Paieška

Šv. Petro bazilika Šv. Petro bazilika 

Birželio 5 d. įsigaliojo nauja Romos kurijos konstitucija

Sekminių iškilmės dieną, birželio 5-ąją, pradėjo galioti šių metų kovo 19 d. popiežiaus Pranciškaus paskelbta apaštališkoji konstitucija „Praedicate Evangelium“, naujai apibrėžianti Romos kurijos, tai yra centrinių Katalikų Bažnyčios institucijų, struktūrą ir kompetencijas.

Konstitucijos įsigaliojimu užbaigiamas Romos kurijos pertvarkymo procesas prasidėjo jau pirmaisiais Pranciškaus pontifikato metais. Tuoj pat po išrinkimo popiežius Pranciškus įkūrė devynių kardinolų patarėjų tarybą ir nurodė, kad pagrindinis jos tikslas bus sukurti naują Romos kurijos konstituciją, kuri pakeis iki tol galiojusią 1988 m. Jono Pauliaus II paskelbtą konstituciją „Pastor Bonus“.

Pirmasis reformos rezultatas buvo 2014 m. įkurti Ekonomikos taryba ir Ekonomikos sekretoriatas, kurie perėmė visų ekonominių ir administracinių reikalų tvarkymą. Buvo taip pat įkurta auditoriaus institucija, atsakinga už visų Šventojo Sosto ir Vatikano valstybės institucijų išlaidų ir administracinės veiklos priežiūrą. 2015 m. buvo įkurtas Komunikacijos sekretoriatas, vėliau pervadintas į Komunikacijos dikasteriją, sujungusią visas iki tol savarankiškai veikusias Šventojo Sosto žiniasklaidos, komunikacijos ir leidybos institucijas. Šios dikasterijos prefektu 2018 m. buvo paskirtas pasaulietis komunikacijos specialistas.

2016 m. buvo įkurta Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterija, kuri vykdo iki tol veikusių trijų popiežiškųjų tarybų funkcijas, visos Bažnyčios mastu koordinuodama žmogaus orumo ir gyvybės apsaugos veiklą, pasauliečių apaštalavimą, jaunimo sielovadą, krikščioniškosios šeimos vizijos skatinimą. Taip pačiais metais buvo įkurta ir Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija, kuri perėmė iki tol nepriklausomai veikusių popiežiškųjų „Cor unum“,  sveikatos apsaugos ir migrantų bei keliaujančiųjų sielovados tarybų, funkcijas.

2017 m. pabaigoje buvo iš dalies pakeista Valstybės sekretoriato struktūra, įkurtas diplomatinio personalo skyrius, atsakingas už diplomatinės tarnybos darbuotojų atranką ir ugdymą. Vėliau iš Valstybės sekretoriato jos žinioje buvęs rinkliavų popiežiaus veiklai remti ir keleto specialių fondų administravimas buvo perduotas už finansinę veiklą atsakingoms institucijoms.

2022 m. vasario mėnesį popiežius pertvarkė Tikėjimo mokymo kongregaciją, įkurdamas du savarankiškus skyrius, atsakingus už tikėjimo paveldo saugojimą ir už dvasininkų nusikaltimų tyrimą.

Visi šie pertvarkymai vyko lygiagrečiai su naujosios konstitucijos rengimu. Kai pagaliau šių metų kovo 19 d. buvo paskelbta apaštališkoji konstitucija „Praedicate Evangelium“, dauguma joje nurodytų dalykų jau prieš tai buvo įgyvendinta, tad Sekminių dieną įsigaliojusi konstitucija įveda tik kelis visiškai naujus institucijų struktūros pakeitimus. Įkuriama Evangelizacijos dikasterija, kurios vadovas yra pats popiežius. Jam talkins du pro-prefektai, kurių vienas bus atsakingas už Bažnyčios misijas, o kitas – už vietines Bažnyčias ir Evangelijos skelbimą tradiciškai krikščioniškoje laicizuotoje aplinkoje. Taip pat įkurta nauja Kultūros dikasterija, kuri vykdys iki šiol savarankiškai veikusių Katalikiško ugdymo kongregacijos ir Popiežiškosios kultūros tarybos funkcijas. Kitos Romos kurijos institucijos, iki šiol kuravusios vyskupų, dvasininkijos, pašvęstojo gyvenimo, ekumenizmo ir tarpreliginio dialogo, liturgijos, šventųjų skelbimo reikalus, ir toliau vykdys tas pačias funkcijas, tačiau bus vadinamos nebe kongregacijomis ir popiežiškosiomis tarybomis, o dikasterijomis.

Popiežius nustatė, kad dvasininkai ir vienuoliai į pareigas Romos kurijoje bus skiriami penkeriems metams. Paskyrimas gali būti pratęsiamas tik dar vienai penkerių metų kadencijai, kad taip būtų užtikrintas didesnis mobilumas ir mainai tarp Romos ir vietinių Bažnyčių. Konstitucijoje taip pat nurodyta, kad kiekvienas tikintysis dėl Krikšto yra misionierius mokinys, todėl visi, ne tik kunigai, bet ir pasauliečiai, ne tik vyrai, bet ir moterys, gali Romos kurijoje eiti pareigas, susijusias su atsakomybe ir vadovavimu. (jm / Vatican News)

Apaštališkosios konstitucijos „Praedicate Evangelium“ tekstas >>

2022 birželio 06, 12:38