Meklēt

201-06-23 Emouna Fraternite Alumni 201-06-23 Emouna Fraternite Alumni 

Svētais tēvs pieņem audiencē starpreliģisku brālību no Francijas

Sestdien pāvests tikās ar Emouna brālības audzēkņu (Emouna Fraternitè Alumni) apvienības pārstāvjiem no Francijas. Brālība ir nodibināta pēc Parīzes Politisko studiju institūta ierosinājuma, un tajā piedalās Francijā esošo reliģiju pārstāvji. Apvienības mērķis ir stiprināt brālīguma attiecības starp dažādu reliģiju ticīgajiem, padziļinot savstarpējās zināšanas citam par citu.

Inese Šteinerte - Vatikāns

“Studiju gaitā jūs liecināt par iespēju dzīvot veselīga plurālisma garā, kas ciena katra atšķirības un vērtības,” teica pāvests, uzrunājot viesus. Apvienības locekļi – dažādo reliģiju pārstāvji, liecina arī par atvērtības garu, par reliģiju spēju piedalīties publiskajās debatēs sekularizētā pasaulē. Bez tam, pateicoties savā starpā nodibinātajām brālīguma attiecībām, viņi liecina par to, ka dialogs starp dažādu reliģiju ticīgajiem ir nepieciešamais apstāklis, lai pasaulē valdītu miers. Pāvests iedrošināja uzcītīgi iet iesākto gājumu, savienojot trīs galvenos dialoga elementus: pienākumu pret savu identitāti, drosmi atvērties pret citu un nodomu atklātību.

Pāvests atzīmēja, ka nav iespējams dzīvot patiesa brālīguma garā, ja nav atvērtības pret citiem. “Šāds brālīgums nemeklē samierinošu sinkrētismu, bet, tieši pretēji, tas vienmēr tiecas pēc bagātināšanās, satiekot atšķirīgo, pēc viņa izprašanas, lai to vairāk respektētu, jo katra labums slēpjas visu labumā,” teica Francisks. Viņš aicināja likt pieaugt tikšanās un dialoga kultūrai, veicināt mieru un sargāt katras cilvēka dzīvības sakralitāti pret jebkādu fiziskās, sociālās, indoktrinējošas, vai psiholoģiskās vardarbības formu. Pamudinot lūgties citam par citu, pāvests lūdza Dievam miera dāvanu pār katru no Emouna brālības locekļiem, lai Dievs palīdz kā brāļiem iet pa satikšanās, dialoga un saskanīguma ceļu sadarbības un draudzības garā.

23 jūnijs 2018, 14:55