Paieška

Moterys priimamos lektoriaus ir akolito tarnystei

Tai nusprendė popiežius Pranciškus pirmadienį, sausio 11 dieną paskelbtu apaštališkuoju laišku motu proprio „Spiritus Domini“. Nors moterys daug kur pasaulyje jau vykdo šias liturgines funkcijas, Bažnyčios kanonų teisės kodeksas jų vykdymą ligi šiol priskirdavo tik vyrams pasauliečiams. Nuo dabar taip pat moterys juridiškai priimamos nuolatinei lektoriaus ir akolito tarnystei. Pasak popiežiaus, naujos normos dar labiau sustiprins daugelio pasauliečių, įskaitant moterų, įnašą į Bažnyčios gyvenimą ir misiją.

Popiežius apaštališkajame laiške „Spiritus Domini“ pakeitė 230-jį Kanonų teisės kodekso straipsnį nurodydamas, kad ne tik pasauliečiai vyrai, o (visi) „pasauliečiai, kurie atitinka Vyskupų konferencijos dekrete nurodytą amžių bei savybes, nustatytomis liturginėmis apeigomis gali būti priimti nuolatinei lektoriaus ir akolito tarnystei: tačiau šios tarnystės skyrimas jiems neduoda teisės į Bažnyčios teikiamą išlaikymą ar atlyginimą“.

Popiežius taip pat nurodė, kad visos kitos juridiškai saistančios bažnytinės normos susijusios su 230-ju kanonu irgi būtų pakeistos.

Kaip įprasta, taip pat šiuo atveju nauja norma įsigalioja tuomet, kai ją paskelbia Vatikano dienraštis „L’Osservatore Romano“ ir oficialios Apaštalų Sosto žinios „Acta Apostolicae Sedis“.

Apaštališkąjį laišką motu proprio „Spiritus Domini“ popiežius pasirašė sekmadienį, sausio 10 d., Kristaus krikšto sekmadienį.

„Viešpaties Jėzaus Dvasia, Bažnyčios gyvenimo ir misijos šaltinis, dalija Dievo tautos nariams malones, kurios leidžia kiekvienam skirtingu būdu prisidėti prie Bažnyčios kūrimo ir Evangelijos skelbimo. Šios charizmos, kurias Bažnyčia vadina tarnystėmis, nes yra Bažnyčios įkurtos ir jos pripažintos, yra skirtos bendruomenei ir jos misijos vykdymui“, – laiške popiežius.

Kai kuriais atvejais tarnystė kilusi iš konkretaus sakramento – šventimų. Kiti Bažnyčios įsteigti uždaviniai pavedami pavieniams asmenims ne sakramentinėmis liturginėmis apeigomis. Popiežius šv. Paulius VI 1972 metais motu proprio „Ministeria quaedam“ panaikindamas mažuosius šventimus reglamentavo pasauliečių tarnystes, tačiau tik vyrams, kaip galimiems šventimų į dvasininkus kandidatams.

Popiežius Pranciškus, vadovaudamasis vyskupų sinoduose išryškėjusiomis nuostatomis, dabar oficialiai leido moterims dalyvauti altoriaus tarnystėje –  skaityti Dievo žodžio skaitinius Mišiose, vykdyti kitas tarnystes – Mišių patarnautojų ar Komunijos dalintojų.

Popiežius Apaštališkojo laiško motu proprio „Spiritus Domini“ paskelbimo proga pasiuntė laišką kardinolui Luis Francisco Ladaria Ferrer, Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektui, paaiškindamas savo apsisprendimo teologines priežastis. Jis rašo, jog pagal Vatikano antrojo susirinkimo pradėtą atsinaujinimą tampa vis aktualiau iš naujo atrasti bendrą visų krikštytųjų atsakomybę Bažnyčioje, ypač dėl pasauliečių misijos.  Paminėjęs Amazonijos sinodo baigiamąjį dokumentą, popiežius patikino, jog visai Bažnyčiai tapo svarbu įvairiausiose situacijose ugdyti tarnysčių suteikimą vyrams ir moterims. Pasak popiežius, reikia sutvirtinti pakrikštytų vyrų ir moterų Bažnyčią skatinant jų tarnystę ir ypač sąmoningumą dėl Krikšto suteikiamo orumo.

Popiežius Pranciškus laiške kardinolui L. F. Ladaria taip pat paminėjo moterų kunigystės temą pagal popiežiaus šv. Jono Pauliaus II išsakytą nusistatymą. Jei Bažnyčia įšventintųjų tarnautojų atžvilgiu neturi jokių įgaliojimų suteikti kunigystės šventimus moterims, tai įmanoma neįšventinamųjų tarnautojų atžvilgiu, o nūdiena atrodo naudinga atsisakyti panašaus draudimo.

Pasak Pranciškaus, abiejų lyčių pasauliečiams suteikiama galimybė vykdyti lektoriaus ir akolito tarnystę, jų dalyvavimas pakrikštytųjų kunigystėje dar labiau sustiprins daugelio pasauliečių, įskaitant moterų, įnašą į Bažnyčios gyvenimą ir misiją. Sprendimas suteikti šią tarnystę taip pat moterims įgalina visus veiksmingiau dalyvauti evangelizavimo pastangose, parašė popiežius Pranciškus. (SAK / Vatican News)

 

 

2021 sausio 11, 12:15