Meklēt

Lūgšana "Kunga eņģelis" Lūgšana "Kunga eņģelis" 

Pāvests mūs aicina pilnīgi uzticēties Dievam un piedot saviem līdzcilvēkiem

Paļāvība uz Dievu palīdz mums pieņemt dzīves grūtos brīžus un izmantot tos kā izdevību, lai augtu ticībā un veidotu jaunas attiecības ar līdzcilvēkiem – sacīja pāvests, 26. decembrī uzrunājot uz lūgšanu "Kunga eņģelis" sapulcējušos ticīgos. Mocekļa Stefana svētkos uz tikšanos ar Francisku Svētā Pētera laukumā ieradās vairāki tūkstoši svētceļnieku.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Svētais tēvs atgādināja, ka šodien turpina skanēt brīnišķīgā vēsts, ka mums ir dzimis Kristus, kurš nes pasaulei mieru. Mūsu sirdīs joprojām valda Ziemassvētku prieks. Šajā līksmes atmosfērā svinam diakona un pirmā mocekļa sv. Stefana liturģiskos svētkus.

Mums varētu likties dīvaini, ka uzreiz pēc Kristus dzimšanas svētkiem Baznīca piemin Stefana moceklību. Šie divi notikumi varētu likties esam pretrunā. Taču tas tā nav, tāpēc ka Bērns Jēzus ir par cilvēku tapušais Dieva Dēls, kurš izglābs cilvēci, mirstot pie krusta – skaidroja pāvests. Tagad mēs Viņu kontemplējam ietītu autiņos un gulošu silītē, bet pēc nāves pie krusta Viņš atkal tiks ietīts audeklā un noguldīts kapā.

“[Sv. Stefans bija pirmais, kurš sekoja dievišķā Mācītāja pēdās, pieņemot moceklību. Viņš nomira kā Jēzus, atdodot savu dzīvību Dievam un piedodot saviem vajātājiem. Brīdī, kad viņu nomētāja ar akmeņiem, viņš lūdzās: 'Kungs Jēzu, pieņem manu garu' (Apd 7, 59). Šie vārdi ļoti līdzinās tiem, ko Jēzus izteica, atrazdamies pie krusta: 'Tēvs, Tavās rokās es atdodu savu garu' (Lk 23, 46).]”

Uzrunā Francisks pievērsa uzmanību divām Stefana attieksmēm – paļāvīgai sevis atdevei Dievam un piedošanai vajātājiem. Stefans rīkojās tāpat, kā rīkojās Jēzus. Stefana rīcība ir katram no mums adresēts aicinājums ar ticību pieņemt no Kunga rokām visu, ko dzīve mums sniedz – gan to, kas ir pozitīvs, gan arī to, kas ir negatīvs. Mūsu dzīvi iezīmē ne tikai priecīgie notikumi, bet arī grūtības un apjukums – atzina pāvests, uzsverot, ka paļāvīga uzticēšanās Dievam palīdz mums pieņemt grūtību brīžus un izmantot tos kā augšanas ticībā un jaunu attiecību ar citiem veidošanas izdevību. Runa ir par to, lai mēs pilnīgi ieliktu sevi Dieva rokās, zinot, ka Viņš ir Tēvs, kurš ir bezgala labs pret saviem bērniem.

Tātad, pirmkārt, Stefans paļāvīgi uzticējās Dievam, un otrkārt, viņš, tāpat kā Jēzus, piedeva saviem vajātājiem. Viņš tos nenolādēja, bet lūdzās par viņiem (sal. Apd 7, 60). Mēs esam aicināti mācīties no viņa vienmēr piedot – uzsvēra pāvests.

“[Piedošana paplašina sirdi, pamudina dalīties un ienes mūsu sirdī dziļu mieru.]”

Pirmais moceklis Stefans parāda, kāds ceļš mums ir ejams, veidojot savstarpējās attiecības ģimenē, skolā, darbā, draudzē un dažādās kopienās. Piedošanas un žēlsirdības loģika vienmēr uzvar un paver cerības apvāršņus.

“[Taču piedošanu mums pienākas izkopt ar lūgšanu, kas ļauj mums dzīvot ar Jēzum pievērstu skatienu.]”

Stefans spēja piedot saviem slepkavām tāpēc, ka, būdams Svētā Gara pilns, cieši raudzījās uz debesīm un dzīvoja ar uz Dievu atvērtām acīm. Lūgšanā viņš saņēma spēku izciest moceklību.

Noslēgumā Francisks atgādināja, ka mums ir neatlaidīgi jālūdz Svēto Garu, lai Viņš izlej pār mums spēka dāvanu, dziedina mūs un atbrīvo mūs no mūsu bailēm, vājībām un trauslumiem. Svētais tēvs aicināja lūgt Vissvētākās Jaunavas Marijas un sv. Stefana aizbildniecību, lai viņi palīdz mums vienmēr uzticēties Dievam (īpaši grūtību brīžos) un atbalsta mūsu apņemšanos būt par cilvēkiem, kuri ir spējīgi piedot.

Pēc lūgšanas "Kunga eņģelis" pāvests vēlēja, lai mēs, kontemplējot Bērnu Jēzu, kuram līdzās atrodas Marija un Jāzeps, kļūtu brālīgāki un prastu dalīties ar citiem ģimenē un savās kopienās.

Svētais tēvs apliecināja, ka šajās dienās ir saņēmis no cilvēkiem visā pasaulē daudzus apsveikumus. Viņš atzina, ka tā kā nevar katram atbildēt, tad šodien visiem sirsnīgi pateicās gan par laba vēlējumiem, gan arī par lūgšanām.

26 decembris 2018, 13:56