Paieška

Giuseppe Beotti Giuseppe Beotti 

Nacių nužudytas kunigas pripažintas kankiniu

1944 m. Italijoje nacistų nužudytas kunigas Giuseppe Beotti bus skelbiamas palaimintuoju. Jis šeštadienį Vatikane paskelbtu dekretu pripažintas Bažnyčios kankiniu.

Naciams okupavus Italiją, iš Piačenzos vyskupijos kilęs 32 m. kun. G. Belotti (1912–1944) dirbo nuošalioje Sidolo parapijoje, Bardžio municipalitete. Jis parapijos namų duris svetingai atversdavo visokiems nuo karo bėgantiems žmonėms, įskaitant karius ir kalinius, kurį laiką globojo apie 100 žydų.

Vokiečiai, keršydami už mūšiuose žuvusius karius, nusiaubė apylinkės gyvenvietes. Anksčiau Italijos fašistų valdžios suimtas ir tardytas dvasininkas žinojo apie pavojų gyvybei, tačiau nutarė pasilikti kaime kartu su jo globojamais kitu kunigu ir seminaristu. Liepos 20 d. naciai areštavo kunigus G. Beotti ir F. Delnevo, taip pat klieriką I. Subacchi ir tą pačią dieną juos sušaudė.

Pripažinus Dievo tarno kun. G. Beotti kankinystę, jis bus skelbiamas palaimintuoju. Kartu sušaudyti asmenys nebuvo įtraukti į jo kanoninę bylą, nes trūko garso apie jų šventumą ir kankinystę.

Popiežius nurodė Šventųjų skelbimo dikasterijos prefektui paskelbti dekretą dėl G. Beotti kankinystės ir kitus dekretus, patvirtinančius aštuonių kandidatų į palaimintuosius – moterų ir vyrų, pašvęstųjų ir pasauliečių – krikščioniškas dorybes. (SAK / Vatican News)

2023 gegužės 20, 14:48