Paieška

Šv. Petras Šv. Petras 

„Romos vyskupas“. Ekumeninio dialogo apie popiežiaus tarnystę apžvalga

„Romos vyskupas“ – taip vadinasi Krikščionių vienybės skatinimo dikasterijos parengtas dokumentas, kuriame apžvelgiamas ekumeninis dialogas dėl popiežiaus vaidmens ir Petro primato vykdymo. Dokumentas ketvirtadienį, birželio 13 d., buvo pristatytas Vatikano spaudos salėje.

Tai beveik pusantro šimto puslapių dokumentas, apibendrinantis per pastaruosius kelis dešimtmečius vykusį ekumeninį dialogą popiežiaus vaidmens tema, prasidėjusį jau per Antrąjį Vatikano susirinkimą ir ypač po to, kai popiežius Jonas Paulius II 1995 m. paskelbtoje enciklikoje Ut unum sint paragino visas krikščionių Bažnyčias kalbėtis apie galimus joms priimtinus Petro tarnystės vykdymo būdus.

Dokumentą parengusios Krikščionių vienybės skatinimo dikasterijos prefektas kardinolas Kurtas Kochas Vatikano radijui duotame interviu sakė, kad Petro primato klausimas buvo ir tebėra vienas sunkiausiai sprendžiamų ekumeninio dialogo klausimų. Kardinolas priminė, jog popiežius Paulius VI 1967 m. yra pasakęs, kad pats popiežius tam tikra prasme yra didžiausia kliūtis ekumenizmo kelyje. Tačiau apžvelgdami pastarųjų dešimtmečių ekumeninio dialogo dokumentus matome, kad primato Bažnyčioje ir Romos vyskupo tarnystės klausimas yra laikomas ne tik problema, bet ir galimybe bendrai apmąstyti Bažnyčios prigimtį ir jos misiją pasaulyje. Pasak kardinolo, mūsų globalizuotame pasaulyje vis labiau jaučiamas vienybės tarnystės visuotiniu lygmeniu poreikis. Reikia tik susitarti, kaip ši tarnystė turėtų būti vykdoma.

Praeityje Petro tarnystės vykdymo būdai keitėsi priklausomai nuo istorinių aplinkybių ir iškylančių naujų iššūkių. Daugumoje ekumeninių susitikimų šiuo klausimu buvo pabrėžiama, kad pirmajame krikščionybės tūkstantmetyje puoselėti bendrystės principai ir galioję modeliai turėtų būti laikomi paradigminiais būsimam krikščionių vienybės atkūrimui. Per pastaruosius dešimtmečius vykusiuose ekumeniniuose dialoguose buvo sutariama, kad tam tikri pirmojo tūkstantmečio kriterijai turėtų būti laikomi atskaitos taškais ir įkvėpimo šaltiniais visuotinai pripažintai vienybės tarnystei vykdyti. Antra vertus, sakė kardinolas, nors pirmasis tūkstantmetis yra labai svarbus, negalima įsivaizduoti, kad tais laikais galiojusius modelius galima paprasčiausiai perkelti į dabartį. Nereikia užmiršti, kad sutarimas dėl Petro įpėdinio vaidmens turėtų tarnauti mūsų laikų krikščionims, kad jis turėtų reaguoti į šiuolaikinius iššūkius. Kiekvienu atveju sutariama, kad atnaujintas Petro primatas turi būti grindžiamas tarnyste, diakonija.

Vatikano radijui duotame interviu pristatydamas naują dokumentą kardinolas Kurtas Kochas sakė, kad kai kuriuose dialoguose Petro įpėdinio visuotinio vaidmens klausimu buvo siūloma aiškiau atskirti skirtingus Romos vyskupo tarnystės aspektus – tai, kas yra jo patriarchalinė tarnystė Vakarų Bažnyčioje, ir tai, kas yra vienybės tarnystė Rytų ir Vakarų Bažnyčioms. Taip pat reikėtų patikslinti skirtumą tarp popiežiaus kaip Romos vyskupo tarnystės ir jo kaip valstybės vadovo funkcijos.

Vienas svarbiųjų dokumente minimų ekumeninio dialogo klausimų yra susijęs su Romos vyskupo neklystamumu, kai jis kalba ex cathedra. Kai kuriuose dialoguose stengtasi aiškintis Pirmojo Vatikano susirinkimo mokymą atsižvelgiant į jo istorinį kontekstą. Kadangi jo dogmines formuluotes nemaža dalimi lėmė istorinės aplinkybės, per ekumeninius susitikimus kitų Bažnyčių atstovai siūlė Katalikų Bažnyčiai ieškoti naujų apibrėžimų ir naujo žodyno, kurie, būdami ištikimi pradinei intencijai, būtų labiau integruoti į bendrystės ekleziologiją ir labiau pritaikyti prie dabartinio kultūrinio ir ekumeninio konteksto. Tad šiuo atveju kalbama apie Pirmojo Vatikano Susirinkimo mokymo naują recepciją ar net performulavimą. Aišku, galima į šį klausimą pažiūrėti ir kaip į siūlymą Pirmojo Vatikano susirinkimo mokymą suvokti Antrojo Vatikano susirinkimo šviesoje.

Galiausiai ekumeninio dialogo popiežiaus tarnystės klausimu apžvalga baigiama pasiūlymu „Primato vykdymo XXI amžiuje link“, kuriame įvardijami svarbiausi įvairiuose atsiliepimuose ir dialoguose kelti siūlymai, kaip atnaujinti Romos vyskupo vienybės tarnystės vykdymą. Kardinolas Kurtas Kochas sakė, kad jo vadovaujama Krikščionių vienybės skatinimo dikasterija tikisi, kad ekumeniniame dialoge su Katalikų Bažnyčia dalyvaujančios kitos Bažnyčios ir krikščionių bendruomenės pateiks savo nuomones apie šį dokumentą. Katalikų Bažnyčia tikisi, kad diskusija dėl Romos vyskupo vienybės tarnystės vykdymo bus vaisingai tęsiama. (jm / Vatican News)

>> Krikščionių vienybės skatinimo dikasterijos dokumentas „Romos vyskupas“ (anglų kalba)

2024 birželio 13, 12:12