Meklēt

Lai Dievs mūs sargā no garīgā pasaulīguma, kas samaitā Baznīcu

16. maija rīta Svētajā Misē no Vatikāna viesu nama kapelas pāvests savās domās un lūgšanā pievērsās tiem, kuri šajā pandēmijas laikā apbedī mirušos, riskējot paši ar savu dzīvību. Homīilijā viņš runāja par pasaulīgo garu, “garīgo pasaulīgumu”. Tā ir "gaistoša kultūra”, kurai ir sveša uzticība, kura necieš krustu un grib iznīcināt Baznīcu. Pasaulīgumu var uzveikt tikai ar ticību uz augšāmcēlušos Kristu.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Lieldienu piektās nedēļas sestdienas dievkalpojuma sākumā Francisks sacīja:

Šodien lūgsimies par cilvēkiem, kuri šajā pandēmijas laikā apbedī mirušos. Tas ir viens no žēlsirdības darbiem, un tā, protams, nav patīkama lieta. Lūgsimies par šiem cilvēkiem, kuri pakļauj sevi inficēšanās riskam un apdraud arī savu dzīvību.

Šodienas Evaņģēlijā (sal. Jņ 15, 18-21) Jēzus saka šādus vārdus: “Ja pasaule jūs ienīst, tad ziniet, ka tā pirms jums ienīda mani. Ja jūs būtu no pasaules, pasaule savējos mīlētu. Bet, tā kā jūs neesat no pasaules, jo Es jūs esmu izraudzījies sev, tādēļ pasaule jūs ienīst.” Jēzus daudzreiz runā par pasauli, par naidu pret Viņu un Viņa mācekļiem, un lūdzas, lai Tēvs pasargā mācekļus no pasaules gara.

Šajā sakarā pāvests jautāja: “Kāds ir pasaules gars? Kas ir šis pasaulīgums, [šis gars], kas ir spējīgs uz naidu, kas ir gatavs iznīcināt Jēzu un Viņa mācekļus, samaitāt viņus un samaitāt Baznīcu?” Runa ir par dzīves stila piedāvājumu, par gaistošu, pārejošu “kultūru”, par izrādīšanos, par “maskām”, par kultūru, kas šodienai saka “jā”, bet rītdienai “nē”, un otrādi.

“Runa ir par virspusējām vērtībām, par kultūru, kurai ir sveša uzticība.”

Tā mainās līdzi apstākļiem, visu noliedz. Tā ir pasaulīgā kultūra. Un Jēzus lūdzas, lai Tēvs mūs pasargā no šīs pasaulīgās kultūras. Tā ir kultūra, kas saucas “lieto un izmet”. Arī daudzi, kuri dēvē sevi par kristiešiem, dzīvo saskaņā ar šo kultūru.

Francisks paskaidroja, ka šai kultūrai ir dziļas saknes un tā ir kā hameleoni. Tā mainās, vadoties pēc apstākļiem. Taču būtība paliek tā pati. Runa ir par dzīves stilu, kas iespiežas visur, arī Baznīcā. Tiek mēģināts visu grimēt, visur likt “maskas”. Pasaulīgais gars necieš vienu lietu – Krustu. Tāpēc vienīgais līdzeklis pret šo pasaulīgo garu ir “Krusta skandāls”, Kristus nāve un augšāmcelšanās. Kristus par mums nomira un augšāmcēlās. Svētais apustulis Jānis saka, ka mēs varam uzvarēt pasauli ar savu ticību.

“Mūsu vienīgā uzvara ir ticība uz Jēzu.”

Pāvests piebilda, ka tas nenozīmē, ka mums būtu jābūt fanātiskiem, ka būtu jāpārtrauc ar visiem dialogs. Tas nozīmē, ka mēs varam uzvarēt pasaulīgo garu ar savu ticību, ar šo “Krusta skandālu”. Noslēgumā Francisks aicināja šajās Lieldienu laika pēdējās dienās lūgties uz Svēto Garu, lai mēs prastu atšķirt pasaulīgumu no Evaņģēlija patiesības un neļautu sevi piemānīt.

16 maijs 2020, 11:12
Lasīt visu >