Paieška

Šventasis Raštas Šventasis Raštas 

Popiežius pirmąkart suteiks moterims lektorės ir akolitės tarnystes

Sausio 23 dieną bus trečią kartą švenčiamas Dievo Žodžio sekmadienis, skatinantis didesnį tikinčiųjų dėmesį Šventajam Raštui, o per jį – Dievo ir Kristaus pažinimui. Šia proga Pranciškus keliems tikintiesiems, pabrėžiant jų atsakomybę perduodant tikėjimą ir liturgijoje, suteiks įvairias tarnystes – katecheto, lektoriaus ir akolito. Pirmą kartą – ir moterims.

Reikia pažymėti, kad tiek Dievo Žodžio sekmadienio įsteigimas, tiek lektoriaus ir akolito tarnystės išplėtimas, kad jas galėtų atlikti ir moterys, yra paties popiežiaus Pranciškaus potvarkiai.

2019 metų rugsėjo 30-ąją, per Šventojo Rašto vertėjo ir Bažnyčios mokytojo šv. Jeronimo minėjimą, popiežius Pranciškus paskelbė apaštališkąjį laišką „Aperuit illis“ ir nurodė, kad kasmet visoje Bažnyčioje trečiasis eilinis liturginių metų sekmadienis būtų švenčiamas kaip Dievo Žodžio sekmadienis. Jis skatina dažniau skaityti ir apmąstyti Bibliją, kad ši iš tiesų būtų krikščioniško gyvenimo versmė.

2021 sausio 10 dienos apaštališkuoju laišku „Spiritus Domini“ pakeistas 230-asis Kanonų teisės kodekso straipsnis ir nurodoma, kad ne vien pasauliečiai vyrai, o visi reikalingomis savybėmis pasižymintys pakrikštytieji, tad ir moterys, gali būti priimti į nuolatinę lektoriaus ir akolito tarnystę. Po kelių mėnesių, gegužės 10-ąją, kitu apaštaliniu laišku „Antiquum ministerium“ popiežius įsteigė katecheto tarnystę, skirtą pasauliečiams tikintiesiems, vyrams ir moterims. 2021 gruodžio 3 dieną Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija paskelbė katecheto tarnystės suteikimo apeigas, Kraštų vyskupų konferencijoms išsiuntė laišką, kuriame išsamiau paaiškina kai kuriuos katecheto tarnystės aspektus.

Tad per sausio 23-osios Dievo Žodžio sekmadienio Mišias popiežius pirmą kartą suteiks katecheto tarnystę pagal šias apeigas, taip pat pirmą kartą suteiks lektoriaus ir akolito tarnystę ir moterims.

Tiesa, kad ir iki minėtų popiežiaus Pranciškaus potvarkių vyrai ir moterys, vaikinai ir merginos vadovavo katechezėms, pamaldose skaitė Šventąjį Raštą, patarnavo prie altoriaus. Tačiau Šventojo Tėvo potvarkiais šios tarnystės yra kilstelėtos į aukštesnį pašaukimo realizavimo ir tikėjimo perdavimo, nuolatinio įsipareigojimo ir atsakomybės, dalyvavimo liturginiame gyvenime lygį. Nesunku pastebėti, kaip šių tikintiesiems pasauliečiams, moterims ir vyrams, skirtų tarnysčių įsteigimas dera su popiežiaus Pranciškaus kvietimu visuotinei Bažnyčiai pasukti sinodiškumo keliu, kuriame einama, meldžiamasi ir į Dievo balsą įsiklausoma visiems kartu, ganytojams ir kitiems tikintiesiems, remiantis bendra ir pamatine krikšto malone.

Taip pat galima pasakyti, kad abu šie dalykai – kvietimas sinodiškumui ir naujų tarnysčių įsteigimas – yra ir Vatikano II Susirinkimo vaisiai. Nors praėjo kelios dešimtys metų nuo Susirinkimo pabaigos, kaip mėgsta sakyti istorikai, kuriuos citavo ir pats Pranciškus, esame tik jo įgyvendinimo pusiaukelėje. Vienas iš Susirinkimo raginimų buvo atgaivinti ir išplėsti pasauliečių tikinčiųjų vaidmenį liturginiame gyvenime ar, plačiau žiūrint, Bažnyčios gyvenime. Dėl įvairių istorinių motyvų šie vaidmenys per pastaruosius keletą šimtų metų susiaurėjo, išnyko ar buvo sutelkti dvasininkų rankose, skirtingai nei pirmųjų amžių Bažnyčioje. Nuolatinio diakonato, į kurį gali būti pašaukti ir vedę vyrai, atgaivinimas taip pat yra Susirinkimo vaisius. Galima priminti, kad prieš keletą metų, 2016 m., Vatikane įsteigta Moterų diakonato tyrimo komisija, atnaujinta 2020 metų balandį.

Popiežiškojo naujojo evangelizavimo tarybos komunikate nurodoma, jog sekmadienio Mišiose į lektoriaus ir akolito tarnystę priimtiems vyrams ir moterims bus įteikta Biblija, o katechetams – kryžius, tarnavimo Dievo žodžiui ir tikėjimo perdavimo misijos simboliai.

Lektoriaus tarnystei bus pakviesti, kiekvienas savo vardu, moterys ir vyrai iš Pietų Korėjos, Pakistano, Ganos ir įvairių Italijos regionų. Į Katecheto tarnystę bus priimti du tikintieji iš Peru, du iš Brazilijos, viena moteris iš Ganos ir kita iš Ispanijos, po vieną tikintįjį iš Italijos ir Lenkijos. Deja, dėl pandeminių suvaržymų negalėjo atvykti du tikintieji pasauliečiai iš Kongo Demokratinės Respublikos ir Ugandos.

(Popiežiškosios naujojoje evangelizavimo taryba vėliau patikslino, kad Dievo žodžio sekmadienio Mišiose bus suteiktos lektoriaus ir katecheto tarnystės. Akolito tarnystė šiose apeigose nebus teikiama.)

(RK / Vatican News)

2022 sausio 20, 11:27