Paieška

Oscar Rizzato Oscar Rizzato 

Mirė išmaldininkas emeritas

Pirmadienį Paduvoje mirė 92 metus einantis vyskupas Oscar Rizzato, nuo 1989 iki 2007 metų tarnavęs popiežiaus išmaldininku Vatikane.

Išmaldininkas O. Rizzato septyniolika metų popiežiaus vardu šelpė stokojančiuosius. Jį į šias pareigas paskyrė ir vyskupu konsekravo popiežius šv. Jonas Paulius II, vėliau savo išmaldininku jį patvirtino ir Benediktas XVI.

Popiežiaus išmalda vargstantiesiems finansuojama iš aukų, vienas iš pagrindinių šaltinių yra mokestis už apaštališkojo palaiminimo pergamentą. Tam tikslui popiežius Leonas XIII išmaldininkui suteikė ligi šiol galiojantį pavedimą suteikti apaštališkąjį palaiminimą popiežiaus vardu.

Išmaldininkas pagal seną Apaštalų Sosto paprotį priklauso Popiežiaus šeimai, todėl kaip jos narys dalyvauja popiežiaus vadovaujamose liturginėse apeigose ir oficialiose audiencijose. Gyvendamas Vatikane, vyskupas Oscar Rizzato aktyviai bendradarbiavo Vatikano vikariato pastoracijoje, tarnavo vienintelėje Vatikane Šv. Onos parapijoje, jos parapijiečiams teikė sakramentus, talkino parapijai vadovaujantiems tėvams augustinams, prieš keletą metų pats tapo augustinų ordino nariu.

Vyskupo O. Rizzato laidotuvės įkvyks šeštadienį, sausio 16 d., Paduvoje. (SAK / Vatican News)

2021 sausio 14, 13:12