Paieška

Garbingoji Dievo tarnaitė Kajetona Tolomeo (1936–1997) Garbingoji Dievo tarnaitė Kajetona Tolomeo (1936–1997) 

Paskelbti dekretai dėl penkių būsimų palaimintųjų

Keturi būsimi palaimintieji yra ispanai kunigai ir kankiniai. Būsima palaimintoji – Kajetona Tolomeo – pasaulietė iš pietinės Italijos.

„Savo meilės galia, Viešpatie, padaryki mane tavo malonės giesmininke, pakeiski mano raudą amžinąja laime, himnu gyvenimui, kad nugalėjusysis mirtį virstų vilties žinia daugeliui nuliūdusių sielų“, – šie maldos žodžiai priklauso garbingosios Dievo tarnaitės Kajetonos Tolomeo dvasiniam palikimui. „Dėkoju, Viešpatie už gyvybės dovaną... Dėkoju Jėzau, kad mano verksmą pavertei džiaugsmu... Už viską dėkoju, gerasis gailestingasis Tėve“.

Kajetona Tolomeo, nuo vaikystės dėl progresuojančio ir deformuojančio paralyžiaus negalėjusi vaikščioti, visą gyvenimą iki mirties 1997 metais buvo priversta gulėti ar sėdėti. Moteris su giliu tikėjimo patyrė kančios slėpinį, kartu skleidė krikščionišką viltį savo artimiausioje aplinkoje Katancare, pietinės Italijos Kalabrijos regione. Nukryžiuotas Jėzus ir Gailestingoji Marija buvo jos gyvenimo mokytojai. Kajetona savo kasdienio gyvenimo patirtimis ir dvasinėmis įžvalgomis dalindavosi su Kalabrijos Marijos radijo klausytojais, jos namų durys buvo atveriamos lankytojams, moteris kantriai visus priimdavo, pasidalydama geru žodžiu, patarimu, šypsniu ir malda.

„Tave šlovinu, tave laiminu, tau dėkoju už kiekvieną patirtą tavo meilės man ženklą, o ypač už visus iškentėtus nepriteklius. Ypač tau dėkoju už nemobilumą, kuris man buvo tikra atsižadėjimo, nuolankumo, kantrybės ir padėkos mokykla; tai buvo mano Getsemanė, meilės ir visų kitų dorybių pratybos.“

Šventųjų skelbimo kongregacija, kuriai pavesta nagrinėti garbingosios Dievo tarnaitės beatifikacijos bylą, neseniai patvirtino Kajetonos Tolomeo užtarimu įvykusį stebuklą. Rugsėjo 29 dieną popiežius įgaliojo kongregaciją paskelbti dekretą dėl stebuklo ir apie tai pranešti. Popiežiui nurodžius, Kajetona Tolomeo – vadinama „Nučia“ – Katancare, kur gimė ir mirė, bus skelbiama palaimintąja.

Būsimosios palaimintosios Kajetonos beatifikacijos byla užbaigta Katancaro arkivyskupijoje 2010 metais. Jos kapas Katancaro Mirusiųjų globėjos gailestingumo Motinos bažnyčioje yra nuolat lankomas, sukakčių ir kitomis progomis rengiami minėjimai ir pamaldos, prisimenami garbingosios Dievo tarnaitės autobiografiniai liudijimai ir pasakojimai apie tikinčiųjų jos užtarimu patirtas Dievo malones. Katancare būsima palaimintoji Kajetona Tolomei menama kaip šviesi Kristaus kryžiaus ikona ir Dievo dovana Bažnyčiai, kurios tikėjimo, vilties ir meilės liudijimas yra paskata kitiems krikščionims gyventi nuosekliai.

Keturi ispanai kankiniai

Popiežius Pranciškus ta pačia proga rugsėjo 29-ąją patvirtino sprendimus dėl dar kelių kitų Dievo tarnų ir tarnaičių, įskaitant keturis kunigus, Ispanijos pilietinio karo kankinius, kurie irgi bus skelbimai palaimintaisiais. Kun. Pranciškus Castor Sojo Lopez ir dar trys jo likimo draugai buvo nužudyti iš neapykantos tikėjimui laikotarpyje nuo 1936 iki 1938 metų.

Dekretai dėl dviejų Dievo tarnaičių

Paskelbti dar du kongregacijos dekretai dėl dviejų moterų vienuolijų steigėjų Ispanijoje herojiškų krikščioniškų dorybių: Nekaltojo prasidėjimo pranciškonių vienuolijos steigėja ses. Prasidėjimo Pranciška Pascual Domenech ir Kristaus Kunigo seserų misionierių vienuolijos steigėja ses. Maria Dolores Segarra Gestoso nuo dabar vadinamos garbingosiomis. (SAK / Vatican News)

2020 spalio 01, 14:22