Paieška

DSC01066.jpg

Kristaus šviesa Visuotiniame Susirinkime – nuo Jono XXIII iki Pranciškaus

Ar jūs – Romos katalikų Bažnyčios vaikai – jaučiatės kaip tikri atstovai šios Bažnyčios, kurią Apvaizda pašaukė skleisti Kristaus tiesą ir taiką?

Prieš šešis dešimtmečius Visuotinį Bažnyčios susirinkimą pradėjęs popiežius Jonas XXIII tokį klausimą uždavė žmonėms, istorinės dienos vakarą spontaniškai susirinkusiems į Šv. Petro aikštę. Dauguma jų buvo Romos vyskupijos tikintieji. Popiežius tą vakarą jiems dėkojo už žiburių spektaklį – žmonės atėjo į Šv. Petro aikštę su žvakėmis ir deglais.

Dėkodamas jiems popiežius improvizuotame sveikinime pasidžiaugė, kad šioje aikštėje atstovaujama visam pasauliui. Net mėnulis atskubėjo pamatyti šio spektaklio, sakė popiežius Jonas XXIII, rodydamas į danguje švietusį Žemės palydovą. Jis kalbėjo apie visuotinę brolybę, kvietė „priimti tai, kas vienija, ir atsisakyti to, kas galėtų apsunkinti“.

„Esame broliai! Virš mūsų šviečianti šviesa, – tęsė popiežius, kalbėdamas ne tik apie virš Romos tą vakarą šviečiantį mėnulį – kuri apšviečia ir mūsų širdis, mūsų sąžinę, yra Kristaus, kuris per savo malonę tikrai viliasi užvaldyti visų sielas, šviesa.“

Iškilmingas Vatikano II Susirinkimo pradžios Mišias, kuriose dalyvavo iš viso 2449 vyskupai, popiežius Jonas XXIII pavadino spektakliu, kurio net Šv. Petro bazilika iki tol nebuvo mačiusi.

„Priklausome epochai, kur esame atidūs balsams iš aukštybių, trokštame ištikimai laikytis palaimintojo Kristaus nurodymų mums“.

„Šiandien pradedame naujus metus. Prasideda Susirinkimas, nežinome, kada jis baigsis. Gal nespėsime išsikalbėti ir gražiai susitarti. Tada reikės kito tokio susitikimo... Tačiau, jei tokie susitikimai gali paguosti mūsų sielas, šeimas, Romos miestą ir visą pasaulį, tada tevyksta ir kiti tokie susitikimai – jų lauksime tarsi palaiminimo.“

Taip pat šį antradienį, Visuotinio Susirinkimo sukakties Mišių proga, surengta simbolinė procesija, primenanti įvykius Vatikane prieš 60 metų. Kaip anuomet, ilga vyskupų ir kunigų procesija ėjo į Šv. Petro baziliką prieš Mišias, kurioms vadovavo popiežius Pranciškus, o pasauliečių procesija po Mišių išėjo į Šv. Petro aikštę. Tikintieji ėjo nešini liepsnojančiais deglais ir žvakėmis, kaip ir prieš šešis dešimtmečius. Prieš procesijos būdu einant į Šv. Petro aikštę popiežius Pranciškus suteikė siuntimą pasauliečiams, kad jie gyvai tęstų Susirinkimo mokymo įgyvendinimą.

Vatikano II Susirinkimo sukakties proga Šventojo Sosto Komunikacijos dikasterijos redakcijų direktorius Andrea Tornielli patikino, kad „dabartinio Romos vyskupo mokyme atsispindi tai, ką 1963 metų spalio 11 dieną pasakė popiežius šv. Jonas, kuris kvietė „liudyti Bažnyčią, kuri yra kaip visus mylinti motina – gera, kantri, kupina gailestingumo, savo artumu ir švelnumu palydinti nusivylusius ir stokojančius; Bažnyčia, kuri ne savimi pasitiki, ne siekia pasaulietiškos valdžios ar matomumo medijose, o nuolankiai seka savo Viešpačiu, pasitikėdama tik juo“. (SAK / Vatican News) 

2022 spalio 11, 18:31