Meklēt

Audiencē pie pāvesta apustuliskie nunciji Audiencē pie pāvesta apustuliskie nunciji 

Pāvests pieņem audiencē apustuliskos nuncijus

Ceturtdien, 13. jūnijā, pāvests pieņēma audiencē apustuliskos nuncijus no visas pasaules. Pēdējo sešu gadu laikā Francisks viņus ir sasaucis kopā jau trešu reizi. Šoreiz tikšanās Romā notiek no 12. līdz 15. jūnijam. Saietā piedalās 98 nunciji, kuri šobrīd darbojas dažādās pasaules valstīs, 5 Svētā Krēsla pastāvīgie novērotāji un vairāki pensionētie pontifikālie pārstāvji.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Tikšanās sākumā Svētais tēvs aizlūdza par apustulisko nunciju Argentīnā, arhib. Leonu Kalengu Badikebeli, kurš vakar aizgāja mūžībā. Iepriekš sagatavoto 10 lpp. garo pāvesta uzrunu klātesošie nunciji saņēma rakstiskā veidā. Tajā norādīts, ka viņš atkal ar tiem tiekas, lai ar dvēseļu ganu acīm palūkotos uz Baznīcas dzīvi un to analizētu, kā arī, lai pārdomātu par viņu delikāto un svarīgo misiju. Franciska uzruna nuncijiem ir, kā viņš pats raksta, sava veida "dekalogs". Viņš tiem atgādina, ka nuncijs ir Dieva un Baznīcas vīrs, apustuliskās dedzības un izlīgšanas vīrs, viņš ir pāvesta cilvēks, iniciatīvas vīrs, paklausības vīrs, lūgšanas cilvēks, darbīgās mīlestības vīrs un pazemības vīrs. Tās ir desmit īpašības, kas raksturo apustulisko nunciju.

Dieva vīrs visās lietās paklausa Dievam. Viņš priecīgi izpilda Viņa baušļus, seko Dievam, nevis pasaulei, nemaldina un nekrāpj savu tuvāko. Viņš glabā tīru savu prātu un sirdi. Nuncijs, kurš aizmirst, ka ir Dieva vīrs, iznīcina sevi un citus, un nodara kaitējumu Baznīcai, kurai viņš ir veltījis savu dzīvi – raksta pāvests.

Nuncijs ir Baznīcas vīrs. Viņš pārstāv nevis sevi, bet Baznīcu un, īpaši, sv. Pētera pēcteci. Ja viņš izturas slikti pret saviem līdzstrādniekiem – nunciatūras personālu, māsām un citiem, viņš vairs nav Baznīcas vīrs. Skumji, ja nuncijs tiecas pēc luksus lietām, firmas drēbēm, kad, tai pat laikā, tauta, kuras vidū viņš atrodas, dzīvo nabadzībā. Viņam jābūt pazemīgam un drosmīgi jāaizstāv Baznīca pret ļaunuma spēkiem. Viņš ir bīskapu, priesteru, klosterļaužu un ticīgo laju draugs.

Nuncijs dedzīgi veic savu apustulisko misiju – sludina Evaņģēliju un izgaismo pasauli ar Augšāmcēlušā Kristus gaismu. Viņš sēj cilvēku sirdīs labo ticības sēklu. Apustuliskā dedzība ir viņa spēka avots, pateicoties kuram viņš turas uz kājām un tiek pasargāts no "vilšanās vēža".

Nuncijs ir arī izlīgšanas, dialoga un vienotības vīrs. Viņš pilda starpnieka lomu. Viņam vienmēr ir jābūt objektīvam, jāiestājas taisnības un miera labā. Tā kā viņš ir komunikācijas vīrs, tad viņa kalpojums ir ļoti vērtīgs bīskapiem, priesteriem, reliģisko ordeņu locekļiem un lajiem, taču viņa uzdevumi nepārklājas ar bīskapa uzdevumiem, viņš to neaizvieto, bet veicina tā darbību un to atbalsta ar brālīgiem un diskrētiem padomiem.

Nuncijs nepārstāv sevi. Viņš pārstāv pāvestu un darbojas kā pāvesta sūtnis kādā konkrētā zemē un Baznīcā. Viņš ir starpnieks un tilts starp pāvestu un vietējo Baznīcu un valsti. Viņa uzdevums ir apmeklēt ticīgo kopienas, pie kurām pāvests nevar ierasties, apliecinot tām Kristus un Baznīcas tuvumu.

Nuncijs ir iniciatīvas vīrs, dinamisks un radošs. Viņš ir drosmīgs un neļaujas panikai. Viņš prot iedrošināt citus un ienest citos mieru. Viņš ir "pasaulē, bet nav no pasaules" (sal. Jņ 17, 14). Viņam ir jāprot atrast īstos vārdus cilvēkiem, kuri vēršas pie viņa pēc palīdzības un padoma. Šo spēju pamatā ir Evaņģēlijs, uz kura viņš būvē savu dzīvi, un sekošana Kristum.

Nuncijs ir paklausības vīrs, taču paklausība ir iespējama tikai tad, kad esam brīvi, un tikai paklausot Evaņģēlijam, var iemantot īstu brīvību. Kristieša aicinājums un, šajā kontekstā, nuncija aicinājums paklausīt ir aicinājums atdarināt Jēzus dzīves stilu.

Nuncijs ir arī lūgšanas vīrs. Šajā kontekstā pāvests uzsver to, cik svarīgi, lai viņš uzturētu draudzības saites ar Jēzu. Katra bīskapa pirmais uzdevums ir lūgšana un nodošanās Vārda kalpojumam – atgādina Francisks. Tas, kurš nelūdzas, kļūst par ierēdni.

Nuncijs ir darbīgās mīlestības vīrs, kurš īpaši kalpo trūkumcietējiem un atstumtajiem. Bez tam, viņam ir jābūt pazemīgam. Šai sakarā, uzrunas noslēgumā, pāvests citē kāda bijušā Vatikāna valsts sekretāra un Pija X līdzstrādnieka "Pazemības litāniju", kurā viņš lūdz Jēzu atbrīvot viņu no vēlmes būt cienītam, mīlētam, pagodinātam, slavētam un no bailēm tikt pazemotam, nievātam, atstumtam, aizmirstam, izsmietam utml. "Jēzu, dod man žēlastību vēlēties, lai citi tiktu vairāk mīlēti un vairāk cienīti nekā es", cita starpā lasām minētajā litānijā.

13 jūnijs 2019, 11:48