Meklēt

Pāvests lūdzas par tiem, kam nav darba

Pirmdienas, 11. maija, rītā, iesākot Euharistijas svinības, pāvests aicināja lūgties par tiem, kuri šajā laikā pazaudēja darbu, bet homīlijā viņš norādīja, ka Svētais Gars palīdz mums pieaugt ticības izpratnē.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Francisks arī atgādināja, ka ir pagājuši 75. gadi kopš Termoli katedrāles kriptā tika atrasta svētā Timoteja miesa. Tas notika restaurācijas darbu laikā 1945. gadā.

Svētā Timoteja miesas atrašanas svētkos vienosimies ar Termoli ticīgajiem. Šajās dienās daudzi cilvēki pazaudēja darbu, netika atkal pieņemti darbā, strādā nelegāli… Lūgsimies par šiem mūsu brāļiem un māsām, kas cieš no darba trūkuma.

Homīlijā pāvests komentēja Jēzus vārdus: “Kas mani mīl, tas pildīs manus vārdus, un mans Tēvs viņu mīlēs, un mēs nāksim pie viņa un viņā iemājosim. Kas mani nemīl, tas manus vārdus nepilda. Bet vārdi, kurus jūs dzirdat, nav mani, bet gan Tēva, kas mani ir sūtījis. To Es jums sacīju, uzturēdamies pie jums. Bet Iepriecinātājs – Svētais Gars, ko Tēvs atsūtīs manā vārdā, – jums iemācīs visu un atgādinās jums visu, ko Es jums sacīju (Jņ 14, 21-26).

Francisks paskaidroja, ka Jēzus apsola mācekļiem Svēto Garu, kurš būs ar viņiem un pavadīs viņus dzīvē. Svētais Gars tiek saukts par Paraklētu, tas ir, par to, kurš mūs atbalsta, pavada, lai mēs nekristu, palīdz būt stipriem un noturīgiem. Kungs mums apsolīja šo atbalstu.

Evaņģēlijā lasām, ka Svētais Gars mums “iemācīs” un “atgādinās”. Viņš māca mums ticības noslēpumu, palīdz to izprast, atklāj Jēzus mācību un palīdz mums padziļināt savu ticību, pieaugt tās izpratnē. Ticība nav kaut kas statisks – atgādināja pāvests. Doktrīna nav kaut kas statisks. Tā visu laiku attīstās, un Svētais Gars rūpējas, lai tanī neieviestos maldi. Svētais Gars arī atgādina visu, ko mācīja Jēzus. Viņš uztur mūs nomodā, palīdzot mums turēties pie Kunga, un atgādina arī mūsu dzīves notikumus – brīdi, kad satikām Kungu vai kad no Viņa attālinājāmies. Svētais Gars palīdz man paturēt prātā, ka, neraugoties uz manām kļūdām, Kungs mani vada ar savu klātbūtni un mīl.

Viņš mani vada un palīdz izšķirties, kā rīkoties. Viņš palīdz pieņemt lēmumus, rāda, kāds ir pareizais un kāds maldu ceļš. Viņš palīdz arī sīku ikdienas lēmumu pieņemšanā. Francisks pauda pārliecību, ka, ja mēs lūgsim Svētā Gara gaismu, tad Viņš mums palīdzēs pieņemt pareizos lēmumus, vai tie būtu svarīgi vai mazāk svarīgi lēmumi. Svētais Gars ir Dieva Dāvana. Gars patiešām ir Dāvana, ko mēs saņēmām jau Kristībā – uzsvēra pāvests, aicinot lūgties, lai Kungs mums palīdz to nosargāt.

11 maijs 2020, 10:52
Lasīt visu >