Paieška

Michael Czerny Michael Czerny  

Taika Ukrainoje ir gavėnios pasninkas

Pasninkas yra būdas prisiminti, kad esame gyvi ne vien duona, bet mus maitina ir Dievo žodis. Šiemet popiežius paprašė gavėnios pradžios pasninką susieti su malda už taiką Ukrainoje. Apie tai per Pelenų trečiadienio Mišias Romoje kalbėjo kardinolas Michael Czerny SJ.

Kardinolas M. Czerny, Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos l.e.p. pirmininkas, kreipdamasis į savo dikasterijos darbuotojus, sakė, kad pasninkas taip pat primena, jog Evangelijos maistas mūsų nepasotina, jei nepastebime, kaip engiamos tautos ir vargstantieji alksta ir trokšta teisingumo.

Klausytis Dievo žodžio ir žmonijos šauksmo yra neatskiriami dalykai. Juos atskyrus mūsų tikėjimas „išsikūnytų“ – t. y. pavirstų nekrikščionišku, sakė M. Czerny.

Tuo tarpu pasninkas mus išlaisvina, padaro tarsi lengvesnius. Pasninkas padaro tvarkingais mūsų poreikius ir skatina neapleisti to, kas svarbiausia.

Malda, pasninkas ir išmalda, kuriuos Jėzus nurodė Kalno pamoksle, nėra įrankiai tobulumui siekti, o patarimai, kaip vykdyti dvasines tarpusavio ryšių meno pratybas.

Malda skirta teisingam ryšiui su Dievu atrasti, juo džiaugtis; išmalda – teisingam ryšiui su artimu; pasninkas – teisingam ryšiui su savimi. (SAK / Vatican News)

2022 kovo 03, 13:50