Paieška

Nathalie Becquart Nathalie Becquart 

Dvasingumas – esminis sinodiškumo matmuo

Po kiek daugiau nei dviejų mėnesių, spalio 9 ir 10 dienomis, prasidės pasirengimo Sinodui apie sinodiškumą pirmasis etapas. Jį iškilmingai pradės popiežius Pranciškus Vatikane, o po savaitės pasirengimo sinodui procesas prasidės vietinėse Bažnyčiose, t. y. kiekvienoje pasaulio vyskupijoje.

Pastarieji įvykiai pradės pirmąjį iš trijų pasirengimo Vyskupų sinodui Romoje 2023 m. etapų. Sinodo asamblėjos Romoje tema: „Kad Bažnyčia būtų sinodiška: bendrystė, dalyvavimas ir misija“.  

Sinodo sekretoriatas pastarosiomis liepos mėnesio dienomis įsteigė keturias pasirengimo Sinodo darbams komisijas – teologinę, metodologinę, dvasingumo ir komunikacijos. Jau paskirti pirmųjų trijų nariai ir vadovai. Metodologijos komisijos, sudarytos iš dešimties ekspertų –  penkių moterų ir penkių vyrų, koordinatorė yra vienuolė sesuo Nathalie Becquart X.M.C.J, kartu viena iš Vyskupų sinodo sekretoriato vadovų, vasario mėnesį popiežiaus paskirta Sinodo sekretoriato pasekretore. Pokalbyje „Vatican News“ sesuo N. Becquart išsamiau papasakojo apie pasirengimo sinodui darbus.

Pasak vienuolės, komisijos sudarytos visam Sinodo apie sinodiškumą procesui, visose skirtingose šio proceso pakopose, kad visas procesas būtų išgyvenamas ir suprantamas kaip dvasingumo procesas. Šios komisijos vaidmuo, be jokios abejonės, bus sinodiškumo centrinė ašis, nes negali būti sinodo be dvasingumo kelionės. Sinodiškumas ir yra tikra įsiklausymo į Šventąją Dvasią kelionė, pasakė sesuo Nathalie Becquart.

Tai mums primena popiežius Pranciškus, tvirtindamas, kad Sinodo patirtis yra įsiklausymo į Šventąją Dvasią kelionė. Sinodo sekretoriatas per sudarytas komisijas ruošia Sinodą tyrinėdamas tuos bendrus bruožus, kurie suvienija Bažnyčioje esančias dvasines šeimas.

Popiežius, balandžio mėnesį kreipdamasis į Italijos katalikų akcijos delegaciją, be kita ko, patikino, jog „kai kalbame apie sinodiškumą turime tiksliai suprasti, kad kalbame apie sinodišką ėjimą, sinodiškumo patirtį. Tai nereiškia parlamentinio veikimo. Sinodiškumas nėra tiktai problemų, skirtingų visuomenės reiškinių aptarimas. Negali būti sinodiškumo be Dvasios, Dvasia neegzistuoja be maldos“.

Pasak sesers Nathalie Becquart, reikia pradėti nuo skirtingų dvasinių šeimų patirties, nes Bažnyčioje yra daug savo dvasingumą turinčių šeimų. Reikia išanalizuoti būdus, kuriais kiekviena dvasinė šeima save suvokia kaip bendrystę, reikia bendrystėje ištirti sinodiškumo misiją ir atrasti tai, kas bendra. Be jokios abejonės galima tvirtinti, kad nėra sinodiškumo be dvasingumo, nes sinodiškumas į savo centrą iškelia tai, kad einame kartu su Kristumi ir reikia įsiklausyti į Šventąją Dvasią. Todėl dvasingumo matmuo iš pagrindų yra esminis sinodiškumo matmuo, kurį turime vis labiau pagilinti.

Vyskupų Sinodo sekretoriato pasekretorė priminė, kad per visą žmonijos istoriją Šventosios Dvasios veikimas buvo kūrybingas – Bažnyčia turtinga daugelio skirtingų patirčių ir bendruomenių. Beje, po Vatikano antrojo susirinkimo charizmas gimdančios Šventosios Dvasios dvelksmo dėka susikūrė nauji judėjimai, bendruomenės. Kalbant apie būsimą sinodą, visa Dievo tauta, su visais skirtingumais, kviečiama jame dalyvauti. Pirmojo etapo pasitarimai vyks vyskupijų lygmeniu, per vyskupų konferencijas ir pašvęstojo gyvenimo kongregacijas, pasauliečių judėjimus ir pripažintas naujas bažnytines bendruomenes. Pirmasis pasirengimo sinodui apie sinodiškumą etapas vyskupijose prasidės spalio 17 d.

Kaip minėta, įsteigtos keturios komisijos, trijų sąstatas jau sudarytas. Teologijos komisijos, sudarytos iš 26 narių – vyrų ir moterų, dvasininkų, pašvęstųjų ir pasauliečių – koordinatorius t. Luis Martin de Sant Martin, augustinų teologas ir Sinodo sekretoriato pasekretoris, Metodologijos komisijos, sudarytos iš dešimties ekspertų –  penkių moterų ir penkių vyrų – koordinatorė vienuolė sesuo Nathalie Becquart, Ksaveriečių kongregacijos vienuolė ir Sinodo sekretoriato pasektetorė ir Dvasingumo komisija, kurią sudaro penki asmenys – arkivyskupas, trys dvasininkai teologai ir kanonų teisės ekspertė. Komunikacijos komisija bus sudaryta kiek vėliau. (SAK / Vatican News)

2021 liepos 24, 13:35