Meklēt

Svētā Pētera laukums Svētā Pētera laukums 

Kristus mīlestība pārveido mūsu akmens sirdi uz miesas sirdi

"Dievs mūs mīl daudz vairāk nekā mēs mīlam paši sevi," uzrunā pirms lūgšanas "Debesu Karaliene" norādīja pāvests. Neskatoties uz lietu, Svētā Pētera laukumā bija sapulcējušies vairāki simti svētceļnieku no daudzām valstīm. Sentēviem dotā mīlestības baušļa jauninājums ir vārdi: "Tāpat kā Es jūs mīlēju".

Silvija Krivteža - Vatikāns

Uzrunā Francisks skaidroja, ka Lieldienu laika piektajai svētdienai paredzētais Evaņģēlija fragments mudina ienākt Pēdējo vakariņu namā, lai klausītos Jēzus sarunu ar mācekļiem. Tā ir sava veida "atvadu runa". Tuvojas Viņa ciešanu stunda. Pēc tam, kad bija nomazgājis apustuļiem kājas, Jēzus teica: "Es jums dodu jaunu bausli, lai jūs cits citu mīlētu" ( 13,34). Kāpēc Jēzus šo bausli sauc par "jaunu"? – jautāja pāvests.

Francisks skaidroja, ka jau Vecajā Derībā Dievs bija devis savai tautai bausli mīlēt tuvāko kā sevi pašu. Visiem, kuri jautāja, kurš ir vislielākais bauslis, Jēzus atbildēja: "Mīlēt Dievu ar visu savu sirdi un mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu."

Uzrunas gaitā Svētais tēvs norādīja uz Jēzus dotā baušļa novitāti. Senais bauslis kļuva par jauno, jo tam tika pievienoti vārdi: "Lai, tāpat kā Es jūs mīlēju, arī jūs cits citu mīlētu". Šī novitāte ir Jēzus Kristus mīlestība. Viņš atdeva savu dzīvību par mums. Dieva mīlestība ir universāla, dāsna un beznosacījumu mīlestība, kuras pilnība atklājās Krustā. Vislielāko ciešanu un pazemojuma, un reizē pilnīgas paļāvības Tēvam brīdī, Dieva Dēls atklāja un dāvāja pasaulei mīlestību. Pārdomājot Kristus ciešanas un agoniju, mācekļi saprata Viņa vārdus: "Kā Es jūs esmu mīlējis, tā arī jūs cits citu mīliet".

“[Jēzus mūs mīlēja pirmais, neskatoties uz mūsu trauslumu, mūsu ierobežojumiem un mūsu cilvēciskajām vājībām. Viņš padarīja mūs par savas mīlestības cienīgiem. Šai mīlestībai nav robežu un tā nekad nebeigsies. Dodot jaunu bausli, Jēzus aicina, lai mūsu starpā valdītu mīlestība. Viņš aicina mūs mīlēt nevis ar savu, bet ar Viņa mīlestību, ko Svētais Gars izlej mūsu sirdīs, ja mēs to lūdzam ar dziļu ticību. Tikai tādā veidā mēs varam mīlet cits citu. Mēs esam aicināti mīlēt tā, kā Viņš mūs mīl. Dievs mūs mīl daudz vairāk nekā mēs mīlam paši sevi.]”

Pāvests atgādināja, ka "tā ir mīlestība, kas padara mūs par jaunām radībām, brāļiem un māsām Kungā. Mīlestība padara mūs par jaunās Dieva tautas locekļiem, par Baznīcu, kurā visi esam aicināti mīlēt Kristu un Viņā mīlēt cits citu". Mīlestība ir vienīgais spēks, kas pārveido mūsu nocietinātās sirdis; padara mūs spējīgus mīlēt ienaidniekus un piedot tiem, kas mūs ir sāpinājuši; palīdz raudzīties uz citiem kā uz jau esošiem vai nākamajiem Jēzus draugiem; mudina mūs uz dialogu, gatavību uzklausīt un sadzirdēt. Mīlestība atver mūsu sirdis, un tā ir cilvēcisko attiecību pamats. Mīlestība palīdz pārvarēt vājības un aizdomas, veidot tiltus, māca staigāt jaunus ceļus un rada solidaritātes dinamismu, piebilda Francisks.

20 maijs 2019, 09:00