Meklēt

Audiencē pie pāvesta Grieķijas Baznīcas delegācija Audiencē pie pāvesta Grieķijas Baznīcas delegācija 

Kopīgi darbojoties, atklājam, ka esam brāļi

Sadarbība starp katoļiem un pareizticīgajiem – šim jautājumam pievērsās pāvests, pirmdienas, 25. februāra, rītā pieņemot audiencē Grieķijas Baznīcas 20 cilvēku delegāciju. Viņš norādīja, ka viens no šīs sadarbības svarīgiem laukiem ir ģimeņu pastorālā aprūpe.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Vatikānā ieradās Grieķijas Baznīcas "Apostoliki Diakonia" delegācija. Tā ir institūcija, kas jau kopš 1936. gada nodarbojas ar Baznīcas misiju un audzināšanas darbu – sagatavo sprediķotājus un biktstēvus, rūpējas par katehētu izglītošanu un jauniešiem, veicina reliģiozitāti tautā, izdod teoloģiskās grāmatas un veicina sociālo darbību. Francisks savā uzrunā norādīja uz šīs institūcijas auglīgo sadarbību ar Pontifikālo kristiešu vienotības veicināšanas padomi. Kopīgs darbs pie dažādiem kultūras un formācijas projektiem notiek jau vairāk nekā 15 gadu garumā. "Tas ir skaists apliecinājums tam, cik katoļu un pareizticīgo kopīgais darbs ir auglīgs", sacīja pāvests. Sadarbības ietvaros īpaši abu Baznīcu studenti ir pieredzējuši, ka kopīgā ir daudz vairāk nekā atšķirīgā.

Kopīgais darbs ļauj mums labāk atklāt, ka esam brāļi – uzsvēra Svētais tēvs. Jaunieši mūs mudina nepalikt par atšķirību gūstekņiem. Viņi māca iedegt sevī vēlmi soļot kopā, domājot par grūtību pārvarēšanu, kuras vēl ir šķērslis pilnīgai vienotībai. Mums ir jāturpina iet kopā, strādāt kopā, lai mēs atklātu, ka esam brāļi. Ejot soli pa solim uz priekšu, mēs varēsim ar Dieva palīdzību saskatīt Viņa mīlestības klātbūtni, kas mūs vieno aizvien stiprākām saitēm. Šajā kontekstā pāvests vērsās pie klātesošajiem ar kādu aicinājumu:

“[Līdz ar to gribu kopā ar jums lūgt žēlastību staigāt šādi: nevis katram pa savu ceļu, tiecoties pēc saviem mērķiem, it kā otrs būtu tikai kāds, ko dzīve man ir nolikusi līdzās, bet – kā brāļiem, kurus Providence ir savedusi kopā un kuri kopā virzās pie vienīgā Kunga, nesot cits cita nastas, priecājoties cits par cita soļiem.]”

Uzrunas otrajā daļā Francisks pieskārās ģimeņu pastorālajai aprūpei, kas ir ļoti svarīgs sadarbības starp pareizticīgajiem un katoļiem lauks, ko vajadzētu steidzami dedzīgi izkopt. Šajā straujo pārmaiņu laikā kristīgās ģimenes ir spiestas stāties pretī daudziem izaicinājumiem. Lai gan ģeogrāfiskā un kultūras vide, kādā tās atrodas, ir atšķirīga, tomēr izaicinājumi ir līdzīgi. "Un mēs esam aicināti būt tām līdzās", sacīja pāvests, "palīdzēt ģimenēm no jauna atklāt laulības dāvanu un to, cik skaisti ir sargāt mīlestību, kas ik dienas atjaunojas, pacietīgi un no sirds daloties vienam ar otru, un pateicoties lūgšanas maigajam spēkam. Mēs esam aicināti būt līdzās arī tur, kur ģimenes dzīve nav tik tuvu evaņģēliskā ideāla pilnībai un kur tajā pietrūkst miera un prieka".

Francisks apliecināja, ka kopīgiem spēkiem, respektējot viens otra garīgās tradīcijas, varam dažādos kontekstos, gan vietējā, gan starptautiskā līmenī, aktīvi darboties un attīstīt tās darbības un priekšlikumus, kas attiecas un ģimenēm un ģimeniskajām vērtībām.

25 februāris 2019, 14:39