Paieška

Patris corde Patris corde 

Šv. Juozapo litanija: septynios naujos invokacijos

Popiežius Pranciškus patvirtino Kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos sprendimą papildyti Šv. Juozapo litaniją septyniais naujais kreipiniais.

Kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos vadovai gegužės 1 d., laiške vyskupų konferencijų pirmininkams pristatė naujas invokacijas, kurios yra paimtos iš popiežių šv. Pauliaus VI ir Jono Pauliaus II tekstų, taip pat popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo laiško „Patris corde“, kurio tikslas – „ugdyti meilę šiam didžiam šventajam, kad būtume paskatinti melsti jo užtarimo, sekti jo dorybėmis ir jo uolumu“.

Septyni nauji kreipiniai:

Custos Redemptoris – Atpirkėjo globėjau

Serve Christi – Kristaus tarne

Minister salutis – Išganymo tarne

Fulcimen in difficultatibus – Pagalbininke sunkumuose

Patrone exsulum, afflictorum, pauperum – Tremtinių, kenčiančiųjų, vargstančiųjų globėjau

Kongregacijos sekretorius arkivyskupas Arthur Roche ir pasekretoris t. Corrado Maggioni S.M.M. laiške nurodė, kad vyskupų konferencijos savo nuožiūra gali parengti invokacijų vertimus, nereikia prašyti Šventojo Sosto, kad juos patvirtintų, be to, gali papildyti Šv. Juozapo litaniją ir kitomis invokacijomis, kuriomis šaukiamasi šv. Juozapo užtarimo jų kraštuose.

Šventasis Sostas 1909 metais patvirtino Šv. Juozapo litaniją. Popiežius Pranciškus 2020 m. gruodžio 8 d. paskelbė apaštališkąjį laišką „Patris corde“ minint 150-ąsias metines nuo šv. Juozapo paskelbimo visuotinės Bažnyčios globėju. (SAK / Vatican news)

2021 gegužės 01, 13:54