Meklēt

Vatican News
Pāvests tiekas ar ģimenēm Meksikā (2016. gada 15. februāris) Pāvests tiekas ar ģimenēm Meksikā (2016. gada 15. februāris) 

Pāvests piešķir atlaidas sakarā ar Pasaules Ģimeņu tikšanos

Saistībā ar 9. Pasaules Ģimeņu tikšanos, kas no 21. līdz 26. augustam notiks Īrijas galvaspilsētā Dublinā, pāvests Francisks piešķir ticīgajiem atlaidas. Pirmdien, 21. maijā, Apustuliskā Penitenciārija izdotajā dekrētā tiek skaidroti nosacījumi, kas jāņem vērā, lai tās saņemtu.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Lai uzmanības centrā būtu Evaņģēlija prieks, Pasaules Ģimeņu saietam tika izvēlēts temats: "Ģimenes Evaņģēlijs: prieks pasaulei". Tieši Evaņģēlijs ir neizsmeļamais dzīvības avots ģimenei. Lai ticīgie pēc iespējas labāk garīgi sagatavotos dalības ņemšanai saietā un, nožēlojuši grēkus un mīlestības pamudināti, veltītu sevi ģimenes svētdarīšanai un sekotu Svētās Ģimenes paraugam, pāvests Francisks labprāt piešķir viņiem atlaidu dāvanu – teikts dekrētā.

Dokumentā lasām, ka pilnas atlaidas varēs saņemt ticīgie, kuri būs izpildījuši ierastos nosacījumus (bijuši pie grēksūdzes, pieņēmuši Svēto Komūniju un lūgušies Svētā tēva nodomā) un, būdami iekšēji brīvi no jebkādas piesaistīšanās grēkam, dievbijīgi piedalīsies kādā no 9. Pasaules Ģimeņu saieta dievkalpojumiem, kā arī – šīs tikšanās noslēguma svinībās.

Pilnas atlaidas saņems arī tie, kuri nevarēs piedalīties šajā pasākumā, taču, izpildījuši visus minētos nosacījumus, būs garīgi vienoti ar Pasaules Ģimeņu tikšanās dalībniekiem Dublinā un savā ģimenē, piesaucot Dievišķo Žēlsirdību, skaitīs – sevišķi brīžos, kad pāvesta teikto pārraidīs televīzija un radio – "Tēvs mūsu", "Credo" un citas lūgšanas šīs tikšanās mērķu īstenošanai. Turpretī daļējas atlaidas varēs saņemt tie ticīgie, kuri norādītajā laikā lūgsies par ģimeņu labumu.

Baznīcā lietotais vārds "atlaidas" un ar tām saistītais jautājums dažam labam var šķist kā kaut kas vecmodīgs. Taču, īstenībā, arī mūsdienās tas ir aizvien ļoti svarīgs un aktuāls temats. Atgādināsim, ka, saskaņā ar Katoliskās Baznīcas katehisma mācību, „atlaida ir laicīgā soda atlaišana Dieva priekšā par grēkiem, kuru vaina jau ir izdzēsta. Atlaidu doktrīna un prakse Baznīcā ir cieši saistīta ar Gandarīšanas sakramenta iedarbīgumu” (1471).

Lai izprastu jautājuma būtību, jāņem vērā, ka grēkam ir dubultas sekas. No vienas puses, ja mēs smagi grēkojam, tad saraujam vienotību ar Dievu un pazaudējam mūžīgo dzīvi. Šī debesu valstības zaudēšana ir „mūžīgais sods” par grēku. No otras puses, ikviens vismazākais grēks rada mūsu sirdī neveselīgu piesaistīšanos radībām. Līdz ar to ir nepieciešama šķīstīšanās vai nu šajā pasaulē vai mūžībā (šķīstītavā). Šķīstīšana atbrīvo mūs no „laicīgā soda” par grēku (sal. 1472).

Katehisms atgādina, ka minētie soda veidi nav nekāda atriebība no Dieva puses, bet gan no paša grēka izrietošas sekas. No mūžīgā soda atbrīvojamies, saņemot grēku piedošanu Izlīgšanas sakramentā un, tādējādi, atjaunojot draudzības saikni ar Dievu, bet laicīgais sods paliek spēkā. Ja, piemēram, nodarām tuvākajam kādu materiālo zaudējumu, piedošanu saņemsim, bet zaudējumu pienāksies atlīdzināt. Līdzīgi ir ar laicīgo sodu. No tā varam atbrīvoties, saņemot Baznīcas piešķirtās atlaidas, lūdzoties un veicot gandarīšanas un mīlestības darbus (sal. 1473-1479). Īstenībā, jautājums par atlaidām ir aicinājums nemitīgi šķīstīties, raudzīties uz Dievu kā mīlošu Tēvu un ierādīt Viņam pirmo vietu savā dzīvē.

Atgriežoties pie 9. Pasaules Ģimeņu tikšanās, jāatgādina, ka tajā piedalīsies arī pāvests. Viņš apmeklēs Īriju 25. un 26. augustā. Šādas tikšanās tiek rīkotas katru trešo gadu. Iepriekšējā ar Franciska piedalīšanos notika 2015. gadā Filadelfijā, ASV. Dalībai Pasaules Ģimeņu saietā Īrijā līdz šim brīdim ir pieteikušies aptuveni 22 tk. cilvēku no 103 valstīm. 28% no reģistrētajiem dalībniekiem ir jaunieši vecumā līdz 18 gadiem. Aptuveni 3500 brīvprātīgo šobrīd iziet formāciju, tūkstošiem cilvēku iesūta savus lūgšanu nodomus, simtiem klauzūras klosteru kopienas visā pasaulē apsolījušas lūgties par tikšanās dalībniekiem, bet 9. Pasaules Ģimeņu tikšanās ikona turpina savu ceļojumu pa visām Īrijas diecēzēm.

22 maijs 2018, 16:44