Meklēt

Audiencē Pontifikālā Ārzemju misiju institūta rīkotā ģenerālkapitula dalībnieki Audiencē Pontifikālā Ārzemju misiju institūta rīkotā ģenerālkapitula dalībnieki 

Kādam ir jābūt Evaņģēlija sludinātājam?

Pirmdien, 20. maijā, pāvests pieņēma audiencē Pontifikālā Ārzemju misiju institūta locekļus. Uzrunā Francisks atgādināja, ka sludināt Evaņģēliju nozīmē liecināt par nomirušo un augšāmcēlušos Jēzu Kristu. "Evaņģelizēšana ir Dieva aicinājums", viņš uzsvēra. "Vai nu tu esi, vai neesi evaņģelizētājs. Ja tu neesi saņēmis šo žēlastību, šo aicinājumu, tad paliec mājās."

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Minētais institūts, kura locekļi šajās dienās Romā piedalās saietā par tematu "Bēdas man, ja es nesludinātu Evaņģēliju…", tika nodibināts pirms gandrīz 170 gadiem Milānā ar mērķi nest Evaņģēlija vēsti tautām, kuras vēl nepazīst Kristu. Tā locekļi – priesteri un laji – nesaliek speciālus solījumus, kā to dara reliģisko ordeņu locekļi, bet viņi visu savu dzīvi velta misionārajai darbībai. Institūta pirmais misiju lauks bija Okeānija, Indija, Bangladeša, Mjanma, Honkonga un Ķīna. Zemē iesētā sēkla nesa bagātīgus augļus, no nulles izveidojoties ticīgo kopienām un diecēzēm un rodoties aicinājumiem uz priesterību un konsekrēto dzīvi. Pēc Otrā Pasaules kara misiju darba lauks paplašinājās Brazīlijā, Amazonijā, ASV, Japānā, Ziloņkaula Republikā, Filipīnās, Kamerūnā, Taizemē, Kambodžā un citur.

Pāvests atzina, ka institūta vēsturi ir iezīmējusi spoža tās locekļu svētuma gaismas taka. Dažus Baznīca ir oficiāli atzinusi par svētiem. Misionāru vidū ir 19 mocekļi, kuri savas tautas labā, bez jebkādām rezervēm vai personiskiem aprēķiniem, atdeva par Kristu savu dzīvību. "Jūs esat 'apustuļu saime', starptautiska priesteru un laju kopiena, kas dzīvo dzīves un darbības kopībā", sacīja Francisks.

Pontifikālā Ārzemju misiju institūta locekļu dzīves un aicinājuma jēga sintētiskā veidā ir izteikta sv. Pāvila VI 1970. gadā Manilā teiktajos vārdos, kurus šodien citēja pāvests Francisks: "Jā, es jūtu nepieciešamību sludināt Jēzu Kristu, es nevaru klusēt. Man ir jāapliecina Viņa vārds: Jēzus ir Kristus, dzīvā Dieva Dēls. Es vairs nekad nebeigšu par Viņu runāt: Viņš ir gaisma, Viņš ir patiesība; Viņš ir Maize, dzīvā ūdens avots, kas remdē mūsu izsalkumu un mūsu slāpes; Viņš ir Gans, mūsu ceļvedis, mūsu paraugs, mūsu mierinājums, mūsu brālis".

Turpinājumā Francisks vēlreiz uzsvēra, ka mūsu dzīves un mūsu misijas jēgas vienīgais avots ir Kristus, tāpēc ka nevar runāt par īstu evaņģelizāciju, ja netiek pasludināts Jēzus Nācarieša, Dieva Dēla vārds, mācība, dzīve, apsolījumi, Valstība un noslēpums. Minētā institūta žēlastība un īpašais aicinājums ir tieši evaņģelizācija. Tā ir šī institūta dziļākā identitāte. Evaņģelizācija vispirms notiek ar mūsu rīcību un uzvedību un tad ar vārdiem.

Uzrunā Svētais tēvs atgādināja, ka šogad aprit 100 gadi kopš pāvesta Benedikta XV apustuliskās vēstules "Maximum illud" izdošanas. Tā kā šī vēstule ir veltīta tieši Baznīcas misiju darbam, tad Francisks jau pirms diviem gadiem šī gada oktobri pasludināja par Ārkārtējo misionāro mēnesi, izvēloties tematu: "Kristīti un sūtīti: Kristus Baznīca misijā pasaulē". Francisks paskaidroja, ka šīs iniciatīvas mērķis ir veicināt aizvien lielāku apziņu par missio ad gentes nozīmi un ar jaunu dedzību atkal uzsākt dzīves un pastorālā darba pārveidošanu. Tātad, Svētais tēvs vēlas, lai visa Baznīca velta īpašu laiku lūgšanai un pārdomām par missio ad gentes.

Atgādinām, ka Franciska priekšgājējs Benedikts XV vēstulē "Maximum illud" uzsver, cik ļoti ir nepieciešams, lai ticīgie dzīvotu svētu dzīvi, jo no tā būs atkarīgs pastorālā darba auglīgums. Tāpēc dokumentā tiek izteikts aicinājums aizvien ciešākām saitēm vienoties ar Kristu un sludināt Evaņģēliju ar aizvien lielāku dedzību un prieku, mīlot un visiem izrādot žēlsirdību. “Tam, kurš sludina Dievu, jābūt Dieva cilvēkam”, raksta Benedikts XV.

Tikšanās noslēgumā pāvests Francisks klātesošajiem vēlēja nebaidīties ar paļāvību un lielu drosmi ķerties klāt misiju darbam, lai tādējādi viss tiktu pārveidots. Visam – ieražām, stiliem, laikiem, valodai un katrai Baznīcas struktūrai ir jākļūst par mūsdienu pasaules evaņģelizācijai piemērotu kanālu – viņš piebilda. Svētais tēvs aicināja klātesošos sludināt Evaņģēliju ar prieku. Evaņģēlija sludinātājam jābūt priecīgam.

Piebildīsim, ka lūgšanām un pārdomām par misijām veltītais maija mēnesis kalpos tam, lai mēs atdzimtu Baznīcas ticībā. Tas būs īpašs žēlastības laiks, kas paredzēts tam, lai, pateicoties lūgšanai, daudzo svēto un mocekļu liecībai, bibliskām un teoloģiskām pārdomām, katehēzei un žēlsirdības darbiem, tiktu evaņģelizēta vispirms pati Baznīca, lai tā, atgriezusies pie sākotnējās dedzības un mīlestības pret Kungu Jēzu, varētu ticami un efektīvi evaņģelizēt pasauli.

20 maijs 2019, 14:44