Paieška

Fabio Fabene Fabio Fabene 

Vyskupų sinodo pasekretoriui – naujos pareigos Vatikane

Vyskupas Fabio Fabene, titulinis Montefiascone vyskupas, paskirtas Šventųjų skelbimo kongregacijos sekretoriumi. Apie popiežius potvarkį paskelbta pirmadienį, sausio 18 d.

61 metų vyskupas Fabio Fabene gimė Romoje, 1984 m. įšventintas Montefiascone vyskupijos, nuo 1986 metų inkorporuotos į Viterbo vyskupiją, kunigu. Baigęs kanonų teisės studijas Laterano univeristete, dirbo Montefiascone parapijoje ir dėstė teisę Viterbo teologijos fakultete. Nuo 1998 m. tarnavo Šventojo Sosto Vyskupų kongregacijoje, ėjo Kardinolų kolegijos sekretoriaus pavaduotojo pareigas, tuo pat metu buvo Romos vyskupijos tribunolo teisėjas.

Vyskupas F. Fabene Šventųjų skelbimo kongregacijos sekretoriaus pareigose bendradarbiaus su jos naujuoju prefektu kardinolu Marcello Semeraro, kuris į šias pareigas paskirtas 2020 metų spalio mėnesį.

Vyskupas F. Fabene ligi šiol yra Garbingojo Dievo tarno kardinolo Marco Antonio Barbarigo beatifikacijos ir kanonizacijos bylos postulatorius ir Italijos Moterų Centro dvasios tėvas.

2014 metais popiežius Pranciškus kun. F. Fabene paskyrė Vyskupų sinodo pasekretoriumi ir konsekravo tituliniu Aquapendente vyskupu. Konsekruodamas popiežius Pranciškus palinkėjo Fabio Fabene būti budinčiu, Dievo tautos gerove besirūpinančiu ganytoju.

„Prisimink, kad buvai išrinktas iš žmonių ir paskirtas žmonėms Dievo reikaluose. Tavyje tenebūna tuštybės, puikybės, išdidumo. Visuomet būk nusiteikęs tarnauti taip, kaip Jėzus. Vyskupyste vadinama tarnystė – tai ne garbė, nes vyskupui tenka labiau tarnauti nei valdyti, pagal Mokytojo įsakymą: „Kas vyriausias tarp jūsų, tebūnie tarsi mažiausias, o viršininkas tebūnie lyg tarnas“ (Lk 22, 26). Budėki, rūpinkis ginti save nuo nuodėmių, pasaulietiško elgimosi, kad rūpestingai apgintum Dievo tautą nuo žiaurių vilkų, kurie dar ateis, kaip kad įspėjo apaštalas šv. Paulius“, – sakė 2014 metais naujajam vyskupui F. Fabene popiežius Pranciškus. (SAK / Vatican News)

2021 sausio 18, 14:44