Meklēt

Svētā Pētera laukums Svētā Pētera laukums 

Svētais Gars māca un vada Baznīcu

Baznīca ir aicināta darboties kā svētceļojoša, Svētā Gara spēka un gaismas stiprināta un apgaismota ticīgo kopiena. Gars visu dara jaunu, teica pāvests.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Uzrunā pirms lūgšanas «Regina Coeli» Francisks norādīja, ka Baznīca ir nevis statiska realitāte, bet Svētā Gara vadīta kopiena, kas vienmēr iet uz priekšu. Gars palīdz tai pilnībā saprast Jēzus mācību. Pāvests aicināja atvērt sirdis Svētā Gara žēlastībai, kas no dienas dienā māca mūs Evaņģēlija loģiku.

Skaidrojot Lieldienu laika sestajai svētdienai paredzēto Evaņģēlija fragmentu, kurā Jēzus neilgi pirms savām ciešanām saviem mācekļiem apsola, ka viņi nepaliks vieni, Francisks uzsvēra, ka Evaņģēlija sludināšanas ad gentes misijā vienmēr ir klātesošs Svētais Gars. Savas dzīves laikā Jēzus līdz galam īstenoja Dieva Atklāsmi, tas ir, Viņš atklāja visu, ko Tēvs gribēja pateikt cilvēcei. Svētā Gara uzdevums ir atgādināt, palīdzēt dziļāk apzināties un īstenot Jēzus mācību dzīvē.

“[Tā ir arī Baznīcas misija, kas tiek īstenota caur konkrētu dzīves stilu, kura raksturīgās iezīmes ir ticība Kungam, Dieva Vārda ievērošana, paklausība Svētajam Garam, kas nemitīgi dara dzīvu un klātesošu Augšāmcēlušos, Viņa miera pieņemšana un liecības caur atvērtību un tikšanos ar otru cilvēku sniegšana. Baznīca nevar būt tāda, kurā nav attīstības. Tai ir jācenšas atbrīvoties no pasaulīgā gara, kādu rada mūsu uzskati, mūsu stratēģijas, mūsu izvirzietie mērķi, kas ļoti bieži traucē iet pa ticības ceļu, un tai ir jābūt uzticīgai Kunga Vārdam.]”

Francisks uzsvēra, ka tieši šādā veidā Svētais Gars vada Baznīcu, lai atmirdzētu tās patiesā, skaistā un vienmēr jaunā seja, kādu vēlas Kristus. Šodien Viņš aicina mūs atvērt sirdis Svētā Gara dāvanām un ļaut sevi vadīt pa vēstures ceļiem. Viņš no dienas dienā mūs māca Evaņģēlija loģiku – viesmīlīgas mīlestības loģiku, atgādinot mums visu, ko Kungs bija teicis, sacīja pāvests. 

27 maijs 2019, 09:52