. Pirmkārt, viņš tās aicināja būt par Dieva žēlsirdīgās labestības lieciniecēm, otrkārt, viņš atgādināja par brālīgas dzīves un solidaritātes lielo nozīmi, un, treškārt, pāvests norādīja, ka vēl viens ceļš saistās ar izšķiršanas spēju un neatlaidību jeb drosmi vienmēr iet uz priekšu, iet tālāk.

Svētais tēvs uzsvēra, ka Dievs ir labs un žēlsirdīgs. To savā laikā atklāja un labi apzinājās kongregācijas dibinātāja, svētā Klaudīne Teveneta. Viņa raudzījās uz pasauli ar Dieva skatienu. Dievs mūs nesavtīgi mīl un piedod. Viņš mūs uzlūko un mēs piedzīvojam Viņa žēlsirdību. Pateicoties Dieva labestībai un mīlestībai, viss izmainās. Svarīgi, lai mēs ļautu Dievam sevi uzlūkot un sev pieskarties. Svarīgi, lai mēs saskatītu Viņa klātbūtni tur, kur valda trūkums un posts.

Marija, kura steigšus devās pie Elizabetes (sal. Lk 1, 39-56), kura apmeklēja savu māsīcu, lai viņai palīdzētu, ļāva Kungam sevi uzlūkot. Ja mēs to ļausim, tad spēsim uz visu raudzīties ar Dieva skatienu un būsim Viņa liecinieki. Mums jāraugās uz šo pasauli ar laipnu un mīlestības pilnu skatienu, bez aizspriedumiem un bailēm, kā uz to raugās pats Dievs – sacīja pāvests. Viņš mudināja klostermāsas uzņemties uz sevis savu laikabiedru sāpes, priekus un cerības, un ar savu dzīvi un vārdiem atklāt viņiem Jēzu, lai cilvēki iepazītu un mīlētu Jēzu un Mariju. "Cik Dievs ir labs!" atgādināja Francisks māsas Klaudīnes pēdējos vārdus.

Runājot par brālību un solidaritāti, pāvests aicināja māsas veidot aizvien evaņģēliskākas savstarpējās attiecības, būt atvērtām pret jaunietēm un liecināt ar savu dzīvi. Tādā veidā jaunietes šajās māsās saskatīs ko tādu, ko nevar viņām dot pasaule, tas ir, atradīs prieku, ko var iemantot sekojot Kristum. "Brālīgā dzīve kopienā ir pravietojums pasaulei", sacīja Francisks. Pieskaroties trešajam punktam, pāvests atgādināja, ka Baznīca ir misionāra, tāpēc ka Dievs ir pirmais misionārs. Dievs kļūst cilvēks un atnāk uz pasauli. "Jūs esat šīs misijas līdzdalībnieces ar savu dzīvi un apustulātu", viņš sacīja. "Tā kā mīlestība parādās darbos, tad nenogurstoši atklājiet Dieva labestību caur saviem apustuliskajiem darbiem."

05 oktobris 2019, 12:54