Paieška

Šv. Juozapo metų visuotiniai atlaidai

Medituodami „Tėve mūsų“ maldą, darydami artimo meilės darbus, melsdamiesi už persekiojamuosius, kalbėdami rožinį šeimoje galime gauti šv. Juozapo metų visuotinius atlaidus.

Gruodžio 8-ąją apaštališkuoju laišku „Patris corde“ („Tėvo širdimi“) popiežius Pranciškus pakvietė visą Bažnyčią švęsti šv. Juozapo metus, skelbiamus šiemet minimos Bažnyčios globėjo titulo suteikimo šv. Juozapui  150 metų sukakties proga. Popiežius savo laiške paragino visus tikinčiuosius sekti šv. Juozapo – teisingo vyro, rūpestingo tėvo, švelnaus, klusnaus, kūrybingo ir darbštaus žmogaus pavyzdžiu, artimo meilės darbais padėti žmonėms, prislėgtiems sunkumų, kurie kamuoja šiuolaikinį pasaulį, melsti jiems ir sau patiems šv. Juozapo užtarimo.

Kad tikintiesiems būtų lengviau pasiekti dvasinius tikslus, dėl kurių buvo paskelbti šv. Juozapo metai, popiežius Pranciškus suteikė galimybę gauti visuotinius atlaidus. Tą pačią dieną, gruodžio 8-ąją, kartu su popiežiaus apaštališkuoju laišku „Patris corde“, buvo paskelbtas ir Apaštališkosios penitenciarijos dekretas, nurodantis šv. Juozapo metų visuotinių atlaidų sąlygas.

 

Šv. Juozapas, nuoširdžiai tikintis žmogus, mus kviečia mylėti Dievą, mūsų Tėvą, ištikimai melstis, įsiklausyti į Dievo valią ir ją klusniai vykdyti. Dėl to visuotiniai atlaidai įprastinėmis sąlygomis (būti nenusidėjusiems sunkia nuodėme, priimti Komuniją ir melstis Šventojo Tėvo intencija) suteikiami tiems tikintiesiems, kurie bent pusę valandos medituos „Tėve mūsų“ maldos žodžius arba dalyvaus bent vienos dienos rekolekcijose, kuriose bus medituojama apie šv. Juozapą.

Evangelija šventąjį Juozapą vadina teisiu žmogumi. Jis, savo širdyje saugojęs Dievo slėpinius, mus skatina iš naujo atrasti tylos vertę, išmintingai ir lojaliai vykdyti savo pareigas. Teisumo dorybė, kurios pavyzdį mums duoda šv. Juozapas, mus skatina paklusti Dievo įstatymui, kuris yra gailestingumo įstatymas. Todėl tie, kurie šv. Juozapo pavyzdžiu darys gailestingumo darbus kūnui arba sielai taip pat galės gauti visuotinių atlaidų dovaną.

Šv. Juozapas buvo šventosios Nazareto šeimos globėjas, Švenčiausiosios Mergelės Marijos vyras ir, pagal teisę, Jėzaus tėvas. Kad visos krikščionių šeimos būtų skatinamos gyventi ta pačia artumo, meilės ir maldos dvasia,  kuria gyveno Šventoji šeima, visuotiniai atlaidai suteikiami tiems šeimų nariams ir sužadėtiniams, kurie kartu kalbės rožinio maldą.

Popiežius Pijus XII įsteigė kasmet gegužės 1-ąją minimą šv. Juozapo Darbininko šventę, siekdamas, kad būtų labiau pripažįstamas darbo orumas, būtų daugiau teisingumo visuomenės gyvenime, todėl visuotinius atlaidus gali gauti kiekvienas, kas savo kasdieninį darbą patikės šv. Juozapo darbininko globai, kas melsis, kad visi žmonės turėtų darbą ir orias darbo sąlygas.

Šventosios Šeimos bėgimas į Egiptą rodo, kad Dievas yra ten, kur žmonėms gresia pavojai, kur jie kenčia, yra kitų atstumti ir apleisti. Dėl to visuotiniai atlaidai suteikiami tiems lotynų tradicijos tikintiesiems, kurie kalbės Šv. Juozapo litaniją, ir tiems rytų apeigų tikintiesiems, kurie kalbės „Akatistą“, arba, kiekvienas pagal savo tradiciją,  kurią nors kitą maldą šv. Juozapui, melsdami užtarimo persekiojamai Bažnyčiai ir visiems persekiojamiems krikščionims.

Visuotiniai atlaidai suteikiami taip pat tiems tikintiesiems, kurie sukalbės bet kokią šv. Juozapui skirtą Bažnyčios patvirtintą maldą šv. Juozapo liturginių minėjimų dienomis –kovo 19-ąją ir gegužės 1-ąją, šv. Juozapo sekmadienį (pagal bizantiškąją tradiciją), kiekvieno mėnesio 19 dieną ir kiekvieną trečiadienį (lotynų tradicijoje – šv. Juozapui skirtą dieną).

Dabartiniu pandemijos krizės metu tie žmonės, kurie dėl ligos ar amžiaus negali išeiti iš namų arba guli ligonėse ir dėl to negali įvykdyti įprastinių visuotinių atlaidų sąlygų (atlikti išpažinties, priimti Komunijos), atlaidus gali gauti pasižadėję, kad įvykdys atlaidų sąlygas, kai tik turės galimybę.

Visuotiniai atlaidai – tai ne nuodėmių atleidimas, bet bausmės už nuodėmes panaikinimas. Viena sąlygų atlaidams gauti – atlikti išpažintį, būti nenusidėjus sunkia nuodėme. Dėl to visi kunigai raginami noriai patarnauti išpažintį atlikti norintiems tikintiesiems ir Komuniją priimti norintiems ligoniams. (JM / Vatican News)

2020 gruodžio 14, 14:36