Paieška

Popiežius šv.  Paulius VI – Giovanni Battista Montini Popiežius šv. Paulius VI – Giovanni Battista Montini 

Gegužės 29-oji: šv. Paulius VI

Sekmadienį, gegužės 29-ąją, minimas šv. Pauliaus VI, Romos vyskupo ir visuotinės Bažnyčios ganytojo, liturginis minėjimas. Tą pačia dieną sukanka Bažnyčiai susirinkimo dvasioje vadovavusio popiežiaus kunigystės šventimų 102-osios metinės.

Bažnyčios palaimintieji ir šventieji paprastai minimi jų mirties dieną, pamaldžiai vadinamą gimimo dangui diena. Paulius VI, 15 metų popiežiavęs, o prieš tai buvęs Milano arkivyskupu ir labai svarbiu Romos kurijos prelatu, mirė 1978 m. birželio 6 d., Kristaus Atsimainymo šventės dieną.

Keletą dienų po mirties su Pauliaus VI testamentu paskelbtos jo „Mintys apie mirtį“, kuriose jis dalijasi įžvalgomis apie savo gyvenimą Kristaus Atsimainymo šviesoje, prisimindamas Evangelijoje minimą nepaprastą šviesą – Kristaus veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa... „Man patiktų štai kas: kad baigdamas gyvenimą būčiau šviesoje“, – parašė Paulius VI.

Pasak Šventųjų skelbimo kongregacijos prefekto kardinolo M. Semeraro, galime būti tikri, kad Paulius VI šiandien yra Kristaus šviesoje. Kardinolas prisiminė Evangelijos pagal Matą pasakojimą, jog apaštalus, buvusius kartu su Kristumi per jo atsimainymą, apsiautė skaistus debesis ir pridūrė, kad dabar šis skaistus debesis apsiautęs ir Bažnyčią ypatingu būdu mylėjusį Paulių VI. „Galiu sakyti, kad ją visuomet mylėjau... tačiau noriu, kad ir Bažnyčia apie tai žinotų“, – parašė šv. Paulius VI tekste, paviešintame po jo mirties.

„Dėkokime Dievui už Bažnyčiai suteiktą Pauliaus VI dovaną ir prašykime šio mylimo šventojo užtarimo, kad augtų mūsų meilė, ištikimybė ir pasiaukojimas Bažnyčiai“, – paragino Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas.

Paulius VI įrašytas į šventųjų sąrašą 2018 metais. Kiek vėliau popiežius Pranciškus, priimdamas Šventosios Dievo tautos prašymą, dekretu perkėlė liturginio minėjimo datą į jo kunigystės šventimų metinių dieną, gegužės 29-ąją. (SAK / Vatican News)

2022 gegužės 28, 11:50