Meklēt

Ilustratīvs attēls Ilustratīvs attēls  

Dieva valstības neredzamais spēks un redzamās zīmes

"Šajā Lielā gavēņa laikā, kas sākas šodien, aicinu jūs lūgties un strādāt pie tā, lai mūsu pasauli pārņem Dieva valstība un lai mēs spējam saskatīt tās zīmes", sacīja pāvests trešdienas, 6. marta, vispārējās audiences laikā. Turpinot katehēžu ciklu par "Tēvs mūsu" lūgšanu, Francisks pievērsās otrajam lūgumam: "Lai atnāk Tava valstība" (Mt 6,10).

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Minētais lūgums, ko izsakām katru reizi, kad skaitām "Tēvs mūsu", ir paša Kristus sirds vēlme. Iesākot savu publisko darbību Galilejā, Viņš sacīja: "Laiks ir piepildījies un Dieva valstība ir tuvu; atgriezieties un tieciet Evaņģēlijam" (Mk 1,15). Pāvests paskaidroja, ka šie vārdi nav nekāds drauds. Tieši otrādi, tā ir priecīgā vēsts. Jēzus negrib piespiest ļaudis atgriezties, sējot bailes par neizbēgamo Dieva tiesu vai izraisot vainas apziņu par pieļauto ļaunumu. Jēzus sludina pestīšanas Labo vēsti un, to sludinot, aicina cilvēkus atgriezties. Katrs tiek aicināts ticēt "Evaņģēlijam", tas ir, ticēt, ka Dieva valstība ir mums tuvu, ka Dievs Tēvs mūs mīl, ka Viņš ir kopā ar mums un māca mūs staigāt svētuma ceļu. Tas ir kaut kas brīnišķīgs. Tā ir žēlastība.

Turpinājumā Svētais tēvs norādīja, ka ir daudz zīmju, kas liecina par Dieva valstību, un visas šīs zīmes ir pozitīvas. Jēzus iesāk savu darbību, rūpējoties par slimajiem – gan par viņu miesu, gan dvēseli, par tiem, kurus sabiedrība ir atstūmusi, piemēram, lepras slimniekiem, par grēciniekiem, uz kuriem visi raugās ar nicinājumu, tai skaitā, tie, kuri tēlo, ka ir taisnīgi, bet, īstenībā, ir vēl lielāki grēcinieki par pašiem grēciniekiem. Jēzus viņus nosauc par "liekuļiem". Un Jēzus pats uzskaita, kādas ir Dieva valstības zīmes. Viņš saka: "Aklie redz, klibie staigā, spitālīgie kļūst tīri, kurlie dzird, miroņi ceļas augšām, nabagiem tiek sludināts Evaņģēlijs" (Mt 11,5).

“[Jēzus ir atnācis, tomēr pasauli vēl iezīmē grēks un tajā aizvien ir daudz cietēju, tādu cilvēku, kuri neizlīgst savā starpā un viens otram nepiedod, tajā notiek kari un dažāda veida izmantošanas, piemēram, bērnu izmantošana.]”

Pāvests paskaidroja, ka visi minētie fakti liecina par to, ka Kristus uzvara vēl nav pilnībā īstenota. Daudzi vīrieši un sievietes joprojām dzīvo ar nocietinātu sirdi. Tādēļ šis otrais "Tēvs mūsu" lūgšanas lūgums: "Lai atnāk Tava valstība!" ir sevišķi aktuāls. Izteikt šo lūgumu nozīmē teikt: "Tēvs, Tu mums esi vajadzīgs! Jēzu, Tu mums esi vajadzīgs! Mums ir nepieciešams, lai visur un vienmēr Tu būtu Kungs mūsu vidū! Lai atnāk Tava valstība! Esi mūsu vidū!"

Dažreiz mums rodas jautājums: Kā tas var būt, ka šī Dieva valstība nāk tik ļoti lēni? Francisks norādīja, ka Jēzum patīk runāt par savu uzvaru, izmantojot līdzības. Viņš, piemēram, saka, ka Dieva valstība ir līdzīga laukam, kur līdzās labībai aug arī nezāles. Ja mēs gribētu tūlīt iejaukties un iznīdēt šīs nezāles, tā būtu vislielākā kļūda. Dievs nav tāds kā mēs. Dievs ir pacietīgs. Dieva valstību nevar iedibināt ar spēku. Viņa darbības veidu iezīmē lēnprātība (sal. Mt 13,24-30).

Turpinājumā Svētais tēvs atzina, ka Dieva valstība, protams, ir liels spēks. Taču tas nav mērāms saskaņā ar šīs pasaules kritērijiem. Dieva valstība līdzinās sinepju graudam un raugam (sal. Mt 13,31-33). Tā ir kā zemē iesēta sēkla, kas aug un dīgst, pašam sējējam nezinot (sal. Mk 4,27). Sēklas dīgšana ir vairāk Dieva nekā cilvēka darbs – norādīja Francisks. Dievs mums vienmēr iet pa priekšu. Viņš ir pārsteigumu Dievs. Pateicoties Viņam, Lielās piektdienas nakti nomaina Augšāmcelšanās rītausma, kas visu pasauli var pieliet ar cerības gaismu.

“[Lai atnāk Tava valstība! Sēsim šo vārdu starp mūsu grēkiem un neveiksmēm. Dāvāsim to dzīves sakautiem un saliektiem cilvēkiem – tam, kurš ir vairāk izgaršojis naidu nekā mīlestību, kurš ir dzīvojis veltīgas dienas un pats nekad nav spējis saprast, kāpēc tās ir bijušas veltīgas.]”

Pāvests aicināja dāvāt šo vārdu arī tiem, kuri cīnījās par taisnību, visiem visu laiku mocekļiem un tiem, kuri cīnījās, bet tā arī aizgāja, nepieredzot izmaiņas pasaulē, kurā aizvien pastāv ļaunums. Šādi lūdzoties, mēs piedzīvosim, ka mūsu lūgšana "Tēvs mūsu" tiek uzklausīta. Mēs sadzirdēsim sevī šos cerības vārdus, ar kuriem Svētais Gars ir apzīmogojis Svētos Rakstus: "Es jau drīz nāku!" Tā ir Kunga atbilde: "Es jau drīz nāku!" Visa Dieva Baznīca saka: "Nāc, Kungs Jēzu". Un Jēzus atbild: "Es jau drīz nāku!" Francisks uzsvēra, ka Jēzus nāk katru dienu. Viņš to dara savā veidā. Tāpēc būsim droši un dzīvosim ar paļāvību!

Sveicot atsevišķas svētceļnieku grupas, pāvests atgādināja, ka šodien ir Pelnu trešdiena – Lielā gavēņa sākums. Uzrunājot poļu ticīgos, viņš paskaidroja, ka pelnu kaisīšanas rits palīdz mums apzināties savu nepastāvību, apzināties, ka mums ir vajadzīga gandarīšana, gavēnis un atteikšanās. Svētais tēvs novēlēja visiem izdzīvot šo laiku īstā gandarīšanas un atgriešanās garā. Viņš mudināja atgriezties pie Tēva, kurš mūs visus gaida ar atplestām rokām, lai dotu mums iespēju dzīvot vienotībā ar Viņu.

06 marts 2019, 15:29