Meklēt

Vispārējā audience Vispārējā audience 

Pāvests Francisks par Vārdu, kas dziedina

Pontifikāta laikā Francisks ir vadījis 280 vispārējās audiences. Katru nedēļu viņš tiekas ar svētceļniekiem no daudzām valstīm, lai vienkāršā veidā sludinātu ticības patiesības. Trešdien, 7. augustā, pēc vairāk nekā mēneša ilga pārtraukuma, pāvests atsāka vadīt audiences.

Silvija Krivteža - Vatikāns

"Nācarieša Jēzus Kristus vārdā celies un staigā!" – šie vārdi no Apustuļu darbu grāmatas trešās nodaļas bija pāvesta katehēzes vadlīnija. Francisks aicināja pārdomāt par Jēzus mācekļu ticību. Pēteris un Jānis gāja uz svētnīcu, lai lūgtos. Ir devītā stunda, pulksten trīs pēcpusdienā, kad tiek salikti dedzināmie upuri, kā tautas vienotības ar Dievu zīme. Tā ir arī stunda, kurā nomira Jēzus Kristus, upurējot Sevi "reizi par visām reizēm" (Ebr 9,12).

Pie svētnīcas durvīm, kas tiek sauktas par "skaistām", apustuļi ieraudzīja ubagu, no dzimšanas paralizētu cilvēku. Mozus likums aizliedza salikt upurus cilvēkiem ar fiziskās attīstības traucējumiem, kas tika uzskatīts par grēka sekām. Šādi ļaudis nedrīkstēja pārkāpt svētnīcas slieksni. Klibais, tāpat kā daudzi citi sabiedrības atstumtie un nepieņemtie, sēdēja pie svētnīcas durvīm un lūdza dāvanas. Pēteris, uzlūkodams nelaimīgo cilvēku, sacīja: "Sudraba un zelta man nav, bet kas man ir, to es tev dodu: «Nācarieša Jēzus Kristus vārdā celies un staigā!»" Pāvests norādīja, ka ubags no apustuļiem nesaņēma naudu, bet Vārdu, kas atpestī cilvēku: Jēzu Kristu no Nācaretes. Pēteris, piesaucis Jēzus vārdu, paņem paralizēto cilvēku aiz labās rokas un liek tam piecelties, būt dzīvo vidū. Svētais Jānis Hrizostoms to salīdzina ar "augšāmcelšanos".

Vatikāna II koncils atgādina, ka Baznīca ir "pestīšanas universālais sakraments" (Lumen gentium, 48), atbrīvošanas un dziedināšanas vieta. Par to liecina arī no dzimšanas paralizētais cilvēks, kas tagad iet, staigā, lēkā un godina Dievu. Viņš, kas savas kroplības dēļ nevarēja piedalīties liturģijā, tagad ir kļuvis par dziedoni, par Dieva lielo darbu slavētāju, sacīja pāvests.

Uzrunas turpinājumā Francisks norādīja uz Baznīcas misiju: rūpēties par cilvēkiem, sevišķi par tiem, kas atrodas grūtās situācijās, neaizvērt acis, droši skatīties cilvēces sejā, mūru vietā dibināt draudzības attiecības un stiprināt solidaritāti. Un mēs atklājam "Baznīcas bez robežām seju, kura jūtas esam māte visiem", kura paņem mūs aiz rokas un palīdz mums piecelties. Šādā veidā atklājas Jēzus vārda spēks, kas ir iedarbīgs visos laikos, teica Francisks.

Tikšanās noslēgumā Svētais tēvs apsveica atsevišķas svētceļnieku grupas, jauniešus, slimniekus un jaunlaulāto pārus, vēlot visiem labi pavadīt vasaras brīvdienas. "Lai šis atpūtas laiks kļūst par iespēju stiprināt mīlestības saikni ar Dievu un cilvēkiem. Neatstājiet novārtā ikdienas lūgšanu un svētdienas dievkalpojumu! Kontemplējot dabas skaistumu, slavējiet Radītāja varenību, gudrību un mīlestību!" – mudināja pāvests. 

07 augusts 2019, 10:50